25 juli

Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen.”

Jesaja 53:7

DEN LIDENDE KRISTUS

Jesaja 53 er kanskje en av de mest kjente skriftstedene i Gamle Testamentet. Med forbløffende nøyaktighet tales det her profetisk om Messias og Hans første komme her på jorden. I 53:1 begynner Jesaja med ordene “Hvem trodde budskapet vi fikk?” Jødene som helhet forkastet Jesus og mente at Han ikke var den Messias som skulle komme. De trodde ikke på det Jesus sa eller det som ble sagt om Ham. De ventet på en annen Messias som skulle være konge og fri jødene fra de romerske herskerne. Istedenfor fikk de en person som sa “gjør vel imot dem som hater dere” (Matteus 5:44) og “Du skal elske din neste som deg selv” (Matteus 22:39).

I Jesaja 53:5 står det: “Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.” Jesus Kristus var det perfekte offerlam som gjorde at det ikke lengre var nødvendig å ofre dyr for å tilfredsstille Gud. Det måtte blod til for å få syndene tilgitt i Gamle Testamentet, og hver gang du syndet samt en gang i året måtte jødene komme med dyr til presten som han måtte ofre for dem som hadde syndet. Kristus var det perfekte offer siden Han var uten skyld. Han ble korsfestet i vårt sted for våre lovbrudd. Straffen ble lagt på Ham slik at vi ved Hans sår som Han fikk på korset kunne få tilgivelse for våre synder og evig liv.

I dagens vers står det at Han ble mishandlet uten å ta igjen. Etter pisking og korsfestelse sa Jesus “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør” (Lukas 23:34). Han kunne ha tilkalt legioner med engler, Han kunne ha slått soldatene med sykdom eller lyn fra klar himmel. Men Han åpnet ikke munnen mot de som korsfestet Ham, for Han visste at det måtte gjøres. Uten Kristi offer kunne vi ikke få tilgivelse overfor Gud. Han døde slik at vi slipper å dø i all evighet. Vi kan leve evig liv på grunn av Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: