11 november – Johannes sine kjærlighets brev

1 NOVEMBER

Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.

1 Johannes 1:1-2

LIVETS ORD

For det første må det nevnes at Johannes var en av øyenvitne til det som Jesus gjorde her på jorden. Når nesten alle hadde forlatt Jesus etter at Han ble fanget før korsfestelsen, så ble Johannes igjen. Han så med egne øyne det som Jesus gjorde ohg har rørt ved Frelseren selv med sine egne hender.

Jesus ga dem Livets Ord. De ord som Jesus talte og de ordene som Bibelens forfattere har skrevet ned er ikke bare tomme ord. De er inspirerte ord som Ånden har gitt dem. Paulus skriver i 2 Timoteus 3:16-17Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.” 

Disse Livets Ord er viktige for oss. Vi er alle mennesker gjort opp av kropp, sjel og ånd, og alle disse delene trenger mat for å fungere og vokse. Den åndelige delen av oss trenger Guds Levende Ord for å vokse. Vi kan ikke forvente at vi skal kunne fungere, leve eller vokse åndelig dersom vi ikke mater vår åndelige del, og den maten kommer fra Gud. Vi må passe på at vi ikke spiser maten djevelen forsøker å friste oss med, hvor delikat den enn måtte se ut.


2 NOVEMBER

Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.  Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.”

GUD ER LYS

Dette er et kjent tema gjennom hele Bibelen. Jesus er verdens lys, og når vi tilhører Ham er vi også verdens lys. Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Lyset er ikke bare et bilde på alt som er godt, men lys betyr også varme. Lyset er ærlighet. Lyset avslører absolutt alt. Lyset er det motsatte av mørke. Vi snakker ofte om mørkets makter. Vel, Gud er lysets makt. Lyset er bra for oss.

Allerede i 1 Mosebok 1 blir vi fortalt at Gud skilte lyset fra mørket. Mørke er når lyset ikke er til stede. På samme måte må de som tilhører Gud vandre i Hans lys og holde seg borte fra mørket. De som vandrer i mørket følger løgn istedenfor sannhet. Mørke og lys kan aldri bli spleiset sammen. De er motsatte poler som skubber den andre vekk.

Guds Ord er vårt lys. Salme 119:105 sier “Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.” Lyset gir oss informasjon, opplyser oss om hvordan ting virkelig er. Lyset er et bilde på renhet, hellighet, godhet og sannhet. Avspeiler livene våre slike egenskaper som Gud har?


3 NOVEMBER

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

1 Johannes 1:8-9

SYNDEN VÅR

Kjenner du Romerveien til frelse? Den begynner med å si at “alle har syndet og står uten ære for Gud” (Romerne 3:23). Alle mennesker har syndet. Ingen kan holde alle budene, og Bibelen sier at dersom du har brutt ett bud, så har du brutt dem alle (Jakob 2:10). Vi er unnfanget i synd og født i synd. Vi synder fordi vi er syndere. Allerede fra fødselen av synder vi. Vi blir riktignok ikke tilregnet synden før vi forstår at vi gjør noe galt, men syndere er vi likevel.

Dagens tekst forteller oss at dersom vi sier at vi ikke har synd, så lyver vi. Gud vet at vi er syndere, så Han blir ikke lurt, men vi lurer oss selv dersom vi tror at vi ikke er syndere. Vi lyver for oss selv. Budet om at vi ikke skal lyve har absolutt alle brutt. Gud elsker oss alle, men Han hater synden. Det er derfor vi ikke kan stå foran Gud Fader med all vår synd.

Men så står det “dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett“. Når vi kommer til Jesus, lar Han komme inn og frelse oss fra synden, så renser Han oss fra synd. Bare da kan vi komme framfor Gud Faderen. Da ser Faderen bare Jesus når Han ser på oss, og vi får komme til Ham.


4 NOVEMBER

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.

1 Johannes 2:1

HVEM ER TALSMANNEN?

I dagens tekst leser vi at Jesus Kristus er vår talsmann hos Faderen. Han er ikke bare rettferdig, men Han er vår advokat overfor Gud Faderen. Parakletos betyr en som går imellom, en advokat eller en trøster. Men var ikke den Hellige Ånd trøsteren og advokaten vår? En nærmere studie vil vise at Jesus og den Hellige Ånd har noen arbeidsoppgaver som er make. De er forskjellige, men de begge er vår talsmann overfor Gud Faderen. Dette er fordi at selv om treenigheten har tre forskjellige personligheter, så har de samme guddommelige natur.

Men hva er det apostelen Johannes skriver til de kristne her for at de ikke skal synde? Dette peker tilbake til slutten av 1 Johannes 1 hvor apostelen sier at vi må vandre i lyset og ikke i mørket. Dersom vi sier vi er kristne men lever et lys i mørke, så gjør vi Gud til en løgner.

Men når vi nå endelig er laget av kjøtt og blod og gjør feil, det vil si, faller i synd, så er det bare at Jesus er vår advokat og talsmann. Dersom vi virkelig tror på Ham er Han alltid klar til å tilgi oss våre overtredelser.


5 NOVEMBER

Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

1 Johannes 2:2

HELE VERDENS SYNDER

Har du hørt søndagsskole historien om låvedøren? En gutt måtte hamre en spiker inn i låvedøren hver gang foreldrene oppdaget at han hadde syndet. Etter en stund var hele låvedøren full av spiker. Så kom dagen da gutten ba Jesus komme inn i hjertet hans og frelse ham. Da fikk gutten hjelp av faren til å trekke ut alle spikrene fra døren. Selv om alle spikrene var trukket ut var det fremdeles mange merker der som spikrene hadde vært. Historien skulle illustrere for oss at selv om vi er tilgitt alle syndene våre, så er det ikke alltid vi blir kvitt virkningene av synden vår.

I dagens tekst leser vi at Jesus er en soning for våre synden… for hele verden. Døden Hans på Golgata var nok til å betale for alle syndene du noensinne har gjort eller vil gjøre. Istedenfor at vi skal bli straffet for synden vår, så tok Jesus straffen på seg. Det var Han som ble spikret fast til korset i vårt sted. Jesu død er nok til å sone for alle syndene i hele verden, men da må vi ta imot Jesu gave til oss; evig liv. Vi må tro at Jesus eksisterer og legge livene våre i Hans hender.


6 NOVEMBER

Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans.

1 Johannes 2:10-11

ELSK DIN BROR

Johannes snakker mye om kjærlighet – det er ett av ordene som blir oftest brukt av ham, særlig i brevene hans. I 1 Johannes 2:10 bruker Johannes ordet “agapeo” når han snakker om kjærlighet. Dette er altså ikke vår jordiske kjærlighet det er snakk om, men agape-kjærlighet – Guds selvoppofrende kjærlighet hvor en setter den en elsker foran seg selv. Dette er en ren, perfekt kjærlighet som ikke går ut på å tilfredsstille oss selv.

Her er det snakk om å elske sin bror, og det er fristende å stille spørsmål om hvilken bror dette gjelder. Adelphos betyr en som har blitt født ut av samme livmor, men ordet kan brukes både bokstavelig og billedlig. Dette kan altså i utgangspunktet gjelde hvem som helst. Den som elsker sin bror er i lyset som Johannes allerede ha beskrevet.

Den som hater, avskyr eller elsker sin bror mindre, han lever i mørke. Han går i mørke og er på villveier. Den som lever i mørke lever ikke ett liv som følger Jesus, ettersom Jesus er verdens lys (Johannes 8:12).


7 NOVEMBER

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden.

1 Johannes 2:15-16

ELSK IKKE DENNE VERDEN

Verdslige ting står i kontrast til åndelige ting. De som elsker det som verden har å tilby – materielle ting og synd – de har ikke Guds kjærlighet i seg, sier Johannes. En som følger etter Gud skal være lett å gjenkjenne. De skal lyse av Guds kjærlighet.

De tre punktene som Johannes så nevner er grunnlaget for alle syndene. For det første har vi kroppens begjær. Det er vår søken etter glede som vi forsøker å fylle livene våre med. For det andre har vi øynenes lyst. Det er vår søken etter materielle ting. For det tredje har vi hovmodig skryt. Dette er vår søken etter stilling.

Dersom du kommer på en synd du har gjort, vil de falle i en av disse kategoriene. Disse tre er summen av syndene som verden har for oss. Dette er de tingene vi ikke skal elske. Den som faller for en av disse tre fallgropene viser ikke Faderens kjærlighet til verden. Vi skal være som fyrtårn som viser veien til Gud. Da må vi ikke bli styrt av disse lystene.


8 NOVEMBER

Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

1 Johannes 2:21-22

ANTIKRIST

Apostelen Johannes var den eneste som nevnte Antikrist med navn. Han nevner ham først i 1 Johannes 2:18, så i dagens tekst, så igjen i 4:3 og 2 Johannes 7. Dette blir brukt om dem som fornekter Kristus og går imot Ham. Som Johannes skriver i 1 Johannes 2:23: “Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Fadere.” Dette er en viktig bibelsk sannhet som gjelder for å teste åndene. Vi skal ikke tro på hva som helst.

Jesus sa at mange skulle komme i Hans navn og til og med kalle seg selv Messias (Matteus 24:5). Videre, fremdeles under Jesu andre bergpreken, sier Jesus “For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig” (Matteus 24:24).

Innen kristen eskatologi (læren om de siste tider) så bruker man navnet Antikrist om ham som skal styre hele verden under trengselsperioden på 7 år. Akkurat som Gud er en treenighet (Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd), så har djevelen sin treenighet i endetiden (Antikrist, dyret og den falske profet). Satan prøver ofte å kopiere Gud, men med sin egen onde “twist” på det.


9 NOVEMBER

Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.

1 Johannes 3:1-2

GUDS BARN

Gud Faderen har gitt sin største kjærlighet til oss, Hans aller kjæreste i hele verden; nemlig Jesus Kristus. På grunn av det som Jesus gjorde for oss da Han døde på korset, så kan vi få lov til å bli en del av Guds familie. Vi er født i synd, og denne verdens Gud, djevelen, er automatisk vår far – åndelig sett. Først når vi tar imot Kristus som vår personlige Frelser blir vi adoptert av Gud – og vi blir Guds barn. Han ønsker å dele all Hans kjærlighet med oss og være med oss i hverdagen.

Når vi har blitt Guds barn, så forstår ikke verden oss. Vi er vidt forskjellige. Denne verdens barn strever for å tilfredsstille seg selv og fylle det tomrommet de har inni seg – den åndelige delen av dem som Gud skulle okkupere. Selv enn hva de forsøker å fylle dette tomrommet med, så vil det ikke tilfredsstille dem.

Hva skal vi som er Guds barn bli? Han er i stand til å skape noe vakkert med livene våre. Ofte ser vi at barna vokser opp og blir små kopier av foreldrene sine. Jeg håper at alle vi som er Guds barn vil vokse opp og likne Ham.


10 NOVEMBER

Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.

1 Johannes 3:8-10

GUDS BARN ELLER DJEVELENS BARN

I vår moderne tid er vi veldig opptatt av at en ikke skal dømme andre, og det står riktignok det i Bibelen. Men det er ikke feil å videreformidle det som Bibelen sier. I dagens tekst er det konkludert med at de som er djevelens bar synder, mens den som er Guds barn synder ikke. Det er et bibelsk prinsipp at en skal kunne gjenkjenne menneskene hvem de tilhører i henhold til de gjerningene de gjør. Du får ikke plommer av ett epletre eller fiken av oliventreet.

Men så står det at Guds barn ikke kan synde. Dette betyr neppe at den kristne ikke kan falle i synd av og til, men at de ikke kontinuerlig lever i synd slik de gjorde før. Dersom en kristen ikke forandrer måten han eller hun lever på etter at de har blitt frelst, så kan en med Bibel i hånd lure på om de virkelig har omvendt seg.


11 NOVEMBER

Bli ikke forundret om verden hater dere, søsken. Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden.

1 Johannes 3:13-14

DØDEN ELLER LIVET

Den som tror på Jesus og tar imot Ham er allerede gått over fra døden til livet. Den som ikke tror på Jesus lever i døden. Han eller hun lever et liv som er styrt av synd, og den som ikke tar imot Kristus blir værende i døden. Den som har gått over fra døden til livet ved tro på Jesus Kristus vil bli hatet av denne verden. Dersom du seiler livets skute uten at det blåser storm rundt deg, så må du sjekke kompasset ditt. De hatet Jesus, og dersom vi er lik Jesus (det er det ordet “kristen” betyr), så vil de hate oss også.

Et kjennetegn på at vi er gått over fra døden til livet er at vi elsker. Vi elsker våre søsken. Igjen kan dette bety fysiske søsken født av samme mor eller ha en billedlig betydning; våre søsken i troen. 1 Johannes 3:15 fortsetter med å si “Den som hater sin bror, er en morder“. Dette er fordi en kristen skal være så fylt med kjærlighet at det bobler over og drypper på andre mennesker. Jesus elsket oss så mye at Han ga livet sitt for oss. Vi skal igjen elske våre søsken så høyt at vi er villig til å då for dem. Det er det største offer som er mulig å gi.


12 NOVEMBER

Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss.

1 Johannes 3:23

GUDS BUD

Vi blir alltid fortalt at vi skal holde Guds bud. Samtidig blir vi fortalt at de 10 bud er vår tuktemester som skal til for å vise oss at det er umulig å holde alle budene. Først når vi innser at vi ikke klarer å holde alle budene innser vi at vi ikke kan komme til himmelen ved egne gjerninger. Vi trenger Guds nåde, og Kristus er den eneste veien til frelse og evig liv.

I dagens vers står det at Guds bud er å tro på Jesus og elske hverandre. Dette kan synes å være ett lett bud. Vi forkorter ofte dette verset og sier at Guds bud er å tro på Jesus – ergo alt vi trenger å gjøre er å innse at vi er syndere og ta imot Kristus og Hans frelse. Dette er vel og bra, men vi må ikke glemme hva Bibelen sier om kjærligheten. Kjærligheten er ikke bare beviset på at Kristus lever i oss, men det det er hvordan vi kan vitne om Jesus.

Da jeg knelte på kne og ba Jesus om å frelse meg, så hadde jeg sett Guds kjærlighet i aksjon. Jeg innså at de kristne som vitnet til meg hadde en kjærlighet i livet sitt som jeg ikke hadde og ikke forstod. Jeg sa “ja” til Jesus og Hans kjærlighet til meg – demonstrert i livene til andre mennesker.


13 NOVEMBER

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.

1 Johannes 4:1

PRØVING AV ÅNDENE

Jeg husker da jeg var liten at vi guttene likte å fortelle spøkelseshistorier til hverandre. Dette med ånder er noe vi ofte ser i sammenheng med spøkelser eller kanskje poltergeist og andre skremmende ting som filmverdenen mater oss med.

Bibelen sier at engler er tjenende ånder (Hebreerne 1:13-14). Disse er ikke fysiske skapninger, men åndelige, som beveger seg ikke bare i det fysiske rom men på et åndelig plan. Der finnes gode ånder. De er engler som tjener Gud. Det finnes også onde ånder. Dette er falne engler so tjener djevelen.

I dagens tekst står det at vi ikke må tro alle åndene, for noen av dem er onde. Testen de skal igjennom er beskrevet i 1 Johannes 4:2-3. En ånd som bekjenner Gud eller Kristus er en god ånd. Johannes var opptatt av de åndene som ikke godtok at Gud var Herre. Disse har anti-Krists ånd og var allerede tilstede på Johannes tid.


14 NOVEMBER

” Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

1 Johannes 4:7

GUD ER KJÆRLIGHET

Som 1 Johannes 4:8 sier; Gud er kjærlighet. Apostelen Johannes oppfordrer oss her til å elske hverandre. Han henvender seg til “agapetos”, de som er elsket med agape-kjærlighet. Det synes åpenbart at han her henvender seg til de kristne generelt. Johannes første brev ble trolig sirkulert fra menighet til menighet. Han kaller av og til de originale leserne for “barn” (se 1 Johannes 2:1 og 3:7).

Den kjærligheten vi skal elske hverandre med er agape-kjærlighet, det vil si: Guds perfekte kjærlighet. Kjærligheten har vi fått fra Gud, og den som er født av Gud, det vil si har tatt imot Kristus som sin Frelser, han elsker slik som Gud. Kjærligheten er kjennetegnet på at en hører Gud til og at en kjenner Ham. Den som ikke elsker, sier 4:8, har aldri kjent Gud. En sint person som hater sin bror eller alle har ikke Gud levende inni seg.

All sann kjærlighet har sitt opphav fra Gud. Gud elsket oss så høyt at Han ga det kjæreste Han eide. Han er blitt vårt forbilde når det gjelder kjærlighet. Fordi Han elsket oss kan vi elske andre. Det at vi elsker andre er igjen bevis på sann omvendelse.


15 NOVEMBER

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1 Johannes 4:10

KJÆRLIGHET ER…

Jeg husker fra min barndom flere tegninger av en naken gutt og en naken jente som skulle illustrere hva kjærlighet er. En sa “Kjærlighet er… å gi mer enn du får”. Så var det en tegning av denne gutten og jenta som holdt på noen innpakkede gaver.

Vi ser ofte kjærlighet som noe fysisk man gir til noen. Sannheten er nok at vi føler oss bra når vi gjør noen glade. Det er imidlertid viktig at sann kjærlighet har ingenting med materielle ting å gjøre. Vi tror at vi elsker Gud når vi gir Ham tienden og synger sanger som priser Ham. Dette er riktignok tegn på kjærlighet, men kjærlighet er så mye mer. Jesus elsket oss nok til å dø på korset for oss. Hvem elsker du så høyt at du ville være villig til å dø for dem? Skal jeg være ærlig, så er listen min ganske kort.

Å gi er et bilde på kjærlighet. Men hva er du villig til å gi – til din familie, til arbeidskolleger, til naboer, til ukjente som lider, til Gud? En viss fariseer mente han gjorde det bra. Han fastet to ganger i uken og ga tiende. Han gjorde ikke alle syndene som alle andre gjorde (Lukas 18:10-13). Men han manglet kjærligheten. Kjærligheten er vakkert beskrevet i 1 Korinterbrev 13.


16 NOVEMBER

Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

1 Johannes 4:12

INGEN HAR SETT GUD

Mange sier at de bare tror på det de kan se, observere, måle. Mange sier “Hvordan kan du tro på en Gud som du ikke kan se?” Det klassiske svaret er at på samme måte som vi ikke kan se vinden, men det som vinden gjør, så kan vi se det som Gud gjør. Mange får livene sine plutselig forandret på grunn av det som Gud gjør i livene deres.

Den ivrige Bibelleser vil kanskje protestere og spørre “Men så ikke Adam, Jakob, Moses eller Elias Gud?” Det vil ta for lang tid til å gå inn på alle disse fortellingene, men der Gud har blitt sett i menneskeform eller sammen med engler, så er dette snakk om en pre-Betlehem åpenbaring av Kristus. Faderen er en åndelig skapning som ingen har sett, men Moses var nær Ham i form av en ildsøyle eller røyksøyle. Elias opplevde Gud som en mild vind.

Når vi er fylt med Guds kjærlighet kan andre se Gud i oss. Vi blir levende beviser på at Gud finnes. Den som hater sin bror (1 Johannes 4:20) har ikke Gud boende inni seg.


17 NOVEMBER

Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

1 Johannes 5:3

GUDS BUD (2)

I 1 Johannes 3:23 leste vi “Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss“. Her ble Guds bud identifisert som å tro på Gud og å elske hverandre. Dagens tekst snur det på hodet og sier at “å elske Gud er å holde Hans bud“. Nok en gang ser vi at det å holde Guds bud er bevis på at vi elsker Ham, og Guds bud er igjen kjærlighet til andre.

Det å elske Gud og elske nesten vår er beordret av samme lovgiver, og når vi ikke elsker nesten vår, så bryter vi Guds lov. Mange vil kanskje si at det er umulig å elske nesten vår. Ja, til tider kan det også være vanskelig å elske den nære familien, særlig dersom de har begått urett mot oss. Og det er helt riktig – vi er ute av stan til å elske nesten vår slik som Gud vil. Men når Gud kommer inn i livene våre blir det umulige mulig, og ved Guds nåde og kraft kan vi bli i stand til å elske slik som Herren ønsker.

Den som har blitt frelst og fått Gud inn i livet, ja, til og med tatt over styringen i livet, den vil si at Guds bud ikke er tunge. Vi er ikke under Moseloven i dag. Frelsen vår hviler ikke på hva vi har gjort, men hva Gud har gjort. Og akkurat som gjerninger ikke kan frelse oss, så kan de heller ikke gjøre at vi mister frelsen. Disse to avhenger av hverandre. Alt vi må gjøre er å bade oss selv i Guds kjærlighet.


18 NOVEMBER

Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. For det er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

1 Johannes 5:6-8

DE TRE VITNENE

Heldigvis har Bibelen ofte sine egne forklaringer og definisjoner på uttalelser som virker kompliserte. Dagens tekst sier at der er tre vitner: Ånden, vannet og blodet.

Ånden er den Hellige Ånd som vitner om Kristus og overtaler synderes hjerter om at de trenger frelse. Ånden har produsert mange mirakler her i vår syndige verden.

Vannet er dåpen. Dåpen kan ikke frelse noen, men er ett utvendig vitnesbyrd om hva som har skjedd på innsiden. Derfor finner man i Bibelen at folk ble frelst før de ble døpt. Da jeg ble døpt som voksen troende var dette ett vitnesbyrd til familie og venner om forandringen som hadde skjedd inni meg.

Blodet er Kristi blod. Hver gang vi tar del i nattverden drikker vi juice eller vin til minne om blodet som Jesus ga for oss på Golgata. Dette er også en tid for selvransakelse og burde ikke bli sett på som en trivialitet.


19 NOVEMBER

 

(DENNE SIDEN ER FREMDELES UNDER KONSTRUKSJON)

Advertisements
%d bloggers like this: