02 Februar – Fra Noah til syndefloden

1. FEBRUAR

“Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre,

da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til.”

1. Mosebok 6:1-2

GUDS SØNNER

Når kapittel 6 av 1. Mosebok starter, leser vi om ondskapen som spredde seg på jorden, noe som førte til det vi kaller syndefloden eller Noahs flom. Vi leser at menneskene ble mange, og de fikk døtre. Hvem er så disse Guds sønner som giftet seg med disse  døtrene i vers 2? Noen tror det var menn som fulgte Gud. Noen tror det var etterkommere av Set. Noen tror det var engler

Vanligvis, når vi leser om Guds sønner andre steder i Bibelen, går vi ut ifra at de er engler (eller ånder jfr. Hebreerne 1:13-14). I denne sammenhengen må det i så fall være falne engler, eller onde ånder, om du vil. I den sammenheng kan det nevnes at alle engler som vi leser om i Bibelen er en mann, ikke en dame eller jente (som de gamle glansbildene fra barndommen tilsier).  Også i følge jødisk tradisjon er alle engler maskuline. Dersom dette var snakk om menn som fulgte Gud eller etterkommere av Set, så er det ingen naturlig forklaring hvorfor avkommet deres ble kjempestore.

I 2 Peter 2:4-5 og Judas 6 leser vi om at Gud styrtet noen engler ned i avgrunnen etter de forlot sin stilling, og der holder Han dem fanget til dommens dag. Dette blir sett i sammenheng med Noahs flom i 2. Peter. Dette ville virke logisk dersom Guds sønner i dagens tekst var falne engler.

2. FEBRUAR

“Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være et hundre og tjue år.”

1. Mosebok 6:3

VILLFARELSE FRA ÅNDEN

Gud er hellig, og Gud er ånd. Til sammenlikning er menneskene kjød med kjødlige lyster, og disse to er ikke forenelige. Guds Ånd kaller syndere til omvendelse, og Gud er tålmodig. Det finnes likevel en ende på Guds tålmodighet, selv om jeg personlig tror at det ikke skjer før enhver sjanse for omvendelse er borte.

Hva menes så med de 120 dagene? Noen tror det betyr at menneskene ikke skal bli mer enn 120 år gamle. Noen tror det betyr at det var 120 år til syndefloden. Antakeligvis har denne profetien blitt gitt av Metusalah  120 år før vannflommen, før Sem, Kam og Jafet ble født, menn etter at Enok hadde blitt snappet opp av Gud. Dette var da også før Gud hadde gitt Noah beskjed om å bygge arken.

Det er viktig for oss å kjenne vår besøkelsestid. Jesus sier “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, så vil de åpne opp og slippe meg inne!” Guds invitasjon er til alle mennesker. Han er glad i alle, og ønsker å ha samvær med oss alle. Vi er heldige at Gud er tålmodig når han kaller oss. For menneskene som bodde før syndefloden holdt nå Guds tålmodighet på å renne ut…

3. FEBRUAR

“Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.”

1. Mosebok 6:4

KJEMPENE PÅ JORDEN

Kjempene som var på jorden i Noahs dager er velkjente blant mange i dag. Det hebraiske ordet for kjempene, er “nephilim”. Disse er i dag ofte sett i sammenheng med UFOer og utenomjordiske vesener. Det finnes pr i dag ingen empiriske, vitenskapelige beviser på at jorden har blitt besøkt av vesener fra en annen planet. Det har flere ganger blitt lovet ut dusør til dem som kan bevise såkalt “alien obduction” eller bortførelse av utenomjordiske, uten at dette har resultert i noen som helst slags bevis. Vi vil derfor se vekk fra denne forklaringen av “nephilim”.

Selve ordet “nephilim” betyr “fallen” (eller “en fallen”). Ordet kan også bety tyrann og, selvsagt, kjempe. Det er ikke et positivt ord, men er negativt ladet. De bibelske “nephilim” kan selvsagt bety engler som har blitt utstøtt fra himmelen og kastet ned her på jorden, som vi var inne på i går. Ordet er også brukt om Anakims slekt, noen kjemper som bodde i det lovede landet da Moses og Israel kom opp til Kanaan fra Egyptens land (4Mosebok 13:33). Det er blitt hevdet at ordene “og likeså siden” har blitt lagt til av Moses da han samlet historiene i Mosebøkene, og at han da tenkte på disse i 4. Mosebok. Var så “menneskenes døtre” etterkommere fra Kains ætt eller kanskje kvinner som hadde forlatt Guds lære (jfr. diskusjonen i går)? Det er selvsagt meget mulig at de rett og slett var mennesker som nevnt i 6:1.

4. FEBRUAR

“Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Da angret Herren at Han hadde skapt mennesket på jorden, og Han var full av sorg i sitt hjerte.”

1. Mosebok 6:5-6

JORDENS ONDSKAP

I dagens tekst finner vi grunnen til at Gud sendte vannflommen, også kalt syndefloden eller Noahs flom. Gud så at menneskene på jorden var onde og bare var opptatt av onde tanker hele dagen. Når en leser om hvordan folk tenkte onde tanker hele dagen og alt de gjorde og planla var vonde eller til og med ondskapsfulle, så minner det oss av og til om forholdene i dag.

Jesus sa at slik det var i Noahs dager, skal det også være når menneskesønnen (Jesus) kommer tilbake (Jesu andre komme) jfr. Lukas 17:26. Jordens tilstand var så elendig at Gud sa til seg selv at Han angret at han hadde skapt menneskene. Hadde Gud gjort en feil? Visste Han ikke hva som skulle skje? Alt dette visste Gud om på forhånd, men menneskene har blitt gitt en fri vilje, og Gud vil at folk skal velge å følge Ham, ikke lage roboter. Jordens syndige oppførsel brakte Gud stor sorg. Vi, som var skapt i Hans bilde, brakte skam og skittenhet på noe som i begynnelsen ble beskrevet av Gud som “veldig godt”.

Hva betyr det at Gud angret at han hadde skapt oss? Det betyr enkelt og greit at Gud forandret mening eller handlingsplan. Av og til kan vi påvirke Gud slik at Han angrer det onde Han har tiltenkt oss, men Han forandrer Sin plan for oss ved å vise ydmykhet overfor oss.

5. FEBRUAR

“Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.”

1. Mosebok 6:7

DU SKAL HØSTE DET DU SÅR – II

I forrige måned sa jeg at du skal høste som du sår. Dette er fremdeles sant. Dersom vi lever våre liv som folkene på jorden i Noahs tid, men onde tanker og gjerninger uten å ta imot Guds evige gave, evig liv i Kristus Jesus, så skal vi ikke til himmelen, men fordømmes i evighet. Mange synes sikkert at Gud virker ondskapsfull når Han sier Han skal utrydde alle menneskene fra jorden. Det er imidlertid viktig å slå fast at når Gud sender en dom over jorden eller for eksempel Sodoma og Gomorra, så lager Han alltid en utvei, en frelses vei.

Da Gud skulle ødelegge Sodoma, ba Abraham om Gud ville spare byen om det bare fantes ti gudelige mennesker der. Vel, ti var ikke nok. Bare Lot og hans familie var gudelige, og Gud sendte noen engler dit for å redde dem ut av byen. Når Gud skulle sende vannflommen over jorden, så profeterte Noah om syndeflommen som skulle komme, og folkene bare lo av ham. Bare Noah og hans nærmeste familie ble reddet. Ingen andre trodde på Gud eller fulgte Guds ord.

I dag står predikantene i menigheter over hele landet og sier at enden er nær. Jesus kommer snart tilbake for å redde Hans følgesvenner ut fra denne jorden før trengslesperioden, en forferdelig periode på sju år med lidelse og død, slik at vi kan være i himmelen med Ham under denne forferdelige tiden. Hvem vil da følge med Jesus og si ja til å bli reddet ut fra jordens mørkeste tid?

6. FEBRUAR

“Dette er historien om Noah og hans ætt. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud.”

1. Mosebok 6:9

NOAH – EN AV BIBELENS STØRSTE MENN

Når vi begynner historien om Noah ser vi først at han var en rettfredig mann. Videre var han ulastelig (perfekt, KJV-engelsk) og han vandret med Gud. Noah må ha stått i strek kontrast til alle de syndige menneskene som levde på denne tiden, men han stod på med sine føtter på fjell, sementert i Guds grunnvoll. Det vi leser om Noah forklarer hvorfor Gud valgte ham til å bygge arken og være Hans utvalgte. Det er også en pekepinn på hvordan Gud vil at vi skal være også.

Noah var en rettferdig mann. Kan vi påstå at vi er rettferdige? Behandler vi folk likt? Kan folk stole på oss? Det kan være vanskelig å være rettferdig når vi ikke vet absolutt alt. Den beste forutsetningen for å være rettferdig er å kjenne til Guds ord, for Gud er rettferdighet. Han skal belønne eller straffe menneskene etter livet på jorden er over ifølge Hans rettferdighet. Det er tross alt Gud som bestemmer hva som er rett og galt. Noah var ulastelig (perfekt) blant sine samtidige. Det er viktig for oss som er kristne at vi har et godt rykte både av troende og ikke troende. Selv om  vi ikke er perfekte, så tilstrever vi å bli perfekte i følge Guds ord. Når vi tar imot Kristus, så blir vi perfekte i Guds øyne, fordi vi har ikledd oss Jesus Kristus. Noah vandret med Gud. Sist vi leste om en som vandret med Gud, så tok Gud ham til seg. Det beste som kan sies om oss er at vi vandrer med Gud. Les Hans ord, be til Ham og følg Hans lære. Da går du med Gud!

7. FEBRUAR

“Da sa Gud til Noah: Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg deg en ark av gofertre. Du skal innrede den med rom, og stryke den innvendig og utvendig med bek.”

1. Mosebok 6:13-14

ARKEN SOM FRELSESVEI

Det nye i vers 13 er at Gud sier nå at han skal ikke bare utrydde alle menneskene, men også hele jorden. Vi finner at Gud åpenbarer litt om gangen av sine planer for Hans store straff for hele jorden. Selv om Gud er en kjærlighetens Gud, så kan Han ikke tåle synd, Jorden var nå ikke bare fylt med onde tanker og gjerninger, men også vold. Igjen kan dette sies om vår verden i dag hvor det alltid finnes en krig ett eller annet sted på jorden.

Nå sier Gud endelig at Noah skal bygge seg en ark. Ark er også ordet som er brukt om Moses kurv så han ble lagt i for at han skulle bli reddet og ikke bli drept med de andre jødiske barna. Ordet ark betyr enkelt og greit en boks. Det finnes vitenskapsmenn som tror at Noahs ark ikke var slik som man ser på noen av dagens fargefulle illustrasjoner, men at den var firkantet (rektangulær) og ikke hadde en båtfasong slik som båtene har i dag. Vi vet ikke hva type tre gofertre var, men det må ha vært en tresort som det fantes mye av på Noahs tid. Arken skulle strykes innvendig og utvendig med bek, antakelig for å gjøre arken vanntett. Ordet “kopher” oversatt som bek betyr bokstravelig talt en beskyttet landsby. Det kan oversettes som dekke eller beskyttelse, og i overført betydning betyr det frelse, løsepris, bestikkelse, tilfredsstillelse og pengesum. Ordet brukes også om henna planten som brukes til hårfarging og kroppsmaling, oftest en rødlig farge.

8. FEBRUAR

“Slik skal du bygge den: Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy. ”

1. Mosebok 6:15

ARKENS DIMENSJONER

Det er blitt sagt at arken var ideelt bygget for stabilitet og kapasitet. Man skal ha påvist hydronomisk at det var praktisk sett umulig at arken kunne velte og ville ha vært forholdsmessig komfortabel, t.o.m. under voldsomme bølger og vinder. Når det gjelder størrelsen på arken, så må en se på hvor lang en alen er. Babylonerne hadde sin alen, egypterne hadde sin, og jødene hadde sin. Den minste størrelsen noensinne gitt for en alen, er 17,5 tommer og den største 24 tommer.  Selv med det minste målet blir Noahs ark ca. 137 m lang, 23 m høy, og 14 m bred. Den var omtrent halvparten av lengden til det verdenskjente cruiseskipet Queen Mary, og dersom en fylte arken med dyr på størrelse med en gjennomsnitts sau, så ville en få plass til 125.000 sauer. Ettersom det ikke finnes mer enn 25.000 kjente dyrearter (inkl. rovdyr, fugler reptiler og amfibier), så skulle det være plass til alle dyrearter på Noahs ark selv om det var to av hvert slag. Gjennomsnittsstørrelsen på alle dyr er mindre enn en sau, og det gir mer enn god nok plass for Noah og hans familie. Noen vil sikkert protestere og nevne elefanter, sjiraffer og dinosaurer, men det er på ingen måte sikkert at det var fullvoksne dyr på arken, selv om det også ville ha vært rom for dem.

Folk som påstår at det ikke ville ha vært nok plass til alle dyrene på Noahs ark har rett og slett ikke tatt seg tid til å studere hvor stor arken virkelig var.

9. FEBRUAR

“Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himmelen som det er livsånde i. Alt som er på jorden, skal omkomme.”

1. Mosebok 6:17

DRUKNING FOR ALLE SOM PUSTER

Det at Gud ba Noah om å bygge en ark fortalte ikke Noah om at Gud skulle drukne alt liv på jorden. Det gjorde Gud imidlertid i dagens tekst. Noahs ark var en stor boks som kunne ha blitt brukt til hva som helst. Gud hadde ikke tidligere sagt hva den skulle brukes til.

Det er viktig å legge merke til at alt liv som puster luft, skal dø. Gud profeterte om en verdensomfattende oversvømmelse, noe som vi skal se mer om ved en senere anledning. Gud sier Han skal utrydde alt kjød under himmelen, ikke bare litt av livet på jorden. Han sier også at “alt som lever på jorden skal omkomme”. For en ærlig og oppriktig Bibel-student er det klart at dette ikke snakker om en lokal oversvømmelse, men en verdensomfattende katastrofe som ingen kunne komme seg unna.

Det finnes også dem som tror at de kan unnslippe Guds vrede ved den siste dom.  Noen sier til og med at de skal stå foran Gud og si hva de mener om Ham. Dette er, for å bruke et gammeldags ord, dumdristig. På den siste dag vil alle bøye kne for Kristus, og de som ikke har tatt imot Ham vil ikke kunne komme unna den andre døden, den evige død. Det er bra for oss at Kristus døde slik at vi ikke må dø den andre døden, men kan få evig liv istedenfor.

10. FEBRUAR

“Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn  i arken – du og dine sønner og din hustru og dine sønnekoner med deg.”

1. Mosebok 6:18

BIBELENS FØRSTE PAKT

Flere ganger opprettet Gud en pakt med menneskene. På engelsk brukes to forskjellige ord om to forskjellige typer pakter. Her, under pakten med Noah, også kalt “regnbue pakten”, så bruker den engelske Bibelen ordet “covenant”, en pakt hvor Gud lover å ikke utslette jorden med en vannflom igjen. En “covenant” er hvor noen lover å gjøre eller ikke gjøre noe mot en annen part. Når en bruker ordet “pact”, så bygger dette på en gjensidig forståelse eller enighet. I bibelsk sammenheng, så vil utfallet komme an på hva som skjer (eks. følger du Guds lov, så vil det gå deg godt, og du kan nyte de goder Gud gir deg, men synder du, så vil du miste t.o.m. de goder du har).

Regnbuepakten er her bare nevnt, og jeg vil gå inn på den ved en senere anledning. Det er nok her å se at Gud lovet å opprette en pakt med Noah og hans etterkommere. Noahs nære forhold til Gud reddet både ham og den nærmeste slekten hans, og Gud ville ha et spesielt forhold til dem.

Gud ønsker også et nært forhold til oss. Vi nevner ofte “den nye pakt”, den som gjør at vi kan få tilhøre Kristus og få evig liv. Dene pakten har Krsitus selv betalt for ved å dø på korset på Golgata for snart 2000 år siden.

11. FEBRUAR

“Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på jorden skal par for par komme inn til deg for å holdes i live.”

1. Mosebok 6:20

TO OG TO

Når vi leser vers 19 og 20, så ser vi at Gud bestemte at det skulle være to av hvert slag av dyrene som gikk inn i arken. Det skulle være en hann og en hunn, slik som det var bestemt fra tidenes morgen. En hann og en hunn er det som må til for å føre slektene videre, og det var slik Gud ønsket at et ekteskap skulle være også. Mannen skulle flytte ut fra foreldrene sine og ta til seg sin hustru, og så skulle de bli ett kjød (2:24). Det var ikke Guds plan at to menn eller to kvinner skulle gifte seg. Dette kaller Gud “en styggedom” og “en motbydelig gjerning” (3Mosebok 18:22, 20:13). Mange har kanskje vært på søndags skole og blitt spurt “Hvor mange dyr av hvert slag tok Noah med i arken?” Uten å tenke, svarer vi “to”, noe som dagens skriftsted forteller oss. Vi skal imidlertid se at dette var bare av de såkalt “urene” dyrene. Likevel er det riktig at de fleste dyrene gikk inn to og to, noe som var nødvendig for å fortsette reproduksjonen av alle dyr.

Igjen finner vi at alle fuglearter var representert på arken sammen med alle slags fe og krypdyr. Tidligere så vi at alt som hadde ånde (pustet luft) var med på arken. Fiskene var derfor ikke med på arken, men svømte rundt i kaoset som skulle følge.

Noen tror ikke at det fantes dinosaurer tidligere på jorden. Mange skjeletter vitner om at de har vært i live på jorden. De må ha vært med på arken også. Gjennomsnittsstørrelsen på en dinosaur tilsvarer faktisk en gjennomsnitts sau. Noen var så liten som en høne.

12. FEBRUAR

“Og du skal ta med deg noe av all slags mat og samle det hos deg, så det skal være til føde for deg og dem.”

1. Mosebok 6:21

MATEN PÅ ARKEN

Mat er viktig for at alle Guds skapninger skal kunne leve og vokse. Gud ga Noah beskjed om å ta inn mat på arken. Her er det viktig å ta i betraktning at menneskene på denne tiden var vegetarianere. I 1:29 leser vi: “Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår eg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.” Først etter syndefloden gir Gud tillatelse til å spise kjøtt. Det betyr selvsagt ikke at menneskene ikke spiste kjøtt før vannflommen kom. Det var voldelige og fulle av synd, og de kan selvsagt ha tatt for seg av dyrene som levde på denne tiden, men dersom de gjorde det, så gjorde de det uten Guds tillatelse. De tidligere nevnte vitenskapsmenn som jeg har referert til tror at grønnsaker, frukt og annen vegetasjon som fantes før vannflommen var så full av næringsstoffer at det ikke var nødvendig på denne tiden for menneskene å spise kjøtt. Dette kan ha forandret seg etter Noahs flom da skadelig stråling plutselig kom gjennom vannet som tidligere beskyttet jorden fra farlige stråler, noe som kan ha gjort bl.a. at folk og dyr levde kortere etter syndefloden.

Noen har spekulert om Gud kanskje lot dyrene på arken gå i dvale mens de var på arken. Selv om dette selvsagt er en mulighet, så ser det ut som om maten Noah skulle bringe inn på arken var ment å mate både mennesker og dyr. Kanskje det var derfor at arken var så mye større enn den trengte å være; slik at de kunne ha plass til både mat og møkk. Likevel er det fint å lese at Gud har tenkt på alt. Gud gjør alt med et formål. Ingen ting er tilfeldig med Gud…

13. FEBRUAR

“Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.”

1. Mosebok 6:22

NOAH FULGTE GUDS VILJE

Vi har allerede sett at Noah var en mann som Gud hadde spesielt valgt ut blant alle folkene som levde før syndefloden. I dagens tekst står det at Noah gjorde alt som Gud sa han skulle gjøre. Vi kaller det “å følge Guds vilje”. Gud ønsker at vi skal følge Ham og den planen Han har for våre liv, men ettersom vi har fri vilje, så hedner det ofte at vi avkler litt på veien og av og til kommer helt av den. I Hebreerne (11:7) leser vi : “Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro.

Ikke rart at folk ikke trodde på Noah da han sa til dem at det skulle komme en flom. Husk at det hadde aldri regnet på jorden (2:5), og det er vanskelig å tro på noe du aldri har sett før. Kanskje du er en av de som sier “Jeg har aldri sett Gud før, så hvorfor skulle jeg tro på Ham?” Vel, vi kan ikke se Gud, men vi kan se hva Han gjør. Dersom Gud ikke fantes, ville apostlene Hans ikke ha turt å dø for en fanatiker som ble drept på et kors. Dersom Gud ikke fantes, ville vi ikke ha levd i år 2018 etter Kristus i dag. Dersom Gud ikke fantes, ville det ikke ha fantes tusenvis av kirker over hele jorden i dag som arbeider og gir sine liv for Ham. Gud lever rundt oss! Han utfører mirakler til og med i dag.

Noah hadde god kontakt med Gud, og han visste at Gud fantes, så han ga hele livet hans til Gud, og ble frelst.

14. FEBRUAR

“Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. Av rene dyr skal du ta deg ut sju par, hann og hunn, og av dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn.”

1. Mosebok 7:1-2

RENE DYR PÅ ARKEN

I dagens tekst er vi tilbake til søndags skole spørsmålet vårt; “Hvor mange dyr av hvert slag tok Noah med i arken?” Vi så at Noah skulle ha med seg to av hvert slag, en hann og en hunn. I dag ser vi at dette var av de såkalte “urene dyrene”. Av de “rene dyrene” skulle Noah ta med seg sju par, igjen hann og hunn. Hvorfor skulle så Noah ha flere av de rene dyrene på arken? En grunn til at Noah og hans etterkommere trengte flere rene dyr enn urene, var at bare rene dyr kunne bli ofret til Gud. Om ikke Noah hadde tenkt på dette, så hadde Gud planlagt dette nøye. En annen grunn at de trengte flere rene dyr, var at når menneskene skulle begynne å spise kjøtt, så kunne jødene bare spise rene dyr. I tillegg til disse grunnen, så kan Gud ha hatt noen grunner vi ikke vet om.

Gud sier igjen i vers 1 at det er bare Noah som er blitt funnet rettferdig til å komme om bord på arken. Dersom det stemmer at Gud kom til Noah 120 år før vannflommen, og at Noah hadde profetert om vannflommen til hans samtidige, så er det ganske magert resultat han hadde fått. Bare Noah og hans nære familie fikk lov til å komme om bord på arken. Det får oss til å lure på om menneskene rundt ham fikk panikk da Gud lukket døren til arken og flommen kom strømmende over jorden. Det er lurt av oss og lytte til Gud og følge Ham…

15. FEBRUAR

“For sju dager heretter vil jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate hvert levende vesen som jeg har skapt.”

1. Mosebok 7:4

SJU DAGER OG FØRTI DAGER

Først legger vi merke til i dagens tekst at Gud ga en ekstra advarsel til Noah sju dager før vannflommen skulle komme. En uke er en tidsperiode som ofte går igjen i Bibelen. Faktisk kommer den igjen flere ganger under vannfoldens historie også. Sju er ikke bare nummeret på dager i uken, det er også antallet par av rene dyr som gikk om bord på arken. Da Josef var nestkommanderende i Egypt, så hadde de sju år med mangfold, og deretter sju år med tørke. Den sjuende dagen i uken var Sabbat, og vert sjuende år i Israel var såkalt “sabbatsår”. Flere av jødenes høytider varte i sju dager, og når Josva og jødene gikk rundt Jeriko før murene falt, så gikk de rundt byen i sju dager, og de gikk rundt sju ganger på den sjuende dager mens sju prester blåste i horn. Også i Johannes Åpenbaring finner vi ofte igjen tallet sju. Det var sju menigheter, sju lysestaker, sju stjerner, sju segl, sju basuner, sju skåler og sju engler. Nummer sju er derfor sett på som nummeret for perfeksjon eller fullførelse. Sju dager tilsvarer en uke, sju ånder tilsvarer alle Guds åndelige sider og fullkommenhet.

På samme måte kan vi liste opp tallet førti. Jesus var førti dager i ødemarken før Han ble fristet av djevelen, og Israel vandret rundt i ødemarken i førti år før de kom til det lovede land. Moses bodde i palasset i førti år før han bodde som gjeter i ødemarken i førti år før han ledet Israel førti år i ørkenen. Tallet førti står derfor som en tid for prøvelse eller forberedning. I vår tekst er det også en katastrofe.

16. FEBRUAR

“Noah var seks hundre år gammel da vannflommen kom over jorden. Så gikk Noah og hans sønner, hans hustru og hans sønnekoner med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen.”

1. Mosebok 7:6-7

NOAH ENTRER ARKEN

I dag leser vi at Noah tok med seg familien sin, sin kone, sine tre sønner, og deres koner, og de gikk alle inn i arken. De gikk inn for å bli berget fra vannflommen, noe som sier at de trodde på hva Gud hadde sagt om at det skulle komme en vannflom som utslette alt liv som fantes på jorden.

Vannflommen kom over jorden det året Noah fylte 600 år. Det vil si at sønnene hans var ca. 100 år gamle, dersom de alle var født når Noah var 500 år gammel (5:32). Videre kan en si at det er meget mulig at Gud mente det var 120 år til flommen (6:3) da han profeterte menneskenes undergang. Det kan se ut som om Gud kontakten Noah etter at hans sønner var født, noe som vil tilsi at han jobbet på arken i mindre enn 100 år, men Bibelen er ikke alltid kronologisk, og der finnes en del gjentagelser i skriftene også som ofte gjør det helt bombesikkert når man regner ut år som har gått. Det er jo mulig at årene har blitt avrundet for enkelthetens skyld. En ting er sikkert; Noah bygde arken, og hele familien hans kunne gå inn i den for å bli reddet fra den forferdelige, kataklysmiske katastrofen som skulle feie over jorden.

Når Gud sender en dom eller katastrofe over jorden, så forbereder Han alltid en vei til frelse hvor de som følger Ham kan komme unna. I Egypt smurte de blod på dørkarmene sine for at dødsengelen skulle gå dem forbi…

17. FEBRUAR

“Så skjedde det, etter at de sju dager var til ende, at vannflommen kom over jorden.”

1. Mosebok 7:10

PROFETIEN BLIR OPPFYLT

Etter mye snakk om hva som  skal komme til å skje, så er det endelig “showtime”.  Helt i tråd med hva Gud hadde sagt, så kom vannflommen etter de sju dagene hadde kommet til ende. Det var nå slutt på nådens uke som var gitt av Gud. Det er et viktig punkt når en snakker om bibelske profetier, som det tross alt finnes mange av i Bibelen, at  de alle går i oppfyllelse. Alle spesifikke profetier som er gitt i de hellige skrifter er gått nøyaktig i oppfyllelse. De enste unntakene er de profetiene som fremdeles er fremtidige. De vil alle gå i oppfyllelse alle som en.

Profetiene er en av flere ting som beviser at Bibelen virkelig er Guds ord, og ikke bare menneskers ord. I gamle dager ble profetene testet, og dersom noen ble funnet som falske profeter, så ble de steinet til døde. Det at Bibelens profetier har gått i oppfyllelse viser at Gud, som vet alt, står bak Bibelen som Bibelens egentlige forfatter. Menneskene som skrev er bare Guds redskaper til å få formidlet Hands vilje. Et av Bibelens mest kjente skriftsteder er i Matteus 24 og 25. Her finner vi det som blir kalt “Jesu andre bergpreken” hvor Jesus forteller om når Han skal komme tilbake til jorden (“Jesu annet komme”). Vi finner også to av Jesu best kjente liknelser (de ti jomfruene og talentene) samt dommen over alle folkeslag. Videre er nesten alt av Johannes Åpenbaring skrevet som profetier hvor vi blir advart om ikke ta ifra eller legge til Guds hellige ord (Johannes Åpenbaring 22:18-19).

18. FEBRUAR

“I det år av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble pinet.”

1. Mosebok 7:11

VANNET FLOMMER OPPENFRA OG NEDENFRA

Det fortelles om en liten gutt som flyttet fra Bergen til Oslo i den tiden da det fremdels fantes noe som het kristendoms undervisning her i landet. Da læreren fortalte om Noah og vannflommen, sa læreren så dramatisk hun kunne “Og det regnet i førti dager og førti netter!” Det var da den lille eksil-bergenseren utbrøt “E’ det nokke då?” Førti døgn med regn synes kanskje ikke mye for en fra Bergen, og folk opp igjennom tidene har sikkert lurt på hva som var så forferdelig med Noahs flom.

Det vi leser om i dagens tekst var en kjempestor global katastrofe som forandret utseendet på hele planeten vår. Når det står at alle kilder i det store dyp åpnet seg, så snakker vi her om sterke, kraftige fontener av både vann og lava som med stor kraft sprengte seg ut fra jordens indre, gjerne ved å lage jordskjelv i samme prosessen. Jordens tektoniske plater må ha beveget seg mye både frem og tilbake med de resultater det kan ha hatt.

Videre leser vi om at himmelens sluser åpnet seg. Det var ikke bare regn som kom ned, men det var verre enn styrtregn. Vannet som før syndefloden lå som et beskyttende lag rundt jorden og beskyttet jorden fra ultrafiolette stråler og andre stråler også, brøt plutselig sammen og falt ned på jorden med et kjempe plask. Fjell og daler ble dannet sammen med kull og olje på en meget kort stund, og klimaet på jorden forandret seg så mye at mammuter ble hurtigfrosset med mat i munnen.

19. FEBRUAR

“Regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter.”

1. Mosebok 7:12

BIBELENS GJENTAKELSER

I dagens tekst finner vi en ordlyd som vi vil høre flere ganger. Faktum er at Bibelen ofte gjentar detaljer eller hendelser som har vært tidligere. Dette betyr ikke på noen måte at det er feil i Bibelen, men at enkelte ting blir understreket som viktig. Av og til er det forskjellige små forskjeller på skriftstedene. Dette kan bety at det er andre som har skrevet ned hendelsen, men det kan også være at en fremhever et annet punkt eller en annen vinkel å se det på.

Jeg er klar over at flere tror at 1.Mosebok er skrevet av forskjellige forfattere, men jeg slutter med til mesteparten som godtar at Mosebøkene ble skrevet ned av Moses, selvsagt med unntak av den delen hvor det står om hans død. Likevel, så tror jeg at Moses hadde flere manuskripter å sette sammen da han skrev Mosebøkene. Når det i 1 Mosebok 5:1 står “Dette er boken om Adams ætt”, så er det ikke umulig at Adam kan ha skrevet ned enkelte punkter om de første menneskenes historie, og at Moses gikk igjennom dette. Vi antar ofte at de første menneskene på jorden var dumme og kunne verken lese eller skrive. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at de første menneskene på jorden var mindre intelligente enn oss. Faktisk er det mulig at de var mer intelligente enn oss, og at de brukte mer av hjernen enn det vi gjorde. Dette er selvsagt bare spekulasjon, men for eksempel Thor Heyerdahl har vist oss at gamle sivilisasjoner kunne seile over store hav og kutte store steiner med stor presisjon uten våre moderne hjelpemidler. Se også 4:22 hva de kunne før flommen.

20. FEBRUAR

“Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden.”

1. Mosebok 7:17

OG VANNET STEG, OG VANNET STEG…”

Igjen finner vi at vannflommen kom i førti dager, og her finner vi at vannet steg og løftet arken over jorden. Mange tror at vannflommen bare varte i førti dager, men vi skal senere se at Noah og hans familie var om bord på arken i over ett år. Noen kommentatorer mener at vannet steg langsomt til vannet kom over hele jorden, men en langsom rolig voksende vannstand ville ikke ha forårsaket så mye ødeleggelse som vi finner i verden i dag. Det at arken fløt over jorden beviser ikke i seg selv at arken fløt høyt over fjelltoppene, men det kommer senere. Dette til tross for at det er “erets” som er brukt om jorden, samme ord som er brukt om jorden da Gud skapte himmelen og jorden i 1 Mosebok 1:1.

Vi ser igjen at det som Gud sier vil skje, det skjer. Vannet begynte å stige, og det vil stige til Gud ser at det har oppnådd det som det skulle oppnå. Selv om vi klatrer opp til den høyeste topp eller klatrer ned til den dypeste hule, så er det ingen måte vi kan slippe unna Guds dom på. Bare ved å ta imot Ham og følge Ham vil vi slippe unna Guds rettferdige dom. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi Jesus Kristus elsker oss og ga Sitt liv for oss. Han er vår vei ut fra en verden i en universell katastrofe slik som arken var det for Noah og hans familie. En kan si at arken er en type av Kristus, og et bilde på Ham som skulle bli født på jorden i en stall mange år senere.

21. FEBRUAR

“Vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult.”

1. Mosebok 7:18-19

ARKENS FERD OVER FJELLENE

I dagens tekst ser vi klart at vannflommen dekket alle fjellene. “Alle de høye fjell under himmelen ble skjult.” Det er ganske klart når vi leser det i Bibelen her. Dersom det bare var snakk om en lokalisert flom, så ville det ikke ha stått at alle fjellene var dekket av vann. Dette var snakk om en verdensomfattende katastrofe som dekket hele jorden. Dersom en stiller seg spørsmålet “Hvor kom alt dette vannet fra?” så er svaret tofoldig. For det første kom det fra himmelen eller i det ytterste atmosfæriske laget hvor Gud hadde satt en beskyttende vannbarriere som beskyttet jorden før syndefloden. For det andre var det masse vann i form av underjordiske kilder som brast og sprutet opp vann. Dersom en spør “Hvor er alt dette vannet nå?” så finnes det svar på dette også, men det kommer jeg tilbake til neste måned.

Det er fantastisk å se at vannet steg fremdeles. Selv da vannet dekket alle de høyeste fjelltoppene, så fortsatte vannet å stige, sikkert slik at ingen skulle kunne kritisere og i at det var en lokal oversvømmelse det var snakk om. Når arken nå fløt bortover vannflaten så skjedde det rolig og uten dramatikk. Inne i arken, som var deres frelsesvei, strøket med bek både på innsiden og på utsiden, så hadde menneskene der Guds fulle beskyttelse og lød ingen nød. Det er vanskelig å si hvor store bølgene her ville være, men det verste var nok over, kanskje bare med en liten gynging som hjalp dem til å sovne på kvelden.

22. FEBRUAR

“Femten alen høyt steg vannet over fjellene og skjulte dem.”

1. Mosebok 7:20

PÅ VERDENS TOPP

Dagens skriftsted er kort, men viktig. Det sier at ikke bare var arken over de høyeste fjelltoppene, men de var 15 alen (22,5 fot) over de høyeste fjelltoppene. Det er klart fra sammenhengen når en leser videre at Ararat fjellet var en av disse fjelltoppene som var dekket med vann, og Ararat er neste  17.000 fot høyt. Kan noen påstå at en oversvømmelse som går over 17.000 fot over havets nivå bare er en lokal flom? Når en studerer Bibelen grundig, så er det klart at dette må ha vært en global flom som dekket hele jorden.

Det minner meg på at når jeg som kristen står fremfor Gud, så ser han ikke alle feilene mine, men det er bare fordi Jesus har fullstendig dekket meg med Hans blod. Alt Gud Faderen ser er Jesus Kristus og Hans blod. På samme måte som alle fjellene var fullstendig dekket av vann, så er jeg fullstendig dekket av Kristi kjærlighet. Jeg tror aldri at jeg vil forstå Guds kjærlighet til oss, syndige skapninger, men jeg kan tro på det. Kristi frelsesverk er så stort at hvem som helst som vil kan bade i det.

Spiller det noen rolle om vi tror på skapelse eller en verdensomfattende syndeflod? Disse fortellingene i Bibelen forteller oss om Guds storhet og kraft. Inge ting er umulig for Ham. Og siden Han har gjort disse tingene og masse annet, så er Hans frelsesverk også kjempestort og uten sidestykke, og er stort nok for alle som vil påkalle Hans navn. Ikke reduser Bibelens Gud til en liten Gud som knapt kan gjøre noe. Da kan du like gjerne lage en liten husgud som kan stå på peishyllen hjemme, men den kan ikke frelse deg…

23. FEBRUAR

“Da omkom alt  kjød som rørte seg på jorden, fugl og fe og de ville dyr, alt som kryr på jorden, og alle menneskene.”

1. Mosebok 7:21

JORDENS UTRYDDELSE

Ofte har vi sett trusselen om jordens utslettelse – på film. I science fiction filmer ser vi jorden fryse over slik at ingen kan bo på den, eller bli så varm at vi ikke kan bo på den, eller at en komet kommer susende og krasjer inn i jorden for å forårsake store jordskjelv, tidevannsbølger eller annet som truer med å utslette alt liv på jorden. Men alt dette er fiksjon, resultatet av en eller annens gode fantasi, og brakt på det store lerretet slik at Hollywood og rike mennesker kan bli enda rikere. Det virker veldig rart når en innser at dette har faktisk skjedd før. Vannet under syndefloden steg høyt over alle fjellene slik at alt liv på jorden døde. Utrolig, eller hva?

Mange har peket på Gud, og peker fortsatt. Deres tidløse anklage mot Gud er at dersom Gud er så glad i alle menneskene, så ville Han ikke tillate syndefloden, eller krig, eller sult, eller at folk lider. Ofte er disse som retter en anklagende finger mot Gud en av dem som i neste åndedrag sier at, nei, de tror nok ikke på Gud. Gud er en kjærlig Gud som er glad i alle mennesker. Det er derfor Han alltid lager utveier for oss, det som jeg tidligere har kalt frelsesveier. Gud fikk Noah til å lage en ark som kunne overleve syndefloden, men hvor mange ville vel gå inn i den? Ikke så mange!

Når fremmede nasjoner angrep Israel laget Gud en utvei til de som ville følge Ham, men israelittene fulgte sin egen vei. I dag blir vi fortalt at tiden er kort før Jesus kommer for å hente de som følger etter Ham hjem til himmelen for å unngå trengselstiden her på jorden. Hvem vil følge Ham?

24. FEBRUAR

“Alt som hadde pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde. Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra menneskene til feet, krypet og fuglene under himmelen – de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken.”

1. Mosebok 7:22-23

INGEN TING OVERLEVDE

Når det står i dagens tekst at alt som hadde “livsånde i nesen…døde”, så betyr det at fugler, rovdyr, husdyr, amfibier, reptiler OG mennesker døde. Det var ingen som overlevde. Jeg så en film en gang om Noah og syndefloden. Da kom det plutselig en kremmer kar roende. Hvor kom han fra? Det var bare Noah og hans familie som overlevde.

Det er interessant å lese om andre religioner og sivilisasjoner som også har en flom-tradisjon. En gang leste jeg om en New Tribes Missions misjonær som dro til et sted hvor de var totalt avskjermet fra omverdenen. Misjonæren lærte seg språket deres, og begynte så med å fortelle hva Bibelen lærte, og han startet med skapelsen og arbeidet seg videre kronologisk, slik som New Tribes Missions misjonærer vanligvis gjør. Når han kom til Noah og syndefloden, tok flere av de innfødte til orde og fortalte misjonæren at de hadde en liknende historie der i jungelen, uten at det hadde vært noen kontakt med omverdenen. Denne flom-tradisjonen som de innfødte hadde hadde kommet fra forfedrene deres.

Hvor kommer alle disse historiene fra? Ingen røyk uten ild, sies det. Grunnen til at så mange sivilisasjoner har en flom fortelling er at Noahs historie er sann, og mange har laget sin egen erosjon av den. Alt liv gikk tapt i flommen da Gud sa at nå var Hans tålmodighet slutt.

25. FEBRUAR

“Og vannet ble stående høyt over jorden i hundre og femti dager.”

1. Mosebok 7:24

SYNDEFLODENS KALENDER

I dagens tekst finner vi at vannet ble stående høyt over jorden i 150 dager. Dette får oss til å stille oss spørsmålet “Hvor lenge varte flommen?” For en ivrig Bibelstudent er det mulig å finne svaret på hvor lenge Noah og hans familie var om bord på arken. I 1 Mosebok 7:11 leser vi: “I det år av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet.” Det er ingen tvil om at vi her snakker om begynnelsen på syndefloden. Så, i 8:14 leser vi: “I den annen måned, på den tjuesjuende dagen i måneden, var jorden helt tørr.” Dette bringer oss til ett år og ti dager når vi regner ut dette enkle regnestykket.

Bibelen forteller oss at de ikke så fjell i sju måneder. Det minner neppe om en lokalisert flom, men en verdensomspennende flom. Andre enkle regnestykker sier at det regnet i nesten en og en halv måned, og 150 dager tilsier fem måneder. Når vi tenker på Noahs flom, så tenker vi ofte bare 40 dager og 40 netter, men for den som bryr seg om å studere hva skriftene faktisk sier, så er det klart at dette var en stor hendelse som hadde stor påvirkning på hele jordkloden vår.

Førti dager med regn i Bergen er ingen ting. En gang da jeg jobbet i en barnehage i Bergen, ble jeg fortalt at det bare hadde vært fire dager uten regn så lang det året. Vi var da i april måned.

26. FEBRUAR

“Men Gud kom i hu Noah, og alle ville dyr og alt feet som var med ham i arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank.”

1. Mosebok 8:1

VANNET BEGYNNER Å SYNKE

Endelig starter prosessen med å få tingene tilbake til normalt igjen. Når det står at Gud kom i hu Noah, så betyr ikke det at Han hadde på noen måte glemt Noah, men det er Moses sin måte å markere at Gud nå startet en ny fase i Hans handling med menneskene. Gud jobber forskjellig med menneskene på forskjellige tider. Vi kaller disse tidsperiodene for “tidshusholdninger”. Den første tidshusholdningen er kalt “Uskyldighetens tidshusholdning”, og den endte da Gud jaget Adam og Eva ut av Edens hage. Den andre er kalt “Samvittighetens tidshusholdning”, og den endte med syndefloden. Nå er Gud på ny klar til å ta fatt på en ny tidshusholdning, kalt “Menneskestyrets tidshusholdning”, og den starter like etter syndefloden og varer til tårnet i Babel.

Nå er alt liv på jorden utryddet, og Gud sender en vind, noe som sikkert har laget litt bølger for dem som var på arken. Varme vider får, som vi vet, vann til å omdanne seg til vanndamp. Vi vil også senere diskutere hvor alt vannet fra syndefloden ble av.

Gud husker alltid på sine, og den som har tatt imot Jesus som personlig Frelser er trygg i Hans favn. Det er viktig å poengtere at Gud aldri svikter sine kjære eller går fra dem. Faktum er at vi ofte går fra Gud når vi ønsker å gå våre egne veier. Så lurer vi på hvorfor Gud har forlatt oss når det egentlig er vi som har forlatt Ham. De som ikke tror på Gud venter ofte på et tegn slik at de kan tro på Gud, og de venter på at Gud skal ta første skrittet før de vil følge Ham. Gud har allerede tatt det første skrittet. Det gjorde Han da Han sendte Jesus…

27. FEBRUAR

“Dypets kilder og himmelens sluser ble lukket, og regnet fra himmelen stanset.”

1. Mosebok 8:2

KRANENE AVSTENGT

Det store spørsmålet når en ser dagens tekst er “Når skjedde dette?” Dersom dypets kilder og himmelens sluser ikke ble stengt før etter de nevnte 150 dagene, så er det mye lengre tidsperiode enn de 40 dagene so ble nevnt innledningsvis. Det er ikke bare i fortellingen om syndefloden at Gud kunne bestemme over vann og vind. Da Jesus sovnet i en båt på Genesaret sjø, så ble disiplene redde og vekket Ham. Disiplenes frykt for elementene ble kommentert som mangel på tro av Jesus, som visste at Gud kan kontrollere både sjø og vind. I dagens tekst skrudde han av vann kranen både oppenfra og nedenfra, som tidligere omhandlet denne måneden når vi har sett på himmelens sluser og jordens kilder.

Når skjedde dette? Vel, flere steder blir det poengtert at det regnet i 40 dager og 40 netter. Hva var vitsen med å holde himmelens sluser åpne dersom det ikke var mer vann der? Det må kunne antas at de nevnte sluser og kilder ble stengt av etter disse nevnte 40 dager, og ikke etter 150 dager. Dersom en tjuvtitter litt på neste vers, så er de 150 dagen nevnt på ny, og da etterfølger de avstengningen av vannet. Eneste habile forklaring på dette skriftstedet er at dette er en av Bibelens mange repetisjoner som forkommer for å understreke viktigheten av denne historien. Av og til finner vi ny informasjon lagt til disse repetisjonene, men ikke alltid. Vannflommen var en utrolig viktig hendelse i vår planets historie. Den må ha forandret jordens utseende drastisk.

28. FEBRUAR

“I den sjuende måned, på den sytende dagen i måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene.”

1. Mosebok 8:4

TOUCHDOWN!

Etter en lang tid med målløs flyting rundt på et verdensomspennende hav, så satte arken seg endelig ned på Ararat, et ord som i Bibelen betyr det samme som Armenia. Enda skulle det ta ca. to og en halv måned før flere fjelltopper kom til syne. Det må ha vært en spire til stor optimisme for folkene om bord, med håp om at de snart skulle komme ut.

Ved å google Noahs ark på internett kan en finne nyhetsutklipp hvor man tror at man har funnet Noahs ark, eller deler av den. Funnene er i dagens Tyrkia, noe som samsvarer med hva Bibelen sier. Det har vært flere observasjonen opp igjennom årene, men denne siste ekspedisjonen har tatt med seg et stykke av arken som har blitt forsøkt datert med karbon metoden. Resultatet ble at trebiten var ca 4800 år gammel, noe som ikke er i konflikt med Bibelens historie. Det må understrekes at ingen av nåtidens daterings metoder er fullstendig pålitelige, men karbon metoden synes å være for det meste pålitelig når det gjelder gjenstander som er yngre enn 5000 år gammel.

Kritikere hevder at Noahs ark ikke kan ha vært så høyt oppe fordi det ikke er nok vann på jorden til å dekke de høyeste fjellene (Ararat er ca 17.000 fot høyt), men t.o.m. de høyeste fjellene i verden har fossiler av sjøliv i seg, noe som burde bevise at ved minst en tidligere anledning må vannstanden ha dekket t.o.m. de høyeste fjellene i verden. Neste måned vil vi bl.a. se på hvor det ble av alt vannet fra Noahs flod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: