08 August – småprofeter med store budskap

1 AUGUST

Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem: «Dere er ikke mitt folk», skal det sies: «Den levende Guds barn». Judas og Israels barn skal samle seg og ta seg en felles høvding. De skal dra opp fra landet. Ja, stor er Jisreels dag.

Hosea 1:10-11

GUDS UTVALGTE FOLK

Guds opprinnelige løfte til Abraham (1 Mosebok 22:17) må fremdeles bli oppfylt, og både Judas barn og Israels barn vil bli samlet sammen i de siste dager (Hosea 1:1). I Hoseas dager kunne det være fristende for jødene å tenke at Gud hadde glemt sine løfter til dem. De gamle løftene Gud ga til Abraham on at etterfølgerne hans skulle bli like tallrike som sanden på standen eller stjernene på himmelen står imidlertid fremdeles ved lag. I femtiden vil både jøder og hedninger som har tatt imot Kristus også få retten til å kalle seg Guds barn (Romerne 9:26), men i Gamle Testamentet var det først og fremst jødene som ble identifisert som Guds folk. Gud har alltid fulgt med sine utvalgte og straffet og belønnet dem ifølge oppførselen deres – det vil si om de har fulgt Guds bud eller ikke.

Gud blir kalt “den levende Gud”, en beskrivelse av Herren som står i sterk kontrast til de døde avgudene som jødene til tider vendte seg mot, noe som brakte straff fra Gud og mange års landflykighet. Litt av Hoseas profetier har allerede gått i oppfyllelse. Gud fikk jødene tilbake fra fangenskapene de hadde vært i, og de sluttet da å være to kongeriker, men var bare ett kongerike. Mange kommentatorer mener at denne fyrsten som blir nent som Israels overhode kan være en fremtidig profeti om Jesu komme. Et problem med dette er at jødene har avvist sin Messias og vil ikke godkjenne Ham som sin leder til Jesu andre komme.

Et annet poeng er navnet Jisreel (Yisrael) som betyr “Gud vil så”. Sannelig har Gud sådd sine frø over hele jorden, og en gang i fremtiden vil Han høste inn høsten sin fra alle land. For oss som lever i dag er det fantastisk å se hvordan jødene også har en utrolig fremtid til tross for at monstre som Adolf Hitler forgjeves har forsøkt å utrydde dem.


2 AUGUST

Og Herren sa til meg: «Gå enda en gang bort og elsk en kvinne som er en annens elskerinne og bryter ekteskapet, slik Herren elsker israelittene, enda de vender seg til andre guder og elsker rosinkaker!»

Hosea 3:1

HOSEAS ELSKERINNE

Dette er et overraskende vers, noe det finnes flere av i denne profetiske boken. Hosea ble i Hosea 1:2 bedt av Herren selv å gå og få seg en “horkvinne”, så Hosea giftet seg med Gomer, Dibla’ims datter (1:3). Nå sier Gud at han skal elske, det vil si, ha sex, med en kvinne som  andre har hatt sex med og som er utro. Dette skal han gjøre “slik Herren elsker israelittene“, selv om ordet “elsker” her ikke er et ord som betyr å ha sex. Profeten Hosea representerer her Gud som elsker sitt folk. Han trakk ikke sin kjærlighet tilbake da de begynte å tilbe avguder og ga seg selv til drukkenskap og umoralsk adferd. Noen kommentatorer mener at denne “elskerinnen” har skilt seg fra sin mann og at Hosea eventuelt også giftet seg med denne kvinnen. Det står i 3:2 at Hosea “kjøpte seg en slik kvinne“. Et ekteskap ville gjøre at den seksuelle aktiviteten kom inn under lovlige rammer, og det er vanskelig å forestille seg at Herren ville at folk skulle anklage Hosea for å være utro og bryte ekteskapet. Det ville gjort Hosea like umoralsk som israelittene.

Det står at jødene “vender seg til andre guder og elsker rosinkaker”. Her finner vi kaker som ble ofret til gudene. I Jeremia 7:18 leser vi: “Barna sanker ved, fedrene gjør opp ild, kvinnene knar deig for å bake offerkaker til Himmeldronningen, og de øser ut drikkoffer til andre guder. Slik krenker de meg.” Vi leser også i Jeremia 44:19: “Kvinnene sa: «Når vi tenner offerild for Himmeldronningen og øser ut drikkoffer for henne, er det vel ikke uten våre menns vitende og vilje vi lager offerkaker med hennes bilde og øser ut drikkoffer for henne?»” Dette er skriftsteder om Diana, himmelens dronning som mange jøder tilba. De bakte kaker og ofret dem til henne.  Den engelske Bibelen skriver her “krukker med vin”. Ordene som på norsk er oversatt “rosinkake” kan også oversettes som “krukke med vin”. For en gangs skyld tror jeg den norske oversettelsen er den beste. “Ashiyshah” betyr noe som er presset sammen, og det passer mye bedre på en kake enn en krukke.


3 AUGUST

De valgte seg konger som ikke er fra meg, valgte seg høvdinger jeg ikke kjennes ved. Av sølvet og gullet sitt laget de seg gudebilder. Derfor skal de utryddes.

Hosea 8:4

ISRAEL SOM GLEMTE SIN SKAPER

Konklusjonen i dette kapittelet er skrevet opp i Hosea 8:14 hvor det står “Israel glemte sin skaper og bygde seg slott, Juda bygde mange festningsbyer. Men jeg vil sende ild mot byene hans, den skal fortære borgene deres.” Israel og Juda glemte begge sin Skaper og strakte seg etter andre guder. De hadde forkastet det gode, står det i 8:3. En av Israels synder var at de ville være lik alle andre nasjoner som hadde en konge til å lede landet. Dette begynte i Israel med kong Saul, og i retrospektiv kunne Gud via Hoseas penn si at Israel hadde valg seg selv konger som ikke var fra Herren. Til og med den berømte kong David hadde sine feil, selv om Gud selv hadde utvalgt ham. Gud ønsket å være Israels konge slik som tidligere, og virke gjennom Hans utvalgte i Israel.

Så sier Herren at Israel laget seg gudebilder av gullet og sølvet sitt. Første gangen var da Moses hadde gått opp på Sinaifjellet for å motta de ti bud fra Gud selv. Ettersom Moses tok sin tid på fjellet bygget israelittene seg en gullkalv de kunne tilbe, og der refereres da også til en kalv i 8:5. Da Israel ble delt i to kongeriker hadde Juda Salomos tempel hvor de kunne tilbe Gud. I det nordlige riket som fremdeles ble kalt Israel bygget Jeroboam to kalver som han senere ofret til (1 Kongebok 12:32).

Når vi kommer til Hoseas dager leser vi i Hosea 2:8 at israelittene ofret gull og sølv til Baal. Dette var altså noe som hendte igjen og igjen og dessverre ble et kjennemerke på israelerne. Gud Herren var ikke blid for at Israel gjorde dette. Det står her at Israel skulle utryddes. Ved første øyekast ser dette skriftstedet ut til å motsi Herrens løfter til Abraham om jødenes fremtid, men det at de skulle bli “kuttet av”, som det står på hebraisk, gjelder åpenbart bare som en advarsel mot de enkeltpersonene som ofret til avgudene og gjelder ikke hele nasjonen sådan. Gud lover ofte å straffe dem som ikke adlyder Ham.


4 AUGUST

Skal jeg fri dem fra dødsrikets makt, løse dem ut fra døden? Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? Medlidenhet er skjult for mine øyne.

Hosea 13:14

SEIEREN OVER DØDEN

Dagens tekst handler om døden og det at vi kan bli fri fra dødens makt. Når jeg går over verset på hebraisk vil jeg si verset slik: “Jeg vil bryte dødsrikets hånd, kjøpe dem fri fra deres dødelige tilstand. Døden, jeg vil ødelegge deg. Dødsrike, jeg vil utrydde deg: sørgmodighet skal skjules for mine øyne.” Selvsagt gjør det faktum at flere ord må fylles inn og det at der ikke er noen tegnsetting i hebraisk at det kan være vanskelig å få helt presis oversettelse. Der hersker imidlertid ingen tvil om at dette verset handler om Guds seier over døden. Noen sier at dette skriftstedet omhandler Israel og at de i fangenskap blir sammenlignet med noen som er død. Israel hadde midlertidig gått av ved døden, men kunne bli satt fri fra dødens grep når jødene vender tilbake til sitt lovede land. Dette blir av noen sett i sammenheng med synet til Esekiel om dalen med skjeletter som ble levende (Esekiel 37). Dette kan passe godt med resten av kapittelet som ser ut til å igjen omhandle Israel og deres konger (Hosea 13:10-11). Videre er det Efraim som er nevnt i 13:12, og det kan se ut som om vers 14 kan kobles til Efraim.

Noen igjen tror at dette verset peker framover mot Jesus Kristus og Hans død og oppstandelse. Jesus løp inn i dødsriket og åpnet opp flere graver slik at mange døde ble levende igjen (jfr. Matteus 27:52-53). Jesus vant over dødens makt da Han som førstegrøden av de oppstandne stod opp på første påskedag. Døden kunne ikke holde på Jesus fordi Han hadde vunnet over døden. Det at Hosea 13:14 nevner “frikjøping” eller “utløsning” får oss til å tenke på at det er Jesus som har frikjøpt oss.

Dette bringer oss til slutt til en personlig applikasjon. Når vi leser et liknende skriftsted i 1 Korinterbrev 15:54-55, så der det klart at det her snakker om oss som er kristne. Vi kan vinne over døden og stå opp igjen fra våre graver når basunen lyder og Kristus kommer for å kalle oss hjem til seg. Da skal vi leve i all evighet sammen med Herren og aldri mer dø eller bli syke.


5 AUGUST

Det som var igjen etter den tyggende gresshoppen, åt den svermende, det som var igjen etter den svermende, åt den hoppende, det som var igjen etter den hoppende, åt den gnagende gresshoppen opp.

Joel 1:4

GRESHOPPENES INVASJON

I dagens tekst har vi hoppet over til neste bok i Gamle testamentet. Navnet Joel betyr “Jehova er Gud”, og temaet i denne korte boken er “Herrens dag”, en tittel som peker framover mot endetiden. I tre kapitler legger han ut om kommende tragedie, Herrens kommende dom og en dal hvor Herren skal herske.

Joel hadde flere budskaper til de fordrukne israelittene (Joel 1:5) om en kommende invasjon (1:6) som skulle invadere Israel med en så stor hær at den virker talløs for Joel. Dagens vers er meget spesifikt og nevner fire forskjellige typer gresshopper som skal fordøye alt som finnes i landet. Først kom “gazam” gresshoppen. Ordet betyr “å fortære”. Den må ha spist mesteparten av det den kom i kontakt med. Så kom “arbeh” gresshoppen. Det ordet betyr en gresshoppe som formerer seg hurtig, slik at man vet at det må være snakk om mange gresshopper. Så kom turen til “yekeq” gresshoppen. Dette ordet oversettes med “å sleike opp”. Man får intrykk av at dersom det var noe igjen etter de første to svermene, så måtte virkelig denne tredje typen gresshoppe ha sleiket med seg resten. Det siste ordet er “chaciyl” gresshoppen. Denne siste typen gresshoppen blir merket som “ødeleggeren”. Når alt var spist opp, ja, til og med sleiket opp, så ble det som var igjen komplett ødelagt.

Joel sier at de drukne må våkne opp ettersom fienden har kommet. Versene som følger lister opp mye av ødeleggelsen som fienden har forårsaket. I vers 19 roper profeten ut til Gud, og i vers 20 roper til og med villdyrene ut til Herren. Som mange ganger før hadde jødene vendt sin Gud ryggen og Herren sendte dem en sviende straff. Joel sa i 1:14: “Rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling! Kall sammen de eldste, alle som bor i landet, i Herren deres Guds hus og rop til Herren!” Han visste at Herren er en kjærlig Gud som venter og håper at Hans barn skal snu seg tilbake til Ham.


6 AUGUST

Blås i horn på Sion og løft hærrop på mitt hellige fjell så alle i landet skjelver! For Herrens dag kommer, den er nær, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Et stort og mektig folk brer seg ut som morgenrøden over fjellet. Det har aldri hatt sin like i tider som var, og vil aldri få det i år som kommer, så lenge slekt følger slekt.

Joel 2:1-2

HERRENS DAG

Joel roper ut at Herrens dag kommer! Herrens dag står i kontrast til menneskenes dag, og det refererer til en kommende dommedag. Herren vil i alvorlig avstraffelse, etter å ha ventet lenge med tålmodighet, ta kontroll over hele verden og alle som bor på jorden. Dette vil bli fulgt av en renselse og en velsignelse. Slike profetier refererer ofte til en aktuell situasjon, slik som plagen med gresshoppene, og så strekke seg ut over århundrene til den fremtidige endetiden med sine dommer. Noen ganger refererer det til hele perioden med dom, noen ganger til en bestemt dag hvor den perioden vil starte. I profetene oppstår dette først i Jesaja 2:12 og sist i Malaki 4:5. Der finnes andre fraser som brukes synonymt med “Herrens dag” – “Herrens vrede”, “Guds dag” og “den dagen”.

Noen kommentatorer setter Joels oppfordring til å blåse i hornet før Herrens mørke dag kommer med verset om gresshoppene i Joel 1:4. Det blir til og med foreslått at de fire forskjellige typene med gresshopper er fire forskjellige hærer, eventuelt fire forskjellige nasjoner. Dette blir uansett en dag med mørke, skyer og skodde. Gresshoppesvermer kan virkelig forårsake mørke og trer fram i store skyer, men dette mørket kan også være en hentydning til et åndelig mørke som absolutt vil være fremtredende i endetiden. Dette mørket blir sammenliknet med et stort og mektig folk som skal spre seg akkurat som morgensolen brer seg nedover fjellsiden. Dette mørket må være Israels fiender. I Joels tid var nok fienden de kommende Assyrerne som Herren brukte til å straffe Israel for deres ulydighet overfor Ham. Det kan også trekkes en parallell til endetiden da en alle nasjoner vil vende seg mot Israel, og hæren vil dukke opp like plutselig som solen og yngle nedover fjellene mot Jerusalem.

I vår verden er det også mye mørke krefter rundt oss, og vi må vende oss mot Herren og stole på at Han vil styrke oss og ta vare på oss. La ikke fienden lure oss eller vinne over oss. Vi har en som er større enn den onde selv på vår side.


7 AUGUST

Han som skapte Sjustjernen og Orion, han som gjør dødsskygge om til morgen og dagen til svarte natt, han som kaller på vannet i havet og øser det ut over jorden, Herren er hans navn.

Amos 5:8

HYLLEST TIL SKAPEREN

Jeg blir ofte overrasket når jeg ser at folk som levde for tusener av år siden allerede da kjente til stjernebildene på himmelen. Profeten Amos var en sauehyrde da Gud Herren kalte ham for å være Hans talerør her på jorden. Budskapet hans var hellig dom over flere nasjoner, også Juda og Israel. Den hedenske tilbedelsen av stjernene, og gudene som var forbundet til dem, ble praktisert i landets forskjellige falske religioner over hele landet. Det var dumdristig, for den sanne Gud som hadde skapt stjernene og konstellasjonene deres var absolutt tilstede. Herren hadde til og med satt navn på alle stjernene (Jesaja 40:26), noe som får en til å lure på hvem som har gitt planetene og stjernene navnene de har i dag. “De syv stjernene” var et populært navn for Pleiadene. Disse syv stjernene har vært en inspirasjonskilde til mye kunst, og også bokserien om “de syv søstre” av Lucinda Riley.

Bare Jehova kunne kontrollere natt og dag syklusen, for det er Han som fått jorden til å rotere rundt aksen sin. Gud har full kontroll og gjør det slik at etter natten kommer det alltid en ny dag med blanke ark som vi kan forsøke å skrive nye ord på og tegne nye krusseduller. Dødsskyggen som nevnes her betyr bokstavelig den skyggen som kastes av en gravstøtte. Selv når døden legger sin skygge rundt oss eller langs stien vår, så er Herren der for å føre oss ut i lyset igjen. I motsatt fall, dersom du lever i lyset og glemmer din Gud slik at du synder imot Ham, så er Han absolutt i stand til å bringe mørke over hverdagen din. Vi kaller det straff!

Gud kontrollerer også alt vannet på jorden. En gang, i Noahs dager, fylte Han hele jorden med vann. I dag sørger Herren for at vi får vannet vi trenger ved hjelp av den fantastiske hydrologiske sirkelen. Han bringer fremdeles vannet fra havet tilbake over land slik at det vanner jordens overflate, slik at livet kan fortsette. Uten vann kunne vi ikke overleve, men Gud har sørget for at vi har vann i massevis. Tenk på alt Gud gjør for å opprettholde livet her på jorden.


8 AUGUST

Ve dere som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys.

Amos 5:18

MØRKETS DAG

Nok en gang finner vi begrepet “Herrens dag”. Dette begrepet omhandler den dagen da mørke skal komme over jorden og Herren skal komme for å straffe alle de ugudelige. Dette skal skje i “endetiden”, “de siste dager” da Gud har fått nok og ikke lengre skal sitte tilbakelent i himmelen, men komme ned til jorden. De siste syv årene av endetiden er en periode vi kaller “trengselstiden” da alle dommene og plagene beskrevet i Johannes åpenbaring skal komme over alle som bor på jorden.

I dagens tekst sier Herren via profeten Amos: Ve dere som lengter etter Herrens dag! Du kan sannelig spørre deg selv hvorfor Gud sier dette. Dersom du har blitt en kristen har du kanskje, som meg, gått på et endetids seminar. I flere timer blir det forelest om anti-Krist som skal komme og styre hele verden til alle nasjonene skal gå til krig mot Israel. Du får høre om at ingen kan kjøpe eller selge i denne tiden uten at de har dyrets merke, 666, på sin høyre arm eller i sin panne. Du får høre om alt det forferdelige som skal skje i denne perioden og at blodet skal renne i store elver som det går an å drukne i. Og vi sitter der storøyde og nikker når predikanten sier at dette skal vi slippe å oppleve, fordi Jesus skal komme i skyene og rykke opp menigheten – det vil si dem som tror på Herren Gud – og de vil feire Lammets bryllup i himmelen mens all elendigheten skjer nede på jorden i løpet av syv år. Dette ser vi frem til! Vi skal være med Jesus Kristus som døde på korset. Vi skal få se Hans hender og føtter som ble gjennomstunget for vår skyld.

Hvorfor sier da Gud at de ikke skal se frem mot denne Herrens dag? Fordi Israel skal gå igjennom trengselsperioden. Riktignok skal de jødene som har tatt imot Jesus rykkes opp sammen med menigheten, men Israel som nasjon har ikke godtatt Jesus Kristus som Messias, og nasjonen Israel skal gå igjennom trengselstiden på syv år. Herrens dag er mørke for Israel. Det er ikke noe å se fram til. Mange vil dø eller ønske de var døde. Det er mange skriftsteder som snakker om dette, men for å få en god forståelse om dette bør en ta et Bibelstudium eller ti for å forstå hvilke planer Herren har for fremtiden. Den som tar imot Jesus som sin Frelser er imidlertid trygg. Han vil aldri slippe deg og aldri forlate dag (Hebreerne 13:5).


9 AUGUST

Jeg planter dem i deres egen jord, og de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

Amos 9:15

AMOS’ SISTE ORD

Det siste verset i Amos sin profetiske bok er velkjent for mange av dem som er opptatt av eskatologi (læren om de siste tider – ting som enda er i fremtiden). Her lover Herren gjennom profeten Amos at Han skal plante dem i deres egen jord. De skal få bosette seg i det lovede land som bugner av frukt og fruktbar jord; det stedet Han hadde lovet til Abraham og Moses for mange år siden. Så sier Gud at de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem. Dette verset kan derfor ikke være ensbetydende med jødenes retur fra fangenskapet i Babylon og Assyria, ettersom jødene ble spredt for alle vinder i år 70 e.Kr. da tempelet i Jerusalem ble ødelagt. Da ble de virkelig rykket opp, revet bort eller plukket ut av sitt eget land. Dette skriftstedet må således være rettet mot en tid etter dette når jødene skulle komme tilbake til sitt eget land og bli der for evig og alltid. Opp igjennom tidene har det sett ut som om denne profetien umulig kunne gå i oppfyllelse.

Så i 1948 skjedde det utrolige: opprettelsen av nasjonen Israel! Området som i denne tidsperioden ble kalt Palestina fikk hjelp av britene som foreslo opprettelsen av Israel etter at deres administrative hovedkvarter i området hadde blitt angrepet i 1946; da 91 mennesker av forskjellig nasjonalitet be drept. Den 29 november i 1947 ble resolusjon 181 lagt frem med forslag til en økonomisk union, noe som ble avslått av araberne, og borgerkrig brøt ut i landet. Jødene klarte å komme på offensiven i denne krigen først i april 1948 og den arabiske palestinske økonomien kollapset, og de palestinske araberne flyktet. 14 mai 1948, en dag før det britiske mandatet i området gikk ut, så ble nasjonen Israel erklært. De ble akseptert som medlemmer i FN 11 mai 1949. Til tross for mange påfølgende kriger i dette området kom jøder fra hele verden tilbake til sitt moderland i årene som fulgte.

Når Herren gir et løfte, så kan vi tro på det. Den ufattelige etableringen av nasjonen Israel var et sant mirakel for dem som forstod politikken i Midtøsten, men det skjedde – og jødene skal aldri mer ble jaget bort fra landet sitt!


10 AUGUST

Ditt hovmodige hjerte har forført deg, du som bor i fjellkløfter og holder til høyt der oppe. Du sier i ditt hjerte: «Hvem kan styrte meg til jorden?» Om du stiger høyt som ørnen, om du legger reiret ditt blant stjerner, skal jeg styrte deg ned derfra, sier Herren.

Obadja 3-4

DOM OVER EDOM

Dette er den korteste boken i Gamle Testamentet. Det at det i gamle dager fantes flere personer som het Obadja har gjort det vanskelig å bestemme hvem av dem som har skrevet denne korte boken. Boken er blant Bibelstudenter kjent for å utsi dom over Edom som alltid synes å være i konflikt med Juda. Det nevnes også en annen nasjon som ikke blir nevnt med navn. Edoms hovedstad var den berømte “stein byen”, Sela eller Petra, betraktet som å være nesten uinntakelig av fienden på grunn av sin beliggenhet i trange fjelldaler med bare smale porter og smale veier som førte dit. Denne byen ble imidlertid til slutt nedløpt av andre og lagt øde, akkurat slik som profeten hentydet. Nå er det muslimene som bor i det som før var Edom, og de skal bli slått av det invaderende Israel i endetiden (se Salme 83 og Esekiel 38).

Hva var det som forårsaket undergangen til byen i fjellkløften? De var hovmodige, står det i vers 3. De var arrogante, noe som mange mennesker i dagens samfunn er. De har det så godt at de ikke trenger en Frelser, sier de. Men, som det gamle ordtaket sier; “hovmod står for fall”. Denne arrogansen har ledet dem vill. Det spiller ingen rolle hvem vi følger etter. Dersom vi følger noen andre enn Jesus, så går vi i feil retning. Disse forførte sjelene reiser i sine hovmodige sjeler knyttnevene mot Gud. De tror at de vil være i stand til å føre sin egen sak på dommens dag, men uten Jesus Kristus som sin advokat vil de alle motta dom.

Stoltheten klatrer høyere og høyere. Ja, her sies det om Edom at de ikke bare ønsker å sveve høyt som ørnen, men de vil legge rede blant stjernene. Stjernetilbedelse er et velkjent fenomen i gamle tider, og det gir oss enda et bilde på Edom som en avgudsdyrkende nasjon. Akkurat som med tårnet i Babel, så ønsker menneskene å klatre opp mot gudene sine. Ikke rart at Herren Gud ikke vil tillate dette, men stige ned og la sin dom falle over dem.


11 AUGUST

Herrens ord kom til Jona for andre gang: «Stå opp og gå til storbyen Ninive! Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen.» Jona sto opp og gikk til Ninive, slik Herren hadde sagt. Men Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang.

Jona 3:1-3

NYE SJANSER

Profeten Jona er kanskje den best kjente av de 12 bøkene vi samlet ofte kaller “småprofetene”. Likevel er det mange som nekter å tro at Jona var en virkelig person og at det som står beskrevet i boken hans virkelig skjedde. Jesus selv refererte til profeten Jona (Matteus 12:40), og ettersom Han visste at Jona var virkelig, så burde vi godta det også.

I begynnelsen av boken kommer Herren Gud og sier at Jona må dra til Ninive for å tale Herrens Ord mot denne onde byen. Du husker kanskje historien. Jona forsøker å flykte fra Gud og drar med et skip som havner i en stor storm. På Jonas eget ord kaster de ham over bord, og Jona blir slukt av en stor fisk – en hval – som Gud hadde forberedt for jobben. Etter tre dager og tre netter ber Jona til Herren om nåde og fisken kaster opp Jona. Nå, i dagens tekst, kommer Guds Ord igjen til Jona om at han skal gå til Ninive. Vi ser for det første at Gud gir Jona en ny sjanse. For det andre ser vi at Gud ikke gir opp på Jona. Han er åpenbart den rette mannen for jobben. For det tredje ser vi at Jona følger Herrens befaling og går. Ninive var en kjempestor by, og ondskapen der var kjent over hele sivilisasjonen. Å gå til et slikt sted kunne virkelig være skremmende, men dersom Gud er på vår side, så har vi ingen grunn til å være redde.

Ninive var en eldgammel by som hadde blitt grunnlagt av Nimrod og forble en stor by til den bel ødelagt av babylonerne rundt år 612 f.Kr. Den var også, som tidligere nevnt, en ondsinnet by hvor de tilbad fruktbarhetsgudinnen Ishtar. Storhetstiden til Ninive var lenge etter Jona hadde vært der. Jona hadde dratt der på den tiden da Jeroboam II var konge i Israel, en tid som begynte rundt år 780 f.Kr. Vi kan si med sikkerhet at Gud ga Jona en ny sjanse, og Gud er en tålmodig Gud som venter og venter på at vi skal ta våre små skritt i troen ut på den ferden Han ønsker vi skal dra. Vi har en fri vilje, og det gjør det ofte vanskelig i våre åndelige fjellklatringer. Men ettersom vi snakker om nye sjanser er det viktig å huske at det finnes enkelte valg vi bare kan gjøre en gang. Noen av tingene vi gjør i livet gjør at broer blir brent bak oss, og vi kan ikke gå tilbake. La oss be om Herrens visdom slik at vi ser de viktige valgene som ligger foran oss, slik at vi kan velge rett.


12 AUGUST

Men nå, Herre, bare ta livet mitt! For jeg vil heller dø enn leve.»

Jona 4:3

JONAS DEPRESJON

Jona henvender seg til Jehova, Bibelens selv-eksisterende Gud, i bønn. Han ber Herren om å ta pusten fra ham fordi det er bedre å være død enn levende. Profetens klage til Gud kan gjenkjennes av mange deprimerte mennesker i dag som ønsker å ta livet av seg. Hva er det som gjør at mennesker ønsker å ta livet av seg selv? Sorg, depresjon, traumatiske opplevelser, fysisk eller psykisk lidelse? Grunnene er mange. Men hva var det Jona var så opprørt over?

Det synes åpenbart at Jona er i dyp sorg. Jona 4:2 sier “Han ba til Herren: « Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor ville jeg skynde meg og flykte til Tarsis. For jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Du er sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken.” Jona hadde endelig latt seg overtale til å dra til Ninive og rope ut at byen skulle dømmes på grunn av alle de forferdelige syndene som disse hardnede synderne hadde begått. Han hadde ropt ut “Ennå førti dager, og så skal Ninive bli ødelagt!” Men da folket omvendte seg, sparte Gud byen. Jona følte at han var blitt til en løgner og ga åpenbart skylden for dette på Herren. Jona hadde mistet ansikt. Han følte seg gjort til latter og stoltheten hans hadde fått en alvorlig knekk. Gud kunne ha straffet Jonas stolthet med å gi etter for ønsket hans. Selv om Jona ønsket å dø, så tenkte han ikke på selvmord. Han ville at Gud skulle ta livet av ham. Det er Gud som har gitt oss liv, og bare Han skulle kunne ta det tilbake. Men Gud tok ikke Jonas liv. Istedenfor skapte Han en “ricinus-busk” som ga livsviktig skygge til Jona i solens hete, slik at han ikke tørket inn og døde. Så tok Herren bort busken, og Jona sa “Jeg er så sint at jeg kunne dø“.

Jonas historie er en påminnelse til oss om hva som kan skje når vi lar oss styre av følelsene våre. Gud tar vare på oss, men vi er nå en gang skapninger som er veldig påvirket av følelsene våre. Vi burde legge alle våre bekymringer ned for Herren og stole på at Han vil ta vare på oss. La oss ikke være stolte og tenke for mye på hva andre tenker om oss. Vi burde søke å glede Gud mer enn andre mennesker. Vi burde ha Herren Gud først i livene våre.


13 AUGUST

I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal folkeslag strømme.

Mika 4:1

HERRENS TEMPELBERG

Profeten Mika kom fra den sørvestlige delen av Juda, og levde på samme tid som Jesaja. Dersom du sammenlikner Mika 4:1-3 med Jesaja 2:24 kan du se at de av og til skriver om det samme. Faktisk siterte Jeremia, den siste profeten fra Juda, fra boken til Mika (sammenlikn Jeremia 26:18 med Mika 3:12). Mika profeterte både mot Israel og Juda, og noen av profetiene, som gjaldt Assyria og Babylonia, har klare eskatologiske budskap som sikter mot endetiden. Mika 4:1-3 er essensielt identiske til Jesaja 2:24. Antakelig brukte Mika Jesajas vakre språk til å beskrive den fremtidige kongedømmet fordi det passet perfekt med sammenhengen i hans egen profeti. Jeg vil også antyde at den Hellige Ånd, som inspirerte begge disse profetene, mente med dette å understreke den ytterste viktigheten i denne bestemte avsløringen.

Mikas bruk av ordlyden “de siste dager” gjør at vi tror dette omhandler endetiden, de siste dager i vår jordiske historie da Gud griper inn og setter foten Sin ned. Det er videre snakk om “fjellene til Jehovas hus” (direkte oversatt). Disse skal for evig stå fast, og alle folkeslag skal strømme dit. Mange kommentarer mener at dette, i tillegg til å gjelde jødenes tilbakekomst fra eksil 200 år etter det ble skrevet, også gjelder det kommende Messianske riket som skal opprettholdes her på jorden i 1000 år.

Dersom en leser de neste to versene ser vi at dette er en tid for fred da sverd blir omdannet til ploger for markene, og spydene blir til vingårdskniver. I endetiden må dette henvise til tiden etter Harmageddon hvor det siste slaget skal stå. Mange vakre vers har blitt skrevet om denne tiden. Hvor vi tidligere i endetidsprofetiene har sett at alle folkeslag skal vende seg mot Israel i krig, så er denne hendelsen en tid hvor nasjonene vender seg mot Herren for å tilbe Ham. Herren skal sitte i Jerusalem og dømme hele jorden, og Hnas Ord skal komme fra Jerusalem, fra Sion, og spre seg utover hele jorden.


14 AUGUST

Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.”

Mika 5:1

JESU FØDESTED

Denne bemerkelsesverdige profetien om fødestedet til den kommende Messias var fullt ut akseptert av jødiske skriftlærde på Jesu tid (Matteus 2:4-6). Betlehem var, som indikert her, en ubetydelig landsby, knapt et sted for en konge å bli født. Der fantes utallige byer som var bedre i Juda, spesielt gjaldt dette Jerusalem. Likevel forutsa profeten over 500 år før det skjedde at den usannsynlige byen Betlehem var stedet som Kristus ville bli født. Messias skulle komme som et spedbarn i Betlehem, men skulle også ha Sitt “opphav” fra evigheten. Slik en fantastisk profeti høres umulig ut, men dette ble bokstavelig oppfylt da Gud ble menneske, i hellig inkarnasjon i personen Jesus Kristus. “Opphavet” på helligdommen hentyder også den evigvarende energien som opprettholder det skapte universet, “Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord” (Hebreerne 1:3).

Når det i dagens tekst står “Hans opphav er fra gammel tid“, så kan “gammel tid” også oversettes som “tidenes begynnelse”. Alt for mange tror at Jesus ble født til jul og døde til påske, og så for Han tilbake til himmelen. Selv om det er riktig at Jesus gjorde alt dette, så har Kristus en lengre historie en dette. I Hebreerne 1:2 leser vi: Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.” Dette sier klart at Jesus (Sønnen) var tilstede under skapelsen av universet. Han har dermed eksistert lenge før Han ble født i Betlehem. Vi snakker ofte om en “pre-Betlehem” tilstedeværelse av Kristus.

Da Moses ba om å få se Herrens herlighet svarte Gud: «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt for et menneske kan ikke se meg og leve» (2 Mosebok 33:19-20). Ingen kan se Guds herlighet og leve, men vi kan se Jesus Kristus, Gud i menneskeform. Det var Han som gikk med Adam i Edens hage, sloss med Jakob og møtte med Abraham.


15 AUGUST

Se, de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud og forkynner fred. Hold dine høytider, Juda, innfri dine løfter! For aldri mer kommer de onde mot deg, de er fullstendig utryddet.

Nahum 2:1

NINIVES FALL

Profeten Nahum er kjent for å komme med en tiltale mot Ninive ca 150 år etter at profeten Jona hadde kommet der med sitt budskap fra Herren. Tidligere hadde Herren brukt Assyria for å straffe Israel, nå var tiden kommet for ar Herren skulle straffe Assyria. Nahum betyr “trøst”, og det var Juda som fikk disse trøstens ord. Nahum skriver her at det høres fotskritt på fjelltoppene i nærheten som bringer glede, og denne gleden kan høres og forståes som et budskap om fred. Juda skal fortsette å holde sine høytider og festdager, de skal fullføre sine løfter til Gud, for de onde skal slutte med å krysse over, det vil si bevege seg fritt, ettersom han har blitt hogget ned, det vil si tilintetgjort.

Det gode budskapet her er ødeleggelsen av Ninive, den store og syndige byen som hadde omvendt seg til Herren 150 år tidligere da Jona hadde truet med byens ødeleggelse. Omvendelsen har åpenbart ikke gått videre til de neste generasjonene i Ninive, noe som gjorde at Herren til slutt brakte sin hellige straff over byen, og kong Sankerib møtte sin skjebne. Gud ønsket at Juda skulle holde høytidene og løftene sine. Juda må i sin fortvilelse over å ha blitt erobret av assyrerne kommet med flere løfter til Herren som sa hva de skulle gjøre for Ham dersom Han satte dem fri fra fangenskapet. Nå var det på tide å innfri disse løftene. Gud venter at vi skal holde det vi lover, så vi bør være forsiktige med hva vi lover Ham.

De onde” her er navnet “Belial“, et navn som i jødisk myologi sidestilles med Lucifer og Satan. Ofte blir det oversatt som “den onde”, en personifisering av ondskap som i dette tilfelle ble likestilt med kong Sankerib.


16 AUGUST

Det er fordi hun har drevet hor, den vakre, trollkyndige horen som slavebandt folkeslag med sitt hor og stammer med sin trolldom.

Nahum 3:4

DEN TROLLKYNDIGE HOREN

Bibelen har uten tvil et frodig språk. I dette verset blir Ninive sammenliknet med en trollkyndig hore, en virkelig saftig beskrivelse som setter Ninives synder på kartet. Språkbruken er ikke bare en “kunstnerisk frihet” som Nahum har tatt seg frihet til, men beskriver hvor syndig denne byen virkelig var. Ingenting i Bibelen er skrevet ned tilfeldig, men har et bestemt formål.

Dette verset starter med en overflod av hor. Så følger to ord som er sett i sammenheng, nemlig “god” og “grasiøs”. Denne horen var derfor trolig derfor utrolig vakker og til og med høyt ansett, en beskrivelse som passer Ninive veldig godt. Så kaller profeten Ninive for en elskerinne full av magi, trolldom eller heksekunster. Denne “trollkyndige horen” selger andre nasjoner gjennom sitt horeri, og “familier” gjennom sin trolldom. Når Gud sammenlikner Ninive med en hore, en kvinne som selger sex til menn, eller en kvinne som er utro mot sin mann og har sex utenfor ekteskapet, så er dette et bilde Han ofte gir av en som tilber andre guder istedenfor Ham. Det er også et bilde på en syndig by at de rent seksuelt er umoralske slik at dette er et passende bilde på Ninive både fysisk og åndelig. Vi som lever i nådens og menighetens tidsalder vet at Jesus er vår brudgom, og Han vil at vi, menigheten, Hans brud, skal være trofaste overfor Ham og ikke bli tilfredsstilt av andre. Gud er ifølge 2 Mosebok 20 en sjalu Gud som vil være på første plassen i livene våre. Alt som kommer høyere på listen enn Ham er en avgud.

Ninive trollbandt andre nasjoner ved hjelp av sin trolldom. Trolldom eller magi er også et tegn på ugudelighet. Mange søker religiøse opplevelser på andre steder enn i Guds hus, og vi er blitt advart om at vi ikke skal ha noe med trolldom å gjøre (5 Mosebok 18:10-12). Dette gjelder også medier som snakker med de døde og dem som spår om fremtiden. Vi burde ikke ha noe med magi å gjøre, for all magi er sort magi. Selv Anton La Vey, forfatteren av Satanistbibelen.


17 AUGUST

Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører, skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett? Hvordan kan du se på ulykke? Herjing og vold like ved meg, det blir strid, det kommer trette.

Habakkuk 1:2-3

HABAKKUKS SPØRSMÅL

Profeten Habakkuk identifiserer seg selv som en profet (Habakkuk 1:1). Han må åpenbart ha levd på Jeremias tid i de siste årene før Nebukadnesar bortførte jødene til Babylon. Navnet hans betyr “den omfavnende”, og han var opptatt av problemene med troen. Han er kjent for å si at den rettferdige skal leve ved tro (2:4). Habakkuk henvender seg til Jehova, det jødiske navnet for Gud. Det betyr den evige, selveksisterende Gud og brukes som en nasjonal beskrivelse av Herren Gud. Han spør hvor lenge han skal rope ut før Herren vil høre ham. “Rope” her er ordet som brukes for å beskrive et rop om frihet, slik som Mel Gibson i Braveheart. Så sier Habakkuk at han vil skrike om vold, i denne betydningen urettmessig vold som var utført mot ham selv og jødene.

I neste vers leser vi om å se på masse pusting og pesing. Dette er en pusting og pesing som i overført betydning blir satt i sammenheng med urettferdighet. Habakkuk spør derfor hvorfor han må se på pustingen og pesingen som kommer derfor fra urettferdighet. Videre “skanner” profeten masse strev på grunn av vold og ødeleggelse, og noen løfter opp uoverensstemmelse og krangling. Dette er bare noen av flere spørsmål som profeten har.

Profeten er opptatt med det han ser rundt seg som urettferdighet. Volden han referer til er utført av kaldeerne som fikk tillatelse av Gud til å herse med jødene. Han ser dette som urettferdighet, ikke som Guds straff av ulydighet. Habakkuk registrerer at på grunn av denne situasjonen finnes det ikke broderkjærlighet eller rettferdighet blant jødene lengre. Han ser ondskap, tyveri, krangel og konflikter. Dette er tegn på en nasjon som har forlatt sin Gud og fulgt sine egne veier.


18 AUGUST

Jeg hørte det, da skalv mitt indre, og leppene dirret ved lyden. Det kom verk i beina mine, føttene vaklet under meg. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal komme over det folket som angriper oss.

Habakkuk 3:16

HABAKKUKS SALME

Habakkuk 3 er det siste kapitlet i denne korte boken, og det blir ofte kalt “Habakkuks Salme”. Her ber profeten om at Herren må være barmhjertig og vise nåde når Han kommer for å straffe og dømme fienden og frelse folket Sitt. I et syn ser profeten ødeleggelsen som skal komme over kaldeerne. I 3:10 skildrer han fjell som bever, vannstrømmer som styrter frem, og avgrunnen som lar sin røst høre. Videre, i verset etterpå, sier han at sol og måne står stille. Dette gjaldt den dagen da Herren sloss for Israel i Josva 10:13-14. Når Habakkuk hørte og forstod det Herren hadde åpenbart ham, så skalv magen hans, leppene hans eller stemmen “klirret” (kanskje tennene klapret). Beina i kroppen hans råtnet, og hele han skalv. Alt dette slik at han kunne hvile i dagens solfylte timer med “stramhet”, det vil si problemer, trengsler og konflikter. Da skal Herren stige opp over folket, overvinne dem eller legge dem under seg, eventuelt flenge dem opp eller kutte dem i småbiter.

Det Habakkuk så fikk han til å skjelve av frykt. Det at magen hans dirret og tennene klapret er åpenbare tegn på dette. I 1988 oversettelsen står det at “det kom råttenhet i beina mine“, noe som passer bedre til den hebraiske teksten enn det som står ovenfor. “Raqab” betyr råte, forfall eller råttenskap. “Etsem“, beina, kan brukes om et enkelt bein, men også om alle beina i kroppen. Det er meget mulig at dette ganske enkelt er en billedlig fremstilling av at profeten var kraftløs og ute av stand til å gjøre noe.

Kommentatorene er litt delt i synet på om det var kaldeerne (Assyria) eller babylonerne her det er snakk om som skal komme og invadere jødenes land. Han sier imidlertid i 1:6Se, jeg reiser opp kaldeerne“, noe som tilsier at det ar Assyria som her skal komme over landet. Kaldeerne kom og angrep jødene og tok dem, men Habakkuk visste at Herren ville straffe kaldeerne når deres tid kom.


19 AUGUST

Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær! Herren har gjort i stand et slaktoffer, han har helliget dem han har innbudt.

Sefanja 1:7

HERRENS DAG ER NÆR!

Boken til profeten Sefanja inneholder mørke bilder av dom over Juda men også små lysglimt av den fremtidige Messias som styrer hele verden. Sefanja betyr “Jehova har verdsatt”. Han var i familie med kong Hiskia og levde og profeterte i Jerusalem på samme tid som Jeremia. Hans budskap var først og fremst om Herrens dag da Gud skal straffe ikke bare Juda men hele verden i en global dom. På “Herrens dag” skal det skje, i følge dagens tekst, et slaktoffer. På denne slaktofferdagen vil det skje tre ting: For det første, skulle Herren “straffe fyrster og kongssønner og alle som kler seg i fremmed drakt” (Sefanja 1:8). Jødene ikledde seg ofte klær fra andre nasjoner og tilegnet seg skikker og guder fra andre nasjoner. De ønsket å være slik som verden utenfor var, ikke slik Gud ønsket de skulle være. For det andre, skulle Herren “straffe alle som springer over dørterskelen den dagen, de som fyller sin Herres hus med vold og svik” (1:9). Ettersom “dalag” betyr å hoppe har den engelske Bibelen oversatt dette som å hoppe på dørterskelen. Dette er trolig et hedensk ritual som har sneket seg inn i den jødiske befolkningen og er en vederstyggelighet for Herren. For det tredje, skulle Herren “gjennomsøke Jerusalem med lys og straffe mennene der, de som sitter sløve i sin vinrus” (1:12). Bibelen har mange skriftsteder som advarer mot vin og sterk drikk, og de som sitter i vinrus viser ikke at de følger Guds smale sti. Videre sier de i sitt hjerte at Herren ikke gjør noe fra eller til. De stoler ikke på Herren og har vendt seg fra Ham; og det vil Herren Gud straffe.

Ofte kan det se ut som om de ugudelige slipper unna med sine utallige synder, og en kan bli fristet til å si at ærlighet ikke varer lengst. Men et sted i fremtiden vil Herrens dag komme, og de som ikke følger Ham vil bli straffet.


20 AUGUST

Ve den trassige, tilsølte byen, hun som undertrykker! Hun adlyder ingen, tar ikke imot formaning, stoler ikke på Herren, holder seg ikke nær til sin Gud.”

Sefanja 3:1-2

DEN GJENSTRIDIGE OG URENE

I dagens vers ser profeten fremdeles frem mot Herrens dag som skal komme med dom over alle som ikke tilhører Ham. 1988 oversettelsen sier “Ve den gjenstridige og urene, byen som er full av vold” (Sefanja 3:1). Det er innbyggerne i Jerusalem som får denne karakteristikken over seg. De er opprørske og tilskitnet med synd som har gjort dem forurenset med ugudelighet. De som bor i denne byen raser av raseri og sprer vold over alt hvor de går. Så kommer en videre karakteristikk om innbyggerne i Jerusalem på fire punkter som kan brukes om syndere generelt.

For det første, Hun adlyder ingen. På hebraisk står det at hun ikke hørte, ikke forstod, stemmen som snakket til henne. Bare de som tilhører Gud forstår Herrens Ord og følger det. De om ikke kjenner Gud vil ikke forstå Bibelen uten at Herrens Ånd lever inni dem og forklarer og opplærer dem. For det andre, Hun tar ikke imot formaning. Hun aksepterte ikke korreksjon til måten hun levde på. Selv om Herrens stemme hadde fortalt at hun var på feil sti, så ville hun ikke rette seg etter det som Herren Gud sa til henne. For det tredje, Hun stoler ikke på Herren. Det vil si, hun fant ikke sin tilflukt i Herren slik som jødene hadde gjort i tidligere år. Det er klart at hun ikke ville finne tilflukt i en som hun ikke kjenner eller ikke forstår. For det fjerde, Hun holder seg ikke nær til sin Gud. Vi alle kommer til Gud i bønn og samles til kirke på søndagene, ja, av og til oftere. Innbyggerne i Jerusalem hadde åpenbart sluttet å samles i Guds navn. De kom ikke til Gud i bønn eller på annen måte nærmet seg Ham. Ikke rart at Herren Gud ville straffe dem. La oss ikke gå i samme fellen selv.


21 AUGUST

Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus så lenge dette huset ligger i ruiner?“‘

Haggai 1:4

GJENOPPBYGGING AV TEMPELET

Profeten Haggai var kronologisk den første av de tre etter-eksilske profetene. De andre var Sakarja og Malakias. Haggai ble kalt av Gud for å irettesette og så oppmuntre jødene i forbindelse med det hellige oppdraget med å gjenoppbygge tempelet. Denne oppbyggingen er skildret i Esra og Nehemja. Det er mulig at Haggai var meget gammel da han skrev sin profeti, og at han var en av de få tilbakevendte som hadde sett det opprinnelige tempelet i sin storhet (Haggai 2:3, Esra 3:12-13).

Haggai har et spørsmål til de som var kommet tilbake til Jerusalem, og det er et spørsmål fra Gud Herren selv; Er det tid for dere å bo i hus med tak over når dette huset ligger i ruiner? Alternativt til “caphan” som betyr “tak” kan dette ordet også brukes om villmarkspanel eller trebord så fine at de bare finnes i kongelige palasser. Samme hvilken oversettelse en velger, så er det helt på det rene at Herrens hus lå i ruiner og trengte å bygges opp igjen. Haggai går videre med å si at de sår mye men høster lite, de spiser uten å bli mette, de dikker uten at tørsten blir slukket og kler seg uten å bli varme. De som tjener penger finner at lønnen deres ikke strekker til (Haggai 1:6). Grunnen til at alt dette skjer dem er ifølge Haggai at de har forsømt Herren og Hans hus. “Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden holder grøden tilbake” (1:10).

Dette er også en pekefinger til oss i vår moderne verden med teknologiske hjelpemidler og masse impulser fra verden rundt oss. Jødene som hadde kommet tilbake fra eksil i Babylon hadde tid til å bygge opp husene sine og pynte dem. De var uten tvil dekket av tak slik at regnet ikke ville komme inn i husene deres. Vi i dag er så opptatte med våre mobiler, pc’er og nettbrett at vi knapt legger merke til vår egen familie. I den moderne verden vi lever i er det mest verdifulle  i kan gi Gud vår tid. Tiden vi bruker kan vi aldri få igjen, og vi er veldig villige til å kaste tiden vår bort med uviktige beskjeder og tidkrevende spill. La oss prioritere å gi tid til Gud!


22 AUGUST

Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over hærskarene. Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene.”

Haggai 2:7-8

PENGER TIL OPPBYGNINGEN

Haggai, som var så opptatt av oppbygningen av tempelet, hadde også løsningen til hvordan å få penger og verdier inn til Guds hus slik at det kan bli gjenoppbygd og drevet videre. Dette er et av versene som brukes for å vise folk at de må betale tiende til menigheten sin. Haggai sier at Herren vil sende bølger over ikke-jødiske nasjoner. Dette blir tolket forskjellig. Bølgene kan være et resultat av frykt som sprer seg, men at bølgene er et resultat av flere jordskjelv som ryster alle nasjonene kan virke som en bedre forklaring. Johannes åpenbaring 6:12-17 og 16:18-21 nevner at det skal bli økt jordskjelvaktivitet i trengselsperioden. I følge Jesaja 40:4 skal hvert fjell og hver haug senkes, det bakkete land skal bli til slette, og hamrene til flatt land slik at jordens topografi vil likne slik den var ved tidenes begynnelse.

Herren Gud skal fylle Guds hus med herlighet. Herlighet her et ord som betyr “høy vekt” og blir antageligvis brukt om rikdommen som skal finnes her. Dessuten vil Jesus Kristus etter trengselsperioden, fylt med jordskjelv og andre kataklysmiske fenomener, returnere i herlighet (Matteus 24:30, Jesaja 40:5). Der er ingen indikasjon på at Herrens herlighet noen gang returnerte til tempelet etter fangenskapet i Babylon eller til tempelet som Herodes bygget. Disse var begge av mindre viktighet enn Salomos tempel. Men tempelet som blir beskrevet av Esekiel under tusenårsriket (Esekiel 40-45) vil i sannhet på ny bli fylt med Herrens herlighet (Esekiel 43:5, 44:4, 1 Kongebok 8:10-11).

Til slutt sier Herren gjennom Haggai at alt sølvet og gullet tilhører Ham. Dette kan være en referanse til all den utrolige rikdommen som var igjen etter Salomos tempel. Men det var også en relevant påminnelse til jødene om deres pene hus som ble beskrevet i Haggai 1:4. Hele verden og alt som i den er har Gud skapt, og Han kan når som helst ta det tilbake. Dette er en viktig påminnelse til oss om at alt vi eier er gitt oss av Gud. Dersom vi har den innstillingen at alt vi eier tilhører Ham, så blir det kanskje viktigere for oss å bruke ressursene våre på en måte som gleder Gud.


23 AUGUST

Men de nektet å lytte, snudde ryggen til i trass og gjorde ørene døve. De gjorde hjertet hardt som flint, for ikke å høre på loven og ordene som Herren over hærskarene hadde sendt ved sin Ånd gjennom de tidligere profetene. Da ble Herren over hærskarene mektig harm.

Sakarja 7:11-12

BETELS REAKSJON PÅ HERRENS ORD

Profeten Sakarias har den lengste av bøkene blant småprofetene. Han kom mellom Haggai og Malakias, og navnet hans betyr “Herren husker”. Han var både prest og profet og kom til Jerusalem sammen med Serubabel. De første seks kapitlene i boken omhandler ti bemerkelsesverdige syner som Sakarias hadde, trolig i løpet av en natt. I dagens tekst vender Herren seg til Betel og befalte at de de skulle vise miskunnhet og barmhjertighet og dømme rettferdig. De skulle ikke undertrykke enker og foreldreløse eller tenke ondt om hverandre (Sakarja 7:9-10).

For det første står det at de nektet å lytte. Dette var en alvorlig synd av innbyggerne i Betel. Det er også noe som er viktig for oss i dag. Vi må ikke bare lese Guds Ord slik at Han kan snakke til oss gjennom det, men vi må lytte etter Guds stille stemme som hvisker sannheter til oss. Bare når vi er absolutt stille og lytter til Ham kan vi høre dette. For det andre står det at de snudde ryggen til i trass. Ordet som betyr å snu seg bort her kan også bety å falle fra. I sitt frafall fra Herren hadde de snudd seg bort fra Ham og, i følge den hebraiske grunnteksten, snudd skulderen vekk også. Denne handlingen blir av flere kommentatorer sett på som å ta vekk lovens åk, som ligger på skuldrene, og ikke være villig til å bære Herrens byrde lengre. For det tredje står det at de gjorde ørene døve. Her sier grunnteksten at øret ble “gjort tungt”, de dysset ned hørselssansen slik at de ikke skulle være i stand til å høre hva Gud hadde å si.

Til slutt står det at De gjorde hjertet hardt som flint. Ordet som egentlig betyr en torn kan brukes om en hvilken som helst edelsten som har blitt kuttet og skjært til. De var på ingen måte mottakelig for hva Herren hadde å si, og stod i sterk opposisjon mot Herren Gud. Måtte vi alltid være villige til å lytte på Ham og Hans visdom!


24 AUGUST

Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.

Sakarja 9:9

PALMESØNDAG

Dette er helt klart en messiansk profeti, sitert i Matteus 21:4-5 og Johannes 12:14-15. Hendelsen er også beskrevet i Markus og Lukas; alle fire evangelistene har sett dette som en viktig, historisk hendelse. Kongen som kommer er fullt ut rettferdig og bringer med seg frelse. Oversettelsen overfor er dessverre ikke korrekt, men i 1988 oversettelsen står det “Rettferdig er Han og full av frelse“, og det er akkurat hva det står på hebraisk og i den engelske Bibelen. “Frelse” kan også oversettes “frihet”, men de to betyr praktisk talt det samme – i alle fall for en kristen.

Deretter står det at denne kongen, Kristus, var fattig. “Aniy” som er oversatt fattig kan også oversettes plaget, rammet, angrepet, ydmyk og trengende, men den bokstavelige oversettelsen av ordet er “deprimert”. Kunne Jesus Kristus, velvitende om korsfestelsen som skulle skje om ca en uke, ha vært deprimert? Denne mannen som var “forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom” (Jesaja 53:3), kunne Han ha kjent til psykiske lidelser som for eksempel depresjon?

Så står det at Han skulle ri inn på en eselfole. Denne terminologien betyr at eselet Han skulle ri på ikke var blitt ridd tidligere, og fremdeles fulgte etter moren sin alle steder. Likevel ville det, når tiden kom, være villig til å la seg bli ridd av Herren selv. Det kan virke rart at Jesus, som kongenes Konge, ikke kom ridende på en hest eller i en pyntet vogn, men Jesus kom for å oppfylle profetiene i Gamle Testamentet. Rikdom er for de fleste av oss en avgud, og vi skal ikke samle oss skatter på jorden, men i himmelen. Det er en tankevekker at Jesus hele tiden visste hvorfor Han var kommet til jorden – for å dø på korset. Dette fikk Ham på knærne i bønn like før Han ble grepet av de sinte jødene, og vi vet ikke hvor nedtynget Han virkelig har vært over dette. Likevel var Han villig til å dø på korset for deg og for meg, slik at vi kunne gjenforenes med den hellige Gud i himmelen.


25 AUGUST

Jeg sa til dem: «Om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være.» Da veide de opp lønnen min, tretti sølvstykker.

Sakarja 11:12

TRETTI SØLVPENNINGER

Ordene som blir uttalt her kommer fra Gud som Messias. Det var ikke bare inkarnasjonen av Gud, nemlig Jesus Kristus, som var tilstede før Han ble født i Betlehem både i Edens hage hvor Han gikk sammen med Adam, men også andre steder hvor Gud møtte mennesker i menneskeskikkelse, som uttalte disse ordene, men de gjaldt også Ham i fremtiden da Judas Iskariot skulle forråde Ham.

Messias sier her om dere ser at det er bra, så gi meg betalingen eller la vær. Det legges ofte til ord i hebraisk for at ordlyden skal få bedre flyt, men fremstillingen overfor er absolutt forsvarbar. Det kan virke som om Kristus ber om betaling for å ha voktet sauene. Han er tross alt den Gode Hyrde, og jødene er som dumme sauer. Messias ble så betalt lønnen Han skulle få. I gamle dager ble betaling i gull eller sølv veid for å finne ut hvor mye det var verd. Lønnen som Kristus fikk var tretti sølvpenger. Dette var den summen som ble betalt dersom en okse stanget en tjener eller en tjenestekvinne. 2 Mosebok 21:32 sier “Dersom oksen stanger en trell eller en trellkvinne, da skal eieren gi tretti sekel sølv til deres herre. Og oksen skal steines.” Det er interessant at prisen på Kristi hode bare var verd prisen til en tjener som ble stanget. Det er også interessant å se at oksen, som hadde gjort udåden, skulle avlives. Kristus ble også avlivet, men ved korsfestelse, ikke ved steining.

Vi kjenner sikkert alle oppfyllelsen av denne profetien. I Matteus 26:14-16 leser vi: “Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.” Det synes her klart at Kristus, jordens Frelser, ikke var mer verd enn en død tjener. De godtok aldri Jesus som Messias og satte en lav pris på Hans hode. Måtte vi alle verdsette hva Han har gjort for oss og vil gjøre i fremtiden.


26 AUGUST

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte.

Sakarja 12:10

DEN GJENNOMSTUNGNE

Dette er den store dagen da Kristus kommer tilbake i triumf, og Israel vil endelig gjenkjenne Ham som Messias, med såret etter spydet fremdeles synlig i siden Hans (Johannes 19:37, Johannes åpenbaring 1:7) og merkene etter spikrene på hendene Hans (Sakarja 13:6). Ved Hans nådefulle og bønnens Ånd  vil Gud åpne øynene og hjertene deres, og hele Israel skal bli frelst (Romerne 11:26).

Verset snakker om å søle ut over Davids hus eller familie. “Søle ut” kan bety rennende blod eller flytende metall, slik som vi ser på fabrikker i disse dager. Dette gjelder også dem som bor i Jerusalem. En må lengre inn i verset før en finner ut hva som “søles ut”. Her er det snakk om ånden av nåde og alvorlig bønn. Som tidligere i Gamle Testamentet er ordet for “ånd” det samme som “vind”, noe som er beskrivende av den Hellige Ånd som blåser hit og dit. De skal skanne den som de har dolket og såret, det vil si gjennomstukket med spiker. Det er helt åpenbart at dette snakker om Jesus Kristus. Nå skal de endelig sørge for Ham, og det skal “slite dem i brystet” som når de sørger for en av sine kjære, som for sin eneste sønn. Jesus var Guds enbårne Sønn. De skal “dryppe” for Ham, antakelig er det her snakk om tårer som drypper. Dette som en som “drypper” eller gråter for sin førstefødte.

Det er viktig å merke seg at Israels omvendelse til Kristus som Messias skjer ikke før Jesus kommer tilbake til jorden i herlighet. Dette er altså atter bortrykkelsen og etter at trengselsperioden er ferdig. Jødene er ikke som nasjon med i menigheten som blir bortrykket, men Herren vil bevare dem og ta vare på dem mens de går igjennom trengselen. Først når Kristus kommer tilbake til jorden ved slutten av trengselsperioden sammen med de hellige utvalgte vil jødene innse at Han som de korsfestet virkelig var Messias. Jødene vil sørge som en som har mistet sin førstefødte, eneste sønn. Innen jødisk tradisjon og kultur er det få ting som er verre enn å være barnløse. Vi får tro at sorgen blir kortvarig siden Israel tross alt er Guds utvalgte folk, og Herren vil ikke glemme dem.


27 AUGUST

Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør.

Sakarja 14:4

TOUCH DOWN!

Akkurat som Kristus dro opp til himmelen vil Han igjen komme tilbake til jorden for å sette sine føtter på det velkjente stedet (Apostlenes gjerninger 1:11-12). Den store revnen i Oljeberget som eksisterer allerede nå som store forkastningslinjer vil trolig bli forårsaket av de globale jordskjelvene i Johannes åpenbaring 16:18-19.

Dagens tekst er kanskje det best kjente verset fra profeten Sakarias. Foten til Kristus skal igjen stå plantet i dagens solvarme timer på Oljeberget i Jerusalem, det jødiske folkets hovedstad. Dette på fremsiden, det vil si østsiden, av byen nær Getsemane hagen og Maria Magdalenas kloster. Dette fjellet (Oljeberget) skal rives i to deler på midten fra der solen står opp (øst) til der havet brøler (vest). Dette skal bli en veldig stor dal, og halve fjellet skal bli trukket tilbake eller fjernet mot nord og halvparten mot sør. Ordet som betyr “nord” her kan også bety “gjemt”, men brukes som oftest om den nordlige fjerdedelen av himmelretningen. Igjen er det viktig å innse at dette er en viktig profeti om fremtiden. Etter at Jesus har rykket opp menigheten til himmelen og de har vært der for å ta del i Lammets bryllup, så kommer de frelste tilbake til jorden hvor Kristus skal etablere sitt tusenårsrike. Han skal da styre hele kloden fra Jerusalem sammen med sine utvalgte. Begynnelsen av at Kristus etablerer sitt styre fra Jerusalem er Hans tilbakekomst til Oljeberget. Han skal på ny entre Jerusalem som kongenes Konge, men denne gangen gjennom den nye dalen som er blitt laget for Ham fra Oljeberget og inn mot byen fra østsiden.

Da Jesus kom inn til Jerusalem på Palmesøndag var Han ydmyk og ridende på et esel. Denne gangen vil Han komme som universets Hersker og hele verdens Gjenløser. Denne dagen vil det strømme ut levende vann fra verdens hovedstad, Jerusalem, og Kristus skal være “konge over hele jorden” (Sakarja 14:8-9).


28 AUGUST

Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for meg. Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter, se, han kommer, sier Herren over hærskarene.

Malaki 3:1

HERRENS BUDBÆRER

Malakias er den siste boken i Gamle Testamentet. Mellom Malakias og Jesu fødsel var det ca 400 år uten at det ble skrevet noe som var hellig og inspirert av Gud. På grunn av denne lange stillheten har Malakias blitt gitt en viktig plass blant de bibelske bøkene. Navnet Malakias betyr “min budbringer”, eller “min engel”. Han var en mann som var dypt hengiven til Gud og Hans rettferdighet. I dagens tekst sier Herren via Malakias at Han vil sende sin budbringer. Som kjent er ordet for “budbringer” det samme som “engel”. Det brukes for eksempel i Johannes åpenbaring om forstanderne til de syv menighetene. Her har ordet en annen betydning. Denne “budbringeren” skal snu veien eller levemåten til et ansikt. For å ordne litt opp i ordsalaten her, så skal denne budbringeren få folk til å snu ansiktet sitt slik at de lever på en annen måte. Dette blir sett i sammenheng med en herre som disse menneskene vil søke etter, en som plutselig vil ankomme sitt tempel eller palass. Denne paktens budbringer som bringer dem glede skal komme, sier Herren hærskarenes Gud.

Denne profetien er sitert i Matteus 11:10, Markus 1:2 og Lukas 7:27 og ble oppfylt i døperen Johannes over 400 år senere. Johannes ryddet virkelig veien for Kristus med forkynnelsen hans. Faktum er at noen av Kristi disipler var først Johannes disipler. En liknende profeti var blitt gitt av Jesaja (Jesaja 40:3-4). Det faktum at Jesus ville komme til sitt tempel (oppfylt da Kristus renset tempelet – Johannes 2:13-16) er en klar åpenbaring av at Kristus er Gud. Det blir også hentydet av det faktum at Herren, som snakket gjennom Malakias, sa at Johannes ville “rydde vei for meg“.”

Det er interessant at Malakias, som betyr “budbringer”, brukte samme ordet om Guds “budbringer” (Malaki 2:7, 3:1). En gang snakker han om Guds prest, så om Johannes, og så om Kristus selv.


29 AUGUST

Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier: «Hva er det vi har stjålet fra deg?» Tienden og offergaven!  Under forbannelse er dere, dere stjeler fra meg, hele folket!  Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Malaki 3:8-10

TIENDEN

Versene som står overfor er godt kjent innen frikirkene, og brukes flittig før kollektkurven blir sendt rundt. Det er vel disse versene som Malakias er best kjent for. Det begynner med ordlyden “Kan et menneske stjele fra Gud?” Ordet “stjele som kommer fra et ord som betyr å dekke over noe, er blitt oversatt som å svindle og å plyndre. Spørsmålet er selvsagt retorisk, og svaret er selvsagt “ja”. Vi svindler og lurer Gud hele tiden ved å forsøke og dekke over synden vår. Synden i dette tilfellet er tienden og offergavene. Offergavene er individuelle gaver som blir gitt Gud på toppen av tienden, men tienden var en av Herrens lover. I Moseloven var jødene befalt å gi førstegrøden til Herren (5 Mosebok 18:4) noe som blir kalt “tienden” i Nehemja 13:10-12. Denne tanken har blitt overført også til kirkens tidsalder hvor menigheten må betale tiende – eller ti prosent – av alt de tjener (Matteus 23:23, Lukas 18:12). I Malakias dager hadde jødene åpenbart ikke gjort dette.

Det at jødene ikke hadde betalt tienden var blitt til en forbannelse for dem. Gang på gang sa Herren til sitt utvalgte folk at Han ville velsigne dem dersom de fulgte lovene Hans, men Han ville forbanne dem dersom de ikke fulgte dem. Likevel har jødene en lang historie av å ikke adlyde Herren Gud slik at Han måtte straffe dem. De så ikke ut til å lære dette, og på ny kom det en forbannelse over Israel.

Til slutt sier Herren at de på ny måtte bære tienden inn i lagerbygningen slik at det igjen skal finnes mat i Herrens hus. Så vil Herren åpne himmelens vindu og øse velsignelser over Hans folk. Dette er en måte å teste Herren på. Han har lovet at vi skal få så mange velsignelser at det ikke går an å måle dem. Dessuten er velsignelsene som Gud gir ikke målbare da de ofte ikke bare er materielle. Dersom vi er trofaste og gir Ham ti prosent av det vi tjener, vil Herren belønne oss rikelig. Det er et prinsipp hos Gud at dess mer vi gir til Ham, dess mer vil vi få tilbake.


30 AUGUST

Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.”

Malaki 4:5-6

PROFETEN ELIA

Dagen tekst består av de to siste versene i Gamle Testamentet. Etter disse ordene ville det ta ca 400 år før neste bok i Bibelen skulle skrives. De siste ordene som sies er oftest de viktigste. Når foreldrene dine skulle på tur og du var alene igjen, så ville de si viktige ting som “Ikke glem å skru av komfyren når du er ferdig med å lage mat!” En person som gjør seg klar til å dø vil gjerne fortelle videre hemmeligheter han eller hun har holdt på i årevis og en gang til fortelle de nærmeste om kjærligheten de alltid har hatt overfor dem. Hva er de siste ordene i Gamle Testamentet? En profeti om at profeten Elias skulle komme. Det er ingen tvil om at “Eliyah” skal oversettes som profeten Elias. Det ser ut til å bære stor enighet om dette. Han skulle Gud sende før den skremmende dagen til Herren Jehova. Uttrykket “Herrens dag” er vanligvis et uttrykk som brukes om endetiden. Dette skriftstedet har blitt brukt om Døperen Johannes som gjorde klar veien for Jesus. Det hersker litt forvirring om dette. Jesus sa selv at Johannes var den Elias som skulle komme (Matteus 11:14), og det blir forklart at Johannes kom i Elias ånd (Lukas 1:17) selv om Johannes selv benektet at han var profeten Elias (Johannes 1:21-23). Jesus snakket imidlertid om Johannes på en slik måte at disiplene forstod det (Matteus 17:10-13).

Det siste verset sier at han (Elias) vil snu fedrenes hjerter til sønnene, og sønnenes hjerter til fedrene. Dette kan referere til en harmonisk familie som er resultatet av at alle i familien følger etter Herren. Dette skulle skje slik at Herren Gud ikke skulle slå jorden med en forbannelse. Det vites ikke sikkert hva denne forbannelsen er, men der er mange teorier. Noen ser dette som en straff fra Gud over Israel på Malakias tid, andre ser fremover mot endetiden. Til tross for at dette skriftstedet åpenbart handler om Døperen Johannes, så finnes det ofte en dobbel eller trippel anvendelse av Skriftene. Dersom “Herrens dag” omhandler endetiden, så er det viktig å huske at profeten Elias aldri døde, men forsvant opp til himmelen i en ildvogn med ildhester (2 Kongebok 2:11). Mange mener at Elias er ett av vitnene i Johannes åpenbaring 11:1-14 som utførte mirakler ved tempelet. Noen tror dette er Elias og Moses mens andre mener dette må være Enok og Elias, de eneste to i hele Bibelen som aldri døde en “naturlig” død.


 

Advertisements
%d bloggers like this: