04 April – Job, Bibelens eldste bok

1. APRIL

“Det bodde en mann i landet Us. Job var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt.”

Job 1:1

JOB: EN RETTSKAFFEN MANN SOM FRYKTET GUD

Før vi ser på flere av de fantastiske skriftstedene som finnes i Bibelens eldste bok, så kan det være bra å se på hvem Job var. Vi tror at Job levde omtrent på samme tid som Abraham, men siden vi vanligvis gir Moses kreditt for å ha skrevet de fem første bøkene i Bibelen, så blir det Jobs bok som blir den eldste boken.

Job var “en from og rettskaffen mann som fryktet Gud“. Gud hadde velsignet Job for hans trofasthet med stor rikdom. det er viktig å huske på at det ikke er rikdom som er roten til alt ondt, men lysten til rikdom. Når Jobs bok starter, har Job sju sønner og sju døtre (vers 2). Han hadde også 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. Han hadde også mange tjenere, og han var den mest fremstående og rikeste mannen blant folkene i øst.

Det at man følger etter Gud betyr ikke nødvendigvis at vi vil bli rike, men Gud har lovet at han vil ta seg av våre hverdagslige behov. Under Bergprekenen (Matteus 6:25) sier Jesus “Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Gud tar vare på sine. Kanskje flere av oss ikke er rike fordi Gud vet hvordan vi ville forandre oss dersom vi hadde mye penger?


2. APRIL

Når dagene med festing var over, sendte Job bud for å hellige dem. Han sto tidlig opp om morgenen og bar fram brennoffer for hver enkelt. For, som Job sa: «Kanskje har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte.» Slik gjorde Job alltid.

Job 1:5

JOB: ET BILDE PÅ JESUS

I evangeliet i Nye Testamentet leser vi om hvordan Jesus ble født på jorden som et fullkomment menneske uten synd, og Han døde på korset for å betale alle menneskers synder slik at de som tror på Ham kan komme til himmelen. Jesus, som ikke hadde gjort noe galt, tok vår straff på seg slik at vi slapp straffen.

Det var det Job gjorde for barna sine også. I Gamle Testamentet var offer en viktig del av livet til dem som fulgte Gud. I Moseloven blir vi fortalt hva som skulle ofres for hvilke synder. Det viktigste offeret var blodofferet. Hebreerbrevet 9:22 sier: “Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse.” Jesus selv sa “Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.” (Matteus 26:28)

Da Job ofret syndoffer for barna sine ble han et bilde på Jesus som ble syndoffer for hele verden. Den store forskjellen var at når de som fulgte Gud i Gamle Testamentet syndet, så måtte de ofre gang etter gang. Hovedofferet måtte ofres en gang i året, og det gjaldt ikke ofringer for bestemte synder. Da Jesus døde på korset var Han det perfekte offer som bare måtte ofres en gang.  Job ofret for seg selv og barna med jevne mellomrom. Selv om vi ikke er under loven i dag og må ofre brennoffer for syndene våre, så er det en god tanke at vi burde gi noe til Gud. Gir vi det beste vi har til Gud, eller gir vi bare restene av penger, tid og talenter?


3. APRIL

“Det skjedde en dag at Guds sønner kom for å stille seg fram for Herren, og sammen med dem kom også Satan.

Job 1:6

SATAN – MOTSTANDEREN

Djevelen har mange navn. Han er motstanderen, anklageren, løgnenes far osv. Vi møtte ham som slangen i Edens hage i 1 Mosebok 3. Vi får litt viktig informasjon om denne skikkelsen her i Jobs bok. Det står at Guds sønner kom sammen og stilte seg foran Gud. De fleste er enige om at Guds sønner her referer til englene, de “tjenende åndene” ifølge Hebreerne 1:14. Det er ikke like stor enighet om disse “Guds sønner” i 1 Mosebok 6 også snakker om englene, til tross for loven om første nevning. (Innen hebraisk fortolkning er det et prinsipp om at et ord eller uttrykk må nevnes i en bokstavelig betydning før det kan brukes billedlig. Altså; en må først vise hvem Guds sønner er (engler) før en kan bruke det som et bilde på noe annet (eks. mennesker som tror på Gud).)

I dagens tekst ser vi at når alle englene samlet seg foran Herren, og Satan kom også. Riktignok er Satan en engel (eller ånd) som Gud har skapt, men han er også en fallen engel, noe som gjør at vi blir forbauset over å se ham her blant de andre englene. En nyere Bibel skriver her Anklageren istedenfor Satan, men vi snakker om samme person (eller skapning). Satan er ikke bare en fallen engel (eller ond ånd), men han er frekk nok til å komme frem foran Gud. Djevelen vet at han bare har en kort, tilmålt tid (Johannes Åpenbaring 12:12), og han jobber desperat for å enten hindre at menneskene kommer til troen, eller at de blir fruktløse åndelig sett og “faller fra”, det vil si slutter å følge etter Kristus slik som kristne skal gjøre. Satan ønsket å gjøre Job fruktløs også. Husk at djevelen også ønsker å sette kjepper i hjulene for oss også.


4. APRIL

Herren sa til Satan: «Se, alt han har, er i din hånd. Bare mot ham selv får du ikke rekke ut din hånd!» Så for Satan bort fra Herrens ansikt.”

Job 1:12

SATANS TILLATELSE

Når Gud spør Satan hvor han har vært, svarer han at han har flakket omkring på jorden. Det er viktig å innse at han gjør det fremdeles i dag, mens han søker å gjøre livet surt for kristne som bor på jorden i dag. Gud viser frem Job til Satan og sier at Job er en god mann som elsker Ham. Satan mener at det er bare fordi Gud har belønnet ham med stor rikdom, og at dersom Gud ville ta vekk Jobs fysiske eiendeler samt familien hans, så ville ikke Job elske Gud lengre. Gud sier da det vi leser om i dagens tekst. Satan får lov til å gjøre hva han vil mot Job, bare ikke røre ved Job selv. Den rike Job blir fort en fattig mann. Fiender angriper fra alle kanter, og en ild kommer ned fra himmelen og fortærer sauene hans. Barna hans ble drept ved det vi ville kalle en naturkatastrofe. Job mistet alt verdifullt, og hans tro stod urokkelig fast.

Det er viktig å merke seg at det er Gud som har all makt i himmel og på jord. Djevelen kan ikke gjøre noe mot oss som ikke Gud tillater. På en annen side tillater Gud ofte at Hans barn blir testet og må gå gjennom prøvelser her på jorden. Gud hører imidlertid på våre bønner, og mange har unngått stor lidelse fordi de har bedt til Herren om at han må gripe inn. Det er imidlertid viktig å vite at det ikke alltid er Guds vilje å gripe inn. Dette er et mysterium som vi ikke kan forstå. Det er Gud som har all kunnskap, ikke oss.


5. APRIL

Han sa: «Naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!»”

Job 1:21

“EVIG EIES KUN DET TAPTE”

Det kan være passende å sitere Henrik Ibsen under dagens skriftsted. Job opplevde å miste alt han eide, ikke bare sauer og kameler, men barna sine. Det kan av og til være vanskelig for oss å sette oss inn i slik en tragedie. Jobs uttalelse sier utrolig mye. Job visste at alt han hadde, inkludert barna, var en gave fra Gud. Det var derfor i Guds rett å ta dem tilbake dersom Han ønsket det. Hvem av oss kunne vel ha sagt det samme? Jeg tror sorgen over å miste mine barn ville ha vært så tung å bære at jeg ville ha strevet med både sinne og skyldfølelse. Hva har vi gjort for å fortjene dette? Mange av oss hadde vel rakt pekefingeren mot Gud og spurt Ham hvorfor dette hendte. Job aksepterte at han hadde mistet alt. Vel, ikke absolutt alt. Han hadde fremdeles Gud med seg. Når Gud er med oss kan vi være rik slev om vi ikke eier så mye jordisk gods.

Dagens sitat brukes ofte når vi snakker om materielle goder. I dagens samfunn er det viktig for oss å ha den siste mobil telefonen, den peneste bilen eller den vakreste familien. Alt dette er viktig for oss, og dess mer vi eier, dess mer vil vi ha. Det blir ofte en ond sirkel av materielle behov som ofte er skapt av vårt travle forbrukersamfunn. Vi kjøper, kaster, og kjøper på ny. Vi blir aldri fornøyd. Vi vil ha mer og mer. Jeg tror vi bare kan bli lykkelige når vi innser at vi er rike. De fleste av oss har mat, klær og et tak over hodet. Alt annet er et ekstra pluss. Kan vi være fornøyd med det vi har? Da kan vi senke skuldrene og nyte livet. Hva om vi mistet alt vi eide i en brann eller en naturkatastrofe. Hva ville vi savne mest? Åpenbart bilder av familien og andre sentimentale ting som ikke kan erstattes. Ellers kan vi kjøpe nye ting.

Når vi er ferdig med dette livet kan vi ikke ta med oss materielle ting. La oss tenke på hva som virkelig er viktig her i livet, og samle oss skatter i himmelen.


6. APRIL

Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Fortsatt står han fast i sin gudsfrykt. Du har utfordret meg til å ødelegge ham uten grunn.»”

Job 2:3

GUDS VITNESBYRD

Satan hadde utfordret Gud når det gjaldt Job, og Gud hadde gitt djevelen tillatelse til å ta alt vekk fra Job. Job mistet alt sitt jordiske gods, inkludert barna sine, men han stod fast i troen sin. Han hadde mistet alt han hadde, men han eide fremdeles sin tro på Herren, og han var aldri alene i sin sorg. Vi finner nok en gang at Guds sønner, englene, samlet seg foran Gud, og Satan var igjen der. Gud spør om han har sett hvor sterk Job er i sin tro. Gud sa videre at Satans søken etter å få Job til å snuble var nytteløs. Igjen ser vi at det er Gud som enten har utført eller tillatt all Jobs lidelse. Det er Gud som har all makt, og djevelen, til tross for at han er en sterk overnaturlig skapning, har ingen makt over Gud, og kan bare gjøre hva han får lov til av Herren.

Det er interessant å se hvor stor tiltro Gud hadde til Job. Han visste at Job ville beholde troen da han ga ham i Satans hånd. For et fantastisk vitnesbyrd Herren hadde om Job. Han har også gitt et godt vitnesbyrd om kong David at han var en mann av et rent hjerte (1 Samuel 15:28-16:13). Når vi ser hva Herren hadde å si om Job, tvinger det seg frem et spørsmål som jeg knapt tør å stille. Hva ville Gud ha sagt om oss dersom det hadde vært en av oss som Satan ville angripe? Ville Han ha sagt “Har du sett slik en god tjener med slik en sterk tro?” Dersom vi vet at vi ikke ville ha blitt beskrevet slik av Gud Faderen som Job ble, så må vi ydmykt falle ned foran Gud og be Ham vise oss hva vi må gjøre for å bli mer lik Jesus. En kristen skal være en som likner Kristus, det er hva selve ordet betyr. La oss lese hva Jesus sier i Guds ord, og forsøke å følge Hans lære. Dersom vi følger Ham, vil Jesus forsvare oss fremfor den allmektige Gud.


7. APRIL

Så gikk Satan bort fra Herren, og han slo Job med vonde byller fra hode til hæl.

Job 2:7

JOBS STORE LIDELSE

Flere av oss kjenner til Job og lidelsene hans. På engelsk sier en at noen har “the patience of Job”, Jobs tålmodighet. Job var tålmodig i all sin lidelse. Han ønsket gjerne at han var død, men han begikk intet selvmord. Djevelen slo ham med vonde byller som gjorde veldig vondt. I dag kan vi ofte trøste oss med at når vi blir syke, så lider vi sjelden så mye som Job gjorde, og han bevarte troen sin oppi det hele. Gud visste at Jobs tro var sterk, så Han lot djevelen slå ham med sykdom, lidelse og smerter. Vi kan knapt forestille oss hvor fælt han hadde det.

Dagens skriftsted er utrolig viktig for oss i dag. Mange såkalte “fromme” mener at sykdom kommer på grunn av synd, og at sykdom derfor er en straff for synd som er begått i en persons liv. Det er riktig at lidelse, død og sykdom kom til jorden på grunn av synd, men det er ikke den synden som vi begår daglig. Død og sykdom kom på grunn av syndefallet i Edens hage da Adam og Eva spiste av frukten på treet med kunnskap om godt og ondt. Det er ikke riktig å si at dersom v9 blir syke, så er det fordi vi har syndet. Vi blir syke fordi Adam, det første mennesket, syndet. Job var en rettskaffen mann som trodde på Gud og fulgte Hans bud. Han ofret til og med syndoffer for barna sine. Hvilken synd hadde Job gjort som fikk Gud til å tillate slik lidelse for Job? Ingen ting! Jobs bok sier klart at Job var en mann etter Guds hjerte. Ja, Gud forsvarte Jobs karakter fremfor Satan. Hvorfor tillot Gud denne lidelsen for Job? Gud visste at Job ville stå fast i troen på Ham. Gud visste at Job ville stå imot djevelens brennende piler. Gud visste at Job var tålmodig, og ville holde ut til slutten.

Hva med når vi blir syke i dag? Er det fordi vi synder? Det kan det det være. Det kan også være at Gud sender oss en test eller en prøvelse som til slutt vil styrke oss, i alle fall åndelig. Jesus selv ble spurt av disiplene sine hvem som hadde syndet slik at en mann var blitt lind fra fødselen. Jesus svarte at mannen var blitt blind slik at Guds makt skulle bli åpenbart for alle menneskene. Det kan skje i våre liv også dersom vi velger å følge Jesus i alle ting i livet.


8. APRIL

Da sa hans kone til ham: «Holder du fortsatt fast på din gudsfrykt? Spott heller Gud og dø!»

Job 2:9

JOBS KONE

Etter at Job har blitt slått med vonde byller fra topp til tå har Jobs kone fått nok. Hun spiller djevelens advokat og gir Job et verdslig råd. Vi vet ikke mye om Jobs kone, men det er helt på det rene at hun ikke var av Jobs kaliber. Om hun i det hele tatt har fulgt Gud og Hans bud, så må hun ha vært som kornet som vokste opp litt for så å bli kvelt av problemer og omstendigheter i livet. En oppfordring til å spotte Gud er alvorlig. Heldigvis var Job sterk i troen og ga ikke etter sin kones oppfordring.

I våre liv er det ofte de som står nærmest oss som kan forårsake mest skade. Ofte teller partner eller familie mer for oss enn Gud, men Gud er en sjalu Gud. Han vil at vi har Ham på førsteplass i livene våre. Hva enn som erobrer førsteplassen i livene våre og er oss kjærere enn Gud, blir en avgud for oss. Det første budet er at vi ikke skal ha noen andre guder enn Israels Gud. Vi skal elske Herren vår Gud av all vår sjel og av all vår vilje og av all vår makt. Ingen må komme før Gud i livene våre. På engelsk bruker en akrostikonet JOY når en lærer dette til barna: Jesus – Others – You. Ha Jesus først, andre som nummer to, og deg selv som nummer tre. Det er en sunn leveregel i livene våre.

Job holdt fast ved sin gudsfrykt, og det må vi også. Ingen har sagt at livet bare skal være plankekjøring. Problemer kommer, noen små – andre store. Når problemene kommer må vi gjøre et valg som bestemmer hvordan vi skal møte problemene våre. Den som velger å stå på Guds ord og ta på seg Guds fulle rustning, denne vil aldri stå alene. Gud har lovet at Han vil aldri slippe oss og aldri forlate oss. Dersom noen svikter, så er det oss – ikke Gud.


9. APRIL

Da Jobs tre venner fikk høre om alt det vonde som hadde rammet ham, kom de til ham, hver fra sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Naama. De møttes for å sørge med ham og for å trøste ham.

Job 2:11

JOBS VENNER ANKOMMER

Job hadde tre venner som bodde på forskjellige steder. Den første var Elifas, konge over thaimanittene. Han var en av Esau og Temans sønner. Teman var en by i Edom. Bildad er blitt kalt “tyrannen over shukittene”. Shuah var den sønnen Abraham fikk med Ketura, og han regnes som en av østens konger. Det antas at han burde plasseres sammen med broren hans, Median, og hans nevøer Sheba og Dedan. Dedan var en by i Edom og ser ut til å ha vært lokaliseert ved landets sørlige grense, og Teman var ved den vestlige. Den siste av Jobs venner var Sofar, minaittenes konge. Han kom trolig fra Naamah som grenset til edomittene i sør og ble gitt til Judas stamme da israelittene kastet lodd om landområdene.

En tror videre at Job bodde i Edom, et sted som Gud selv har profetert om. I Jeremia 49:7 leser vi “Så sier Herren, Allhærs Gud: Er det ikke mer noen visdom i Teman, ikke noe råd å få hos de kloke? Er deres visdom helt fordervet?” Jobs venner kom til ham når han led i store smerter. Vi vet ikke hvor gode venner de var, men de må ha brydd seg om ham. De forlot alt de hadde og reiste for å være til hjelp for vennen sin.


10. APRIL

Så satt de hos ham på jorden i sju dager og sju netter. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans smerte var stor. ”

Job 2:13

TAUSHET ER GULL

Da Jobs venner kom til ham, fant de en mann som led av store smerter. De innså at ingenting de sa ville gjøre den fysiske lidelsen bedre for ham. Job hadde lenge bodd på en haug av aske utenfor byen før venne kom. Han var ikke lengre velkommen i den byen han tidligere hadde vært en slik fremstående borger i, så forferdelig så han ut. Ja, til og med vennene hans gjenkjente ham ikke da de kom (vers 12). Det så nå ut som om den mest gudelige mannen i verden hadde blitt forlatt og avskrevet av den Gud han hadde elsket så høyt og tjent i alle år, og han var i større sorg og lidelse enn kanskje noen annen i historien. Likevel stolte han fremdeles fullt og fast på Gud.

Jobs venner satt stille ved siden av Job i sju dager og sju netter. Tallet sju er et bilde på perfekthet eller fullstendighet. En uke består av sju dager. Josva og hans menn marsjerte sju ganger rundt Jeriko før murene falt (Josva 6:15). Johannes åpenbaring er full av tallet sju: sju lamper, sju menigheter, sju basuner etc. Peter ble fortalt av Jesus at han ikke bare skulle tilgi sju ganger, men syttisju ganger (Matteus 18:21-22).

Når noen av vennene våre har det vondt, så er det ofte at vi ikke kan gjøre mer enn bare å være der for dem. De trenger oss der, og i den mest akutte fasen av en traumatisk opplevelse kan det godt være at vi ikke vet hva vi skal si, eller at ingenting vi sier vil gjøre noe fra eller til. Kanskje vi kan hjelpe til med praktiske og hverdagslige ting. Men det viktigste er at vi er der for dem, og at de vet at vi er glade i dem.


11. APRIL

“La dem som forbanner dager, forbanne den, de som er kyndige i å mane fram Leviatan!”

Job 3:8

LAVIATAN

På hebraisk er det siste ordet i dette verset “livyathan“. På engelsk er dette oversatt “their mourning”, det vil si deres sorg. De som kan mane frem sorgen kan forbanne dager. Det kan også sies slik at de som sørger kan forbanne dagen da de de ble født. “Livyathan” betyr bokstavelig “flettet dyr” og blir ofte trodd å være en slange. Beskrivelsen av leviatan i Job 41 er likevel så visst ingen slange. Det er et stort monster av et dyr som puster ild og er dekket av skjell så harde at det er umulig  drepe dem med spyd. Det kan være dette pansrede skjellet på dem som har fått forfatteren til å kalle det et flettet dyr. Gamle kommentatorer har foreslått at leviatan kanskje var en krokodille, men dette stemmer over hodet ikke med Guds beskrivelse av dyret. Med sine fryktinngytende tenner og ilden og røyken som kommer ut av den, så virker den faktisk om en god, gammeldags drage. Og drager er faktisk nevnt flere steder i Bibelen. Dette er nok sikkert brukt fordi da Bibelen ble skrevet (for eksempel King James Bibelen i 1611), så var ikke ordet “dinosaur” (forferdelig øgle)oppfunnet enda. Det oppfant Sir Richard Owen i 1842. Det er viktig å merke seg at Gud forventet at Job hadde sett denne skapningen, det vil si at denne dragen/dinosauren levde samtidig med Job.

Ikke bare var leviatan et levende dyr som co-eksisterte sammen med Job, men det var også et bilde på djevelen. Innen vår forståelse av hebraisk referer vi ofte til loven om første gangs benevning. Det betyr at før et ord kan brukes som et symbol eller en allegori, så må man først vite hva det ordet betyr. Dersom jeg kalte deg en “gorilla”, så ville du mentalt se en gorilla foran deg, og du ville kanskje le eller bli sinna. Når folk i Bibelen kalte Satan “den gamle dragen”, så forestilte de seg leviatan, en fryktinngytende dinosaur som de ikke kunne kontrollere eller ta livet av.


12. APRIL

“Han er den som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede.”

Job 9:5

SYNDEFLODEN

Når Job snakker om Gud, så kaller han Ham “Den som flytter fjell… som velter dem i sin vrede.” Dette er intet mer enn Job som nevner effektene av den globale flommen vi ofte kaller syndefloden. Fjellene som fantes før denne flommen ødela fjellene da de mektige kreftene i flommen presset seg forbi. Senere skapte jordskjelv og store bevegelser i jordens overflate nye fjell, og hadde få den måten “flyttet dem”. Mange av de sedimentære lagene som ble utsatt for sterke krefter som løftet dem opp, ble enda mer “deformerte” og bøyde før de stivnet til hard stein.

Det er viktig å merke seg at det er Gud selv som står bak dette. Han handler så raskt at det kommer overraskende på de som bor på jorden. Gud var mektig sinna for hvordan menneskene hadde oppført seg, og det er helt utrolig at bare 8 sjeler overlevde jordens største naturkatastrofe noen sinne. Vi må, som mennesker, innse at det er Han som har all makt, og det ville være lurt av oss å følge Ham og Hans påskrifter.

Da Jesus sa i Matteus 21:21 at dersom vi har tro, så kan vi kaste fjellet i havet, bare ved å si ordene. Tro kan flytte fjell, hører vi ofte. Kan du flytte fjell? Det spiller ingen rolle. Men tror du på det du ber om? Ber du om at en venn eller et familiemedlem må komme til troen, men i hjertet ditt tror at det er umulig? Da er det umulig! Ditt tvilende hjerte har gjort det slik at det ikke vil skje! Dersom vi ba oftere – og i tro – så ville vi se enda flere mirakler skje i hverdagen vår.


13. APRIL

“Han har skapt Bjørnen og Orion og Sjustjernen og sørhimmelens stjernebilder.”

Job 9:9

UNIVERSETS SKAPER

Herren Gud er den som har utspent himmelen, strukket den ut fra evighet til evighet (vers 8). Job beskriver i sin visdomstale Guds storhet. Ingen andre er i stand til å gjøre noe slik! Gud har ikke bare skapt og navngitt alle stjernene (Jesaja 40:26), men også alle konstellasjonene, eller stjernebildene (Job 38:31-33). Det er et faktum at Gud skapte alle stjernene til tegn (ikke astrologisk, men evangelisk, som depoter på himmelen av Guds opprinnelige løfte om den kommende Frelseren og gjenopprettelse av den syndige skapelsen.

Den aller siste “strofen” av dette verset sier på norsk “sørhimmelens stjernebilder”. På engelsk står det “the chambers of the south”. Den engelske versjonen har en direkte oversettelse av de Hebraiske ordene, mens den norske oversettelsen har skrevet ned fortolkningen av den, hva det egentlig betyr. Det hebraiske “cheder” betyr en leilighet, et indre rom, et innerste sted, en privat salong. Finnes det noen “leiligheter” på himmelen? Nei, men det finnes samlinger av stjerner som utgjør forskjellige konstellasjoner. De holder sammen i en privat salong og sees i sammenheng. Disse konstellasjonene på sørhimmelen er motsatt til regionen som inneholder den sterke konstellasjonen Orion og den nære Sjustjernen (Job 38:31).  Nær den siste finner vi også gruppen med stjerner kalt Bjørnen. Denne gruppen kalles Arcturus på engelsk.

Dersom vi hadde vært i stor pine og led ufattelig mye, ville vi da, som Job, lovprise Gud og holde en lang tale om hvor fantastisk og hvor stor Han er? Trolig ville vi være bitre og klage over hvor mye vi led og knyttet nevene mot Gud og skreket “Hvorfor meg, Gud?”


14. APRIL

“Dine hender har dannet meg og skapt meg, helt og i alle deler, og enda vil du ødelegge meg!”

Job 10:8

KRONEN PÅ VERKET

I kapittel 1o av Job kan vi se at Gud har skapt mennesket. Ja, Han har skapt og dannet hver og en av oss. Alle er vi unike og verdifulle, spesielt formet til å bli oss. Og vi er den eneste av vår utgave i hele verden. Selv ikke tvillinger er helt make, særlig ikke i hva de tror og mener. Vi er alle spesielle individer. Du er den eneste deg i hele verden. Jeg vet hva du kanskje vil si. Hva med dem som er født uten armer og bein, eller med to kjønn? Hva med de som dør som spebarn eller er født med alvorlige sykdommer. Selv har jeg jobbet med mennesker som aldri ville kunne leve et fullt liv på grunn av noe de er født med som de fleste andre ikke har. Er dette Gud sin feil? På ingen måte! Skapelsen er fantastisk. Adam og Eva ble skapt til å leve evig. Død og sykdom var ikke Guds plan, men er resultatet av synd.

Betyr dette at de som er født blind. døv eller med muskel dystrofi, bare for å nevne noen ting, har syndet? Eller har foreldrene deres syndet? Hvorfor er de blitt som de har blitt? Vel, vi vet ikke sikkert. Lidelse og død er et resultat av arvesynden – den som kom da Adam og Eva syndet i Edens hage, og vi alle er født med. Jesus møtte en som Han sa ble født blind slik at Guds kraft kunne bli åpenbart for andre. Vi kan ikke gi Gud skylden for alt det onde. Men du som leser dette er et spesielt menneske som har vokset i din mors mage ved et Guds mirakel og blitt den du er blitt i dag.


15. APRIL

“Liv og miskunn ga du meg, og din varetekt vernet om min ånd.”

Job 10:12

GUDS MISKUNN

Det kan være bra å lese de andre versene i dette kapittelet. Mange av de handler om Guds skapelse av menneskene og kan være oppbyggelige for dere som er kreasjonister som meg. Om dere ikke tror på skapelsen, så er det i alle fall på det rene at Bibelen hevder – gjennom hele Bibelen – at Gud har skapt universet og alt i det. Vi har allerede sett at Gud har gitt oss liv. Gang på gang må jeg minne meg på at hvert eneste åndedrett er en gave fra Gud. Det er opp til oss hva vi gjør med vår tilmålte tid.

Til tross for den tidligere nevnte arvesynden og synden vi alle begår i våre liv, så er Gud en som viser oss kjærlighet og miskunnhet. Med vår frie vilje er vi fulle av synd og fortjener Guds straff. Men Gud viste sin kjærlighet ved at Jesus kom og døde i vårt sted slik at vi slapp å dø. Ved Hans miskunnhet har vi fått adgang til Gud bare vi tar imot Jesus som vår frelser.

Mange har opplevd her i livet at Gud har beskyttet dem og holdt dem i sin hånd. Noen innrømmer at de har hatt “englevakt” ved enkelte anledninger, også jeg. Gud er god, og Han sparer ofte livene våre. Dette betyr likevel ikke at vi ikke vil få noen problemer i livet. Paulus og de andre apostlene ble forfulgt og fengslet, og alle (unntatt en) led martyrdøden. Når problemene kommer til den kristne er han aldri alene, og mange blir vist Guds nåde gang på gang.


16. APRIL

“Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det.”

Job 12:9

LOGIKK OG TRO HÅND I HÅND

Hvem skjønner ikke at Gud har skapt hele verden, alle dyrene, blomstene og menneskene? “Alt dette” snakker om alle bevisene vi ser rundt oss. Når vi ser Guds vakre natur rundt oss på alle kanter burde det være åpenbart at Gud har skapt alt sammen. I Salme 14:1 sier David “Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.»” En dåre er dum person. Vi er dumme dersom vi ikke tror på at Gud finnes. Når vi ser et maleri vet vi at noen har malt det. Når vi ser en klokke vet vi at noen har laget den. Når vi ser naturen og alt som i den er, så vet vi at det finnes en Skaper. Dette er bare logikk.

Men når vi snakker om Bibelen, kommer vi inn på tro. Er troen i konflikt med logikken? I Hebreerne 12:1 sier “Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.” Det greske ordet “hupostasis” er en substans, eller noe som støtter noe. En kunne kanskje si at troen er essensen av det vi håper på. Likevel er andre delen av verset soleklart  og uten forvirring. Troen er et bevis på det vi ikke ser. Tro er ikke bare blind tro uten noen logikk i det hele tatt, men beviset som overbeviser oss om at det Bibelen sier er rett.

Ellers kan det nevnes som en kuriositet at dette er det eneste stedet i Jobs bok hvor navnet Jahve eller Jehova er nevnt.


17. APRIL

“Han demmer for vannene, og de tørker bort. Han slipper dem løs, og de river jorden med seg.”

Job 12:15

JOB OG SYNDEFLODEN

Dette verset er åpenbart om syndfloden i Noahs dager. Det tar oss helt tilbake til skapelsen i 1 Mosebok 1:7 hvor Gud skilte vannet som var under himmelhvelvingen fra det som var over himmelhvelvingen. Dette er trolig hva som menes med at “Han demmer for vannene” i dette verset. Ettersom “Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden” (1 Mosebok 2:5) på dette tidspunktet, så er det flere vitenskapsmenn som mener at vannet over himmelhvelvingen ikke var vanlige vannskyer, men en vannbaldakin som beskyttet jorden fra farlige stråler fra verdensrommet og ga jorden et varmt drivhus hvor det var frodig vegetasjon hele jorden rundt, også i Arktis. Dette stemmer også med det man finner under isen i Arktis. Mammutene spiste gress nær Nordpolen før syndefloden kom.

Så står det at Gud slipper løs vannene. Både vannkildene på jorden og himmelens sluser (vannbaldakinen) ble åpnet slik at de rev jorden med seg og harselerte vilt hele jorden over. Daler som Grand Canyons ble dannet av det voldsomme vannet som brøytet seg veg gjennom jord og fjell.

Ofte er vi ikke klare over hvor store krefter som var i gang under syndefloden. I tillegg var det vulkanutbrudd og jordskjelv spredt over hele jorden vår. Det kan synes rart at Jobs bok nevnte syndefloden, men denne boken er faktisk skrevet før Moses, antakelig rundt tiden til Abraham. Flere tror at Job levde kort tid etter syndefloden og at han kan ha fått historiene om den universelle flommen fra et av øyenvitnene eller noe som kjente Noah og familien hans.


18. APRIL

“Når mannens dager er fastsatt og hans måneders tall bestemt hos deg, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride.”

Job 14:5

MENNESKENES BEGRENSNINGER

Det at menneskenes dager er fastsatt betyr at de er begrenset til en bestemt periode. Ingen kan leve lengre enn Gud lar dem. Vi har alle et bestemt antall dager til å leve her på jorden. Mange mennesker leter etter ungdomskilden eller en pille som vil gjøre at vi lever evig. De fleste av oss er redd for å dø – redd for at livet her på denne planeten vil være over. Flere av oss ønsker å leve evig. Noen fryses ned i det håp at vitenskapen vil ha kommet lengre om noen tiår slik at de kan tines opp igjen, og legene kan behandle det som feiler dem.

Men menneskene kan ikke overtrede de grensene som er satt for dem. Ofte blir disse grensene meget kort på grunn av feile valg som vi gjør i livene våre. I dette skriftstedet gjelder nok grensene menneskeheten generelt, og ikke individet. Det skjedde en gang at menneskene forsøkte å overgå sine grenser. Da tårnet i Babel ble bygget, sa Gud “Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre” (1 Mosebok 11:6). Gud måtte da gripe aktivt inn for å sørge for at menneskene ikke gikk over sine tilmålte grenser.


19. APRIL

“For treet er det håp. Om det hogges ned, så spirer det igjen, på nye skudd mangler det ikke.”

Job 14:7

LIVETS TRE

Job har allerede beskrevet hvordan menneskene er begrenset når det de kommer til livets dager. Han visste at hans dager av lidelse til slutt ville opphøre. Han visste også at når et menneske døde, så var det dødt. Slik er det ikke med et tre. Dette treet som Job nevner her har blitt hogget ned, men roten står igjen. Fra det lille som er igjen av stammen vil det på ny spire og gro. Trær har en viktig rolle i Bibelen. I Edens hage var det livets tre og treet med kunnskap om godt og ondt. Det var også mange trær som Adam og Eva kunne spise av.

I Daniels 4 da kong Nebukadnesar mister forstanden blir dette vist billedlig i en drøm med at et tre ble hogget ned. Han fikk senere tilbake forstanden sin etter at rotstubben som stod igjen i jorden ble lenket med jern og bronse og vætet med dugg fra himmelen. Men slik som dette treet i dagens skriftsted begynte å vokse igjen etter at det var blitt hogget ned, så er dette igjen et bilde på at vi som tilhører Kristus skal bli levende igjen når Jesus kommer tilbake til jorden for å hente sine barn. Dette livets tre som gir oss liv er Jesus. Han som skapte alt liv kan gjøre oss i live på ny.


20. APRIL

“Som vannet huler ut steiner og flommen skyller bort muldjorden, slik gjør du menneskets håp til intet.”

Job 14:19

VANNETS KRAFT

Nok en gang kan det virke som om det refereres til syndefloden. I alle fall får en her demonstrert den store kraften som vannet har. Du har kanskje som jeg vært ute og gått ute i fjellet og sett hvordan vannet har gravd seg igjennom fjell og dannet alt fra små kulper til store daler. De fleste tror at dette har pågått i millioner av år, mens andre mener at dette kan ha skjedd under syndefloden i Noahs dager. Det er også observert i våre moderne tider at vann kan borre seg gjennom fjell og avkastningshauger fra isbreer på kort tid.

Dersom en ser dette verset i sammenheng, så ser man her en gravis forminskning fra fjell til klippe, til stein, til muldjord. Det er som om Job har et mikroskop som stilles inn mer og mer. Slik er da det store fjellet til slutt blitt redusert til nesten ingenting. Det hebraiske ordet “aphar” kan også oversettes til støv (som er brukt i den engelske Bibelen). Om dette ikke demonstrerer vannets kraft for oss, så vet ikke jeg. Tidens tann virker litt på samme måte, om enn ikke like hurtig. Hele universet er en opptrukket klokke som vil gå saktere og saktere. Ja, til og med lysets hastighet avtar i fart. Naturlovene sier oss at alt går fra orden til kaos. Bålet slukker. Vognen slutter å trille. Batteriene på armbåndsurene går tom for energi og må byttes. Men hvem kan bytte batteri på universet når solen er slukket og universet slutter å utvide seg?

Verset overfor sier at Gud på denne måten, slik som vannet graver og knuser, gjør menneskenes håp til intet. Jeg, og flere med meg, tror at dette håpet er menneskenes håp om å få fortsette å bo her på jorden. Men profetiene sier oss at denne jorden ikke er den siste endestasjonen for oss. Noen skal til himmelen og noen skal til helvete. Ved Guds nåde har vi alle muligheten til å komme til himmelen.


21. APRIL

“Hvem har gitt deg de ord du framfører? Hvem kommer den fra, den ånd som går ut fra deg?”

Job 26:4

ORD OG ÅND

Det kan virke litt tragikomisk at Jobs venner som kom for å hjelpe ham ikke er til særlig hjelp, men sitter istedenfor og krangler med ham natt og dag. De var nok mer til glede og støtte da de satt sammen med ham uten å si noe som helst. Som noen sier, det er bedre å la folk tro du er dum enn å åpne munnen og fjerne enhver tvil. Job er nå blitt så irritert på vennene sine at han spør hvem som har gitt dem de ordene de taler mot ham. Hvilken ånd er det som legger ordene i deres munn slik at de vet hva de skal si? Snakker de for seg selv, slik at de skal komme med store ord og høres intelligente ut? Eller snakker de for Job som trenger støtte der han lider i sin smerte og pine. Er det Gud som har inspirert ordene til Jobs venner, eller noen annen makt?

Det er nå engang slik at vi mennesker når vi blir kristne har en to-delt natur. Det gamle mennesket er vår syndige natur, fremdeles styrt av synd som må kontrolleres. Det nye mennesket er vårt nye liv i Kristus som er godt og hellig. Disse to naturene sloss mot hverandre, og det er den delen av oss som vi mater som vil vinne over oss. Selv kristne kan leve i et slik syndig miljø at syndens ånd dominerer oss, og da vil ordene vi snakker være mer påvirket av vår syndige natur enn Guds Ånd.

Vi alle bør komme daglig til Gud og gi våre liv til Ham – daglig. Så vil Hans Ånd få virke i livene våre, og vår tale vil bli styrt av den Hellige Ånd.


22. APRIL

“Han brer Norden ut over det øde rom, Han henger jorden på intet.”

Job 26:7

SKAPELSENS BEGYNNELSE

Dette verset må referere til begynnelsen av skapelseshistorien. Her er noen interessante ord som gir oss bakoversveis. Guds storhet under skapelsen kan virkelig sees i dette verset. I vår norske Bibel nevnes Norden. Vel, Norden for oss i Norge er de nordiske landene: Finland, Sverige og Norge. Danmark, Island og Norge. Dette er totalt misvisende for det hebraiske “tsaphon“. Ordet betyr et nordlig område som er mørkt og skjult. Det passer egentlig bedre om Nordpolen. Det nordlige polområdet ble bredt eller strukket utover “det øde rom“, den samme tomheten (“tohu” som ble beskrevet i 1 Mosebok 1:2. Bruken av det hebraiske “tohu” impliserer at det her gjelder skapelsen av jorden helt i begynnelsen. Dette var tiden da Guds Ånd svevde over vannene og Guds arbeid med jordkloden virkelig begynte.

Det som virkelig er en vitenskapelig sannhet uten sidestykke er når Job skriver at “Han henger jorden på intet“. Ikke bare roterte jorden, men dekk også i bane i verdensrommet, hengt opp av “ingenting” unntatt den mystiske kraften av gravitasjon som virket på avstand. Det at dette verset ble skrevet minst 3.500 år før Isaac Newton identifiserte og beskrev denne kraften gjør det ikke desto mer imponerende. Det hører med til historien at flere kristne som pekte på blant annet dette verset og påstod at jorden måtte være rund, de ble brent som kjettere av den katolske kirken som på den tiden mente det samme som vitenskapen, nemlig at verden var flat, og at dersom en seilte for langt mot en av himmelretningene, ville en falle av jordens overflate.


23. APRIL

Job 26:8

“Han binder vannene sammen i Sine skyer, og skyene brister ikke under dem.”

VANNSKYER

Bare i de siste århundrene har denne skyenes balansegang (see Job 37:16) blitt forstått. Den refererer til sterk oppdrift av luft som produserer kraften som er nødvendig for å holde vanndråpene i skyene slik at de ikke faller ned. Faktisk er ikke hele kunnskapen om skyenes kretsløp så veldig gamle, særlig ikke sammenliknet med Jobs bok. Solen skinner på havet og får vannet til å fordampe og danne skyer. Skyene får mer og mer vann samt elektrisitet, men det tar lang tid før den “brister”. Når skyen blir nedkjølt faller regnet over land og hav, og vannet finner sine stier fra fjellets topper og nedover hvor det til slutt renner ut i havet igjen.

Vannets kretsløp er livsviktig for oss mennesker. Uten det ville det ikke være vann i elvene, og alle vannene som lå stille ville bli dårlige å drikke av når det ikke er i bevegelse. Hele jorden fungerer perfekt for at det skal kunne være liv her på planeten. Gud har planlagt alt til den minste detalj – til og med skyene.

Er ikke skapelsen vidunderlig?


24. APRIL

“Og Han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand.”

Job 28:28

FRYKTENS PARADOKS

Job stilte to ganger et retorisk spørsmål om kilden til sann visdom (Job 28:12, 20), og så svarer han det selv i dette nøkkelverset, en sannhet som for det meste er oversett i vår moderne verden. Sann visdom begynner med frykt for Gud (Salomos ordspråk 1:7, 9:10, Kolosserne 2:3). Selve syndefallet i Edens hage hendte da Adam og Eva ønsket mere kunnskap. Treet med kunnskap om godt og ondt fristet ekstra når Satan satte søkelyset på det og sa “Ser det ikke godt ut?” Menneskene har alltid vært ute etter å utvide sine horisonter. Vi har seilt jorden rundt på jakt etter ukjente landområder. Så har vi begynt å utforske havet og har funnet at det er fullt av fjell og daler. Så har vi vendt våre øyne mot verdensrommet, alltid på søken etter mere kunnskap. Fantastiske oppfinnelser har kommet gjennom tidene slik at livene våre kan bli mer behagelige. Vår tørst etter kunnskap er umettelig, særlig i vårt moderne samfunn.

En vis mann sa en gang et visdom er når du kan anvende kunnskapen du har. Hva er sann visdom? Bibelens svar er at det er å frykte Gud. Men i Bibelen sier Gud eller Hans budbringere at vi ikke skal frykte. Ja, det står 365 ganger i Bibelen at vi ikke skal frykte, og det er en gang per dag i et helt år. Frykten blir således et paradoks ettersom vi både skal frykte og ikke frykte samtidig. Løsningen er enkel. Vi skal frykte det som Gud kan gjøre, ettersom det et Han som avgjør evigheten vår. Vi skal frykte den straff Han er i stand til å gi oss dersom vi ikke tilhører Ham. Når vi endelig tilhører Ham trenger vi ikke å frykte mer. I Hans hender er vi trygge, og intet kan rive oss ut fra Hans sterke hender.

Kan du slutte å frykte, eller trenger du å seile inn til Hans trygge havn?


25. APRIL

“I ville kløfter må de bo, i huler i jord og fjell.”

Job 30:6

HULEBOERNE

Job refererer her til hva de moderne paleontologer kaller “huleboere”. De var ikke ape-menn men etterkommere av de som ble spredt utover hele jorden fra Babel og så, for en eller annen grunn, ble forringet både mentalt og fysisk, men også åndelig. De flyktet til villmarken hvor de var “øde og forlatt” (Job 30:3). De ble “drevet ut av leiren” (30:5) av disse stammene som vant kampen om de beste regionene på planeten.

Har du hørt tidligere at huleboere levde for lenge, lenge siden under steinalderen? Jeg også! Sannheten er at det finnes mennesker den dag i dag som er huleboere. Kanskje de ikke er mentalt friske, eller kanskje de har meldt seg ut av en moderne verden hvor samholdet mellom mennesker blir visket bort. Kanskje de er en afrikansk stamme som alltid har bodd i huler. Huleboere finnes i dag!

Spiller det noen rolle om det finnes huleboere i dag? For meg gjør det det. Vi vet at Pildownmennesket er et bedrag, men alle disse andre såkalte “missing links” er heller ikke nok til å overbevise meg om at det finnes et mellomledd mellom ape og menneske. Hva med Neandertalerne? Ja, hva med dem? De var alle mennesker som levde like etter istiden. De led av mangelsykdommer fordi det var for lite næring i maten rundt dem, og dette påvirket dem i høy grad. De laget fangstredskaper og gravla sine døde. De laget også flere forskjellige pyntegjenstander som de brukte til pent. De var ikke apekatter!


26. APRIL

“Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Her du innsikt, så fortell meg det!”

Job 38:4

SKAPELSENS ØYENVITNE

Dette første spørsmålet fra Gud er en irettesettelse til alle dem som forsøker å forklare opprinnelsen ved bruk av nåværende prosesser – det vil si uniformitarisme (2 Peter 3:3-6).Skapelsen av hele universet har blitt ferdigstilt  i hele sin perfeksjon av Gud selv, ved bruk av prosesser som ikke lengre eksisterer (1 Mosebok 2:1-4). Helt siden Nimrod har menneskene forsøkt å forklare universets opphav ved å bruke evolusjonens prosesser, og dette er umulig og blasfemisk.

Etter at både Job og vennene hans har kommet med sine store uttalelser om både det ene og det andre kan det være forfriskende å få et større perspektiv på tingenes tilstand. Hvor var Job og vennene hans da Gud skapte jorden? De var selvsagt ikke født enda. Hvor var Darwin og alle de som tror på utviklingslæren da Gud skapte jorden? De var heller ikke født da. Ja, si meg nå; hvor var alle vitenskapsmennene med sine video-opptagere og skjemaer og mikroskoper og alle sine teorier da Gud skapte jorden? Ingen av dem var født. Det fantes intet menneskelig øyenvitne som så hva som skjedde da jorden og universet ble til. Det fantes bare et øyenvitne: Gud selv. Og Han har skrevet ned det som skjedde i Sitt hellig Ord, Bibelen, hvor vi kan lese hva som skjedde.

Jeg hadde tidligere en samling med tolv videoer med Ken Ham og Gary Parker som het Answers in Genesis. Ken Ham oppfordret her barn og unge til å sette spørsmålstegn ved evolusjonen når den ble fremsatt av naturfaglærerne. De skulle ta spørsmålet fra Gud til klasserommet og si “Hvordan vet du det? Var du der?” Selvsagt var ikke lærerne eller vitenskapsmennene der, og de har intet øyenvitne til det som skjedde for milliarder av år siden. Når noen sier “milliarder av år” eller “millioner av år”, så bare spør “Hvordan vet du det? var du der?” Millioner og milliarder av år betyr at de ikke vet når det skjedde, og at de kunne like gjerne ha fortalt deg et eventyr.


27. APRIL

Har du nådd fram dit snøen har sitt kammer, og sett lageret med hagl

Job 38:22

SNØEN I JOBS TID

Jobs bok nevner “snø” hele fem ganger. I 6:16 snakkes det om snøen som dekker bekken som har blitt til is. Så, i 9:30, sier Job at han vasker seg med snøvann. (Brrrrr!) Et faktum blir presentert i 24:19, nemlig at tørke og varme smelter snøen. 37:6 forteller oss at det Gud som bestemmer at snøen skal falle. Det bringer oss til femte og siste gang snøen nevnes, og det er dagens skriftsted. Snø blir betraktet som hvitt gull i øde områder, og fyller deres årlige vannforsyning. Tilsynelatende gir snø og hagl et ukjent men stort bidrag til fremtidens kamp og kriger (38:23). Hagl var viktig i Josvas krig mot amorittene (Josva 10:11) og vil også være det i den fremtidige trengselstiden (Johannes åpenbaring 16:21). Snø bidro til Napoleons tap i Russland. Også tyskerne fikk problemer med snøen under 2 verdenskrig da de angrep Russland.

Hvorfor nevner Jobs bok så mye om snø? Flere vitenskapsmenn tror at dette er fordi Job levde like etter istiden. Isen har aldri dekket hele jorden, for da kunne intet liv ha eksistert på planeten vår. Dersom jorden var en stor isklump ville den neppe noensinne ha smeltet. Til og med under istiden kunne menneskene leve, men de bodde nært ekvator hvor det var varmest. Job ville ikke ha snakket så mye om snø (og is) dersom han ikke hadde sett det selv. Job vasket seg i snøvann og så at bekken ble til is.

Gud har mange skatter i sine store lagre i himmelen. Han sender oss vann som er livsviktig for oss. Vi kan ikke leve uten vann. Og når det blir kaldt ute, får vi nok en gang vann, men det kommer som snø. En gang for flere år siden dro jeg med kone og barn for å feire jul med mine foreldre. Da vi kom tilbake, hadde vannet frosset. Vi gikk ut og samlet inn masse snø som vi smeltet og kokte opp (for å ta livet av eventuelle bakterier i snøen). Snøen ble således livsviktig for oss slik at vi kunne “lage” oss vann. I tillegg er snøen vakker å se på. Er ikke Gud god?


28. APRIL

“Du som klandrer Den Allmektige, vil du trette med Ham? Du som laster Gud, du må svare på dette!”

Job 39:35

GUD BESTEMMER

Der er en pause i Guds monolog om skapelsen her. Gud irettesetter Job på en mild måte for å våge å sette spørsmålstegn ved Hans handlinger, selv om Job ikke forstod dem, og Job tar imot irettesettelsen og bekjenner sin synd. Mange av oss har falt i samme fellen som Job. Vi våger å sette spørsmålstegn ved det som Gud gjør og på den måten finne feil ved Ham. Vi sier som pop artisten Ole i Dole “Hvis jeg var Gud…” Det kan virke som om vi tror at vi er visere enn Ham og kan instruere Ham i hvordan Han burde styre verden. Vi kritiserer Ham for hva Han gjør eller ikke gjør, og forsøker å gi Ham skylden for all ondskapen i verden.

Til slutt må vi alle stå foran Gud og svare for oss. Bare de som har fått Jesus som sin forsvarer kan bli frikjent for syndene våre. Men da må vi svare for det vi har anklaget Gud for. Gud ønsket ikke at vi skulle lide og dø. Det er et resultat av synd. Adam og Eva ble skapt for å leve evig, men da synden kom inn fulgte lidelse og død med i kjølvannet. Gud er Skaperen som har skapt alt sammen. Det er Han som lager reglene. Det er Han som bestemmer hva som er rett og galt. Dess tidligere vi innser dette, jo bedre er det for oss.


29. APRIL

“Se på Behemot, som jeg har skapt like så vel som deg. Den eter gress som en okse.”

Job 40:10

BEHEMOT

Ordet “Behemot” betyr ganske enkelt “stort beist”, og kommentatorer fortolker den vanligvis til å være en elefant eller en flodhest. Beskrivelsen av Behemot passer imidlertid ikke til noen av disse to, ei heller til noe annet nålevende dyr. Derimot ser det mer ut til å passe en beskrivelse på en stor landdinosaur som eksempelvis en brachiosaur. Ingen elefant eller flodhest har en hale som et sedertre (40:12). Denne beskrivelsen passer bedre på en dinosaur. Intet menneske kunne overvinne et slikt dyr, men Gud kunne. Når Job betraktet det store dyret, så kan det ha minnet ham på den gamle slangen i Edens hage som til syvende og sist ansvarlig for hele jordens synd og lidelse. Satan blir jo ofte kalt “drage”, og “drage” er jo et gammeldags ord for dinosaur.

Denne dinosauren spiste gress, og flere av dinosaurene gjorde det. Det overraskende er ikke at den spiste gress, men at den fantes på Jobs tid. Dersom en studerer om Leviatan finner en også en dinosaur, men en som levde i vannet. Ja, jeg vet at dinosaurene skal ha dødd ut for 65 millioner år siden, men Bibelens bruk av ordet “drage” samt Behemot og Leviatan er klare tegn på at de var i live under Gamle Testamentet. Komet teorien er idiotisk. Hvorfor skulle en komet utrydde alle dinosaurene, men la alle de andre dyreslagene være igjen? Mest trolig var dinosaurene med på Noahs ark, og kom ut derfra sammen ned de andre dyrene. Reptiler vokser vanligvis hele livet, og dersom de ble så gammel som Metusala så må de ha blitt ganske svære. Etter syndefloden levde både mennesker og dyr kortere. I tillegg var drivhuset rundt jorden borte, og den varme, frodige jorden før flommen ble erstattet med en planet i istid. En teori er at dinosaurene ikke fikk nok næring til å leve så lenge. Dessuten har mennesket, dyrenes største fiende, vist stor oppfinnsomhet i å utvikle nye jaktmetoder. Enkelte mindre dinosaurer kan ha eksistert helt opp til ganske nylig.


30. APRIL

“Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han ba for sine venner. Og Herren økte alt det Job hadde eid, til det dobbelte.”

Job 42:12

JOBS BELØNNING

Job hadde faktisk vært fanget under Satans kontroll, akkurat som Herren senere hadde tillatt Satan å kontrollere Peter (Lukas 21:31-32), og trolig veldig mange andre også. Men “gjennom døden” har Kristus knust “ham som har dødens makt, det er djevelen” (Hebreerne 2:14). Job fikk bare samme antall barn som før, men hans tidligere familie tilhørte fremdeles ham, trygge i Herren, og ventet på å bli gjenforent med sine nye søsken når alle senere ville samles sammen med Herren. Når det gjaldt hans jordiske eiendom, så ble både penger og budskap fordoblet. Job hadde vært rik før, men nå ble han dobbelt så rik. Dette var neppe like viktig for Job som at han fikk helsen sin tilbake. Gud gjorde slutt på Jobs ulykke, antakeligvis med øyeblikkelig virkning. Plutselig var sårene, smertene og all lidelsen vekke. Job må ha jublet og priset Herren med både sang og dans.

Det finnes mange, som Jobs venner, som tror at dersom du er syk eller lider på noen måte, så er det fordi du har syndet mot Gud. Dette kan være sant, men mest trolig blir du testet og prøvet for å se hvor sterk troen din er. Vanskelige tider kan være nødvendige for oss. Vi kan lære hvordan det er å være syk og svak, eller hvordan det er å ha lite penger. Alle dager skal ikke være solskinnsdager. Dersom vi ikke har noen vonde dager, så ville vi ikke vite hva en god dag er. Vi må stole på at Gud vet best. 1 Korinterbrev 10:13 sier: “Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.” Den som holder ut inntil enden vil få sin belønning, om ikke i denne verden, så i evigheten…


 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: