06 Juni – Saloms ordspråk: visdommens skattekammer

1 JUNI

“Ordspråk fra Salomo, sønn av David og konge i Israel. Til å gi kunnskap om visdom og formaning, til å forstå forstandige ord

Salomos ordspråk 1:1-2

VISDOMMENS MESTER

De første syv versene av Salomos ordspråks første kapittel er kong Salomos innledning til denne boken. Salomo var ikke bare Davids sønn, menn han var mannen som kunne spørre hva han ville fra Gud – og så ba han om visdom. Denne visdommen ble så beryktet at til og med dronningen av Saba kom for se Salomo med sine egne øyne. Salomo ble rikelig belønnet av Herren fordi han valgte visdom, og det igjen ga ham rikdom og et langt liv. “Ordspråk” (hebraisk “mashal“) impliserer en overlegen mental forståelse,  vanligvis i form av en metafor. Det kan bety både poesi og liknelse. Salomo viste åpenbart hva han skulle si og når han skulle si det. Visdommen hans var gudgitt, og på jorden har det ikke vært hans like verken før eller senere.

I denne boken deler Salomo sin visdom med oss slik at vi skal lære om visdom. Han ønsker å gi oss forståelse slik at vi bedre kan følge Herren og få del i hva Han har planlagt for oss. Ved å få innblikk i Salomos visdom kan vi forstå og utvikle oss til bedre mennesker. Visdommen vil komme oss til gode slik at vi vet hva vi bør gjøre med livene våre og vokse til å bli bedre. Salomo benytter ofte en personifisering av visdommen og gir flere bilder til leseren slik at en lettere skal forstå visdommen. Den største visdommen er å kunne skjelne mellom hva som er godt og hva som er ondt. Dette er utrolig viktig for en som har tatt imot Kristus og forsøker helhjertet og følge Ham.


2 JUNI

For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn.”

Salomos ordspråk 2:6

VISDOMMENS KILDE

Den evige, allmektige, allvitende og allstedsnærværende Gud er Den som er kilde til all visdom. Han gir, deler, viser, gir og demonstrerer denne visdommen for oss alle. Kunnskapen er all visdommen som vi har samlet inne i hodene våre. Vi oppnår denne på forskjellige måter, selv om kunnskap i utgangspunktet er teori. En vis mann har sagt at visdom er å vite hvordan å anvende kunnskapen vi har akkumulert opp gjennom tiden.

Salomo sier at kunnskap og forstand går ut av Herrens munn. Forstand betyr intelligens, fornuft, forståelse og visdom. Dersom man synes at Salomo on all sin prakt var et orakel når det gjelder visdom, så var han ingenting når man sammenlikner med Herren selv. Og dersom vi ønsker å finne Herrens visdom, så vet vi hvor vi må lete. Bibelen er full av Guds gullkorn som er til nytte for oss ikke bare når det gjelder fysiske ting, men i særlig grad når det gjelder våre åndelige liv.

Denne visdommen som Gud villig deler med oss mennesker er tilgjengelige for oss som ønsker det. Gud bare gir og gir; råd, bud og vakker poesi. Det Han ønsker at oss er at vi lytter til visdommen Hans. Faller frøene Hans på steingrunn eller i god jord? Det er opp til oss hva vi gjør med Herrens visdomsord.


3 JUNI

Gi aldri slipp på godhet og troskap! Bind dem om halsen, skriv dem på hjertets tavle!”

Salomos ordspråk 3:3

GODHET OG TROSKAP

I dagens tekst sier Salomo at vi ikke skal gi slipp på godhet og troskap. I den engelske Bibelen er “godhet” oversatt som “nåde” (mercy). Det hebraiske ordet “checed” er blitt oversatt som snillhet, renhet, skjønnhet, nåde, medlidenhet og til og med irettesettelse. Dette er med andre ord noe som en gjør mot en annen for å gjøre dem godt, og det kan til og med oppfattes som noe negativt av mottakeren. Akkurat som noen i kjærlighet irettesetter en som man elsker, så gjør man det med gode intensjoner og for vennens beste. Ordet “troskap” (hebraiske “emeth“) er i den engelske Bibelen oversatt “sannhet” (truth). Det kan oversettes som trofasthet, sikkerhet, riktighet, sannhet og til og med kausjonist. Med dette menes det som er sikkert som banken. Vi skal aldri gi slipp på det som er godt og sikkert, men holde fast ved det.

Både godhet og troskap burde være med oss igjennom livet. Vi burde henge dette rundt halsen vår og pynte oss selv med dem. De burde alltid være synlige både for oss selv og for andre. Vi burde legge dem på hjertene våre slik at vi alltid husker på dem. Noen kommentatorer sier at disse to ordene er et bilde på de to steintavlene som Moses fikk av Gud på Sinai-fjellet. Dersom “godhet og troskap” er et bilde på Guds Ord, så blir dette bildet enda mer viktig for oss. La oss gjemme Hans Ord i våre hjerter.


4 JUNI

Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt! Glem ikke ordene fra min munn, snu deg ikke bort fra dem.”

Salomos ordspråk 4:5

KJØP VISDOM

Hva betyr det når Salomo sier at vi skal kjøpe visdom og innsikt? Det hebraiske ordet som blir translitterert som “qanah” betyr riktignok å kjøpe, men det kan også bety skaffe seg, lære seg, få tak i eller innløse noe. Poenget med dette ordet er at det koster deg noe. Du må enten bruke dine hardt tjente penger eller bruke tid til å investere i ny lærdom. Dette er ingen “quick fix”! Du må bestemme deg for å få fatt i noe som du er villig til å bruke både tid og krefter på å oppnå. Og hva er det som er verdt at vi sliter for å få tak i det? Jo, “visdom” og “innsikt“! Med “visdom” menes her kunnskap og dyktighet og vidd. Det er ikke bare kunnskap det menes her, men også “know-how” til å vite hvordan du kan benytte kunnskapen. Med “innsikt” menes her perfekt forståelse. Her vites ikke bare hva som skal gjøres, men hvorfor det skal gjøres – og med en forstand om hva som vil skje når du gjør det (årsak og virkning).

Visdom og innsikt er en verdifull ting som er mye verdt. Særlig er dette viktig når vi ser dette i forbindelse med Guds Ord. Bibelen er vår kilde til visdom og innsikt, og vi burde være villige til å strekke oss langt for å få mer visdom og innsikt. Hvor mye tid eller penger er du villig til å investere for å få mer kunnskap til Bibelen – Guds Ord? Er du villig til å ofre andre ting eller goder for å få mer av Guds Ord? Guds Ord er verdt både vår tid og våre penger.


5 JUNI

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.”

Salomos ordspråk 4:23

HJERTET

I Skriftene er “hjertet” både det fysiske organet som gir energi til sirkulasjonssystemet og senteret for intellektet og følelsene. Denne sannheten er gyldig i begge tilfeller. Et velholdt, sunt hjerte og sirkulasjonssystem er essensielt for optimal effektiv i ethvert område av ens naturlige liv, og et hjerte som er rett overfor Gud i åndelig forstand er essensielt for et virkelig fruktbart kristenliv. Ordet som er brukt for “hjerte” kan bli brukt både i en bokstavelig, fysisk forstand og en billedlig forstand, og en er tilbøyelig til å tro at Salomo i sin visdom tenkte på begge to. Når det gjelder det rent fysiske, så er hjertet uten sidestykke i anatomiens verden. Hvert eneste sekund pumper hjertet ut blod til alle kroppens lemmer. Det bringer blod og oksygen til hjernen slik at vi kan tenke klart, og når hjertet får problemer med å slå, så fungerer ikke hjernen vår mer. Denne harde muskelen er livsviktig, og Salomo visste at uten hjertet kan menneskene ikke leve. “Livet går ut fra det.” Livet er faktisk avhengig av hjertet. Vi kan av og til overleve å miste armer og bein, ører og øyne, men uten hjertet kan vi ikke overleve.

Det samme er tilfelle med hjertet i en allegorisk forstand. Vårt åndelige liv er avhengig av det som bor inne i hjertene våre. Hva er viktigst for oss? Hva er det vi ønsker mer enn alt annet? Hva er vår høyeste prioritet? Bor Kristus i hjertene våre? Har vi gitt ikke bare intellektene våre, men også hjertene våre til Herren? Lar vi Gud styre oss ved å gi våre hjerter til Ham?

Fra hjertet kan det gå ut gode eller onde følelser. Våre gjerninger er styrt av det som er i våre hjerter.


6 JUNI

Gå til mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis!”

Salomos ordspråk 6:6

MAUREN

Samme hva som har vært Guds overordnede formål med å skape de forskjellige dyrene – kanskje alle dyrene – så kan vi lære mye fra dem. Flere av dyrene kan brukes til å illustrerer bestemte åndelige sannheter, som for eksempel med mauren i dagens tekst. Som mange andre skriftsteder i Bibelen, så starter dette verset med ordet ““. Dette ordet, om enn lite, er meget viktig i Bibelen. Gud ønsker at vi skal gå – være i bevegelse. Det er vanskelig å styre en bil eller en båt når den står stille, men når den er i bevegelse er det lettere å styre. På samme måte er det lettere for Herren og styre oss når vi er i bevegelse. Gud ønsker at vi skal gå ut og gjøre Hans vilje. Vi er alle på forskjellige utviklingstrinn i livene våre, men vi kan alle være aktive og gå et sted hvor Herren leder oss.

Gud ønsker i dagens vers at vi skal gå til mauren. Hva er spesielt med mauren? De jobber hele tiden. Derfor har Salomo her satt inn adressen “du late“. Dersom vi sitter i ro hele tiden og ikke er villige til å gjøre noe som helst for Herren, så har Han ingen nytte i oss. Mauren er aktiv. Han planlegger, jobber hardt og skjøtter sin økonomi. Han samler inn mat gjennom sommeren slik at han skal ha mat når det er lite å finne. Om vinteren sover han. Ingen tar bedre vare på sine unge enn mauren. Når barna er små som små riskorn, så trekker de voksne dem ut slik at de kan bli varmet av solen. Når det begynner å regne flytter de dem tilbake til hulene deres. Da plasserer de også en stein eller en trebit eller annet for å beskytte hulene deres. Når du ser noen maur, så er de alltid i bevegelse. Alle har sin spesifikke arbeidsoppgave om de er arbeidsmaur eller soldater.

Når vi ser mauren burde vi tenke på at de er et godt eksempel for oss. Vi burde ikke være late, men gjøre det som må gjøres. Det er også viktig å se fremover og planlegge slik at vi resurser tilgjengelig når en krise møter oss.


7 JUNI

Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet, da han ga kraft til skyene der oppe og kildene i dypet fikk styrke”

Salomos ordspråk 8:27-28

DYPETS GRUNN

Når Salomo sier “jeg var der“, så snakker han om en personifisert utgave av visdommen. Begynnelsen av dette kapitlet slår fast at Salomo ser visdommen som en kvinnelig skikkelse. Ordet “khug” på hebraisk, som i den norske Bibelen er oversatt som “risset opp“, er på engelsk oversatt “compassed” og betyr sirkel eller bane. Dette er et ord som henviser til jorden som rund, spesielt til den sfæriske naturen til sjøen som en global form jorden rundt. Bibelen lærer aldri at jorden er flat, selv om dette er en ofte fremsatt påstand. Ordet for “skyene” er det samme ordet som for “himmelen”, og betyr “tynn damp”. Dette ser ut til å være en referanse til “vannet over himmelhvelvingen” under den originale skapelseshistorien (1 Mosebok 1:7), mest trolig en utstrakt vannbaldakin med vanndamp som var satt som beskyttelse rundt jorden.

“Kildene i dypet” er en referanse til kildene som ble styrket for å gi faste rørledninger fra det underjordiske “dypet” for å besørge vann til jordområdene under urtidens hydrologiske sirkel.

Visdommen var alltid tilstede sammen med Herren, som er visdommens Far. Hun var der når Gud grunnfestet himlene, og hun var der kildene i dypet fikk sin styrke. Visdommen finnes over alt. Og å kjenne Guds visdom er overordnet.


8 JUNI

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til.”

Salomos ordspråk 10:22

HERRENS VELSIGNELSE

De første to ordene i dette verset er “baracah Yahova” på hebraisk. Det første ordet kan bety velsignelse, rikdom, rikelig, basseng og presang. Velsignelsen det her er snakk om er en stor rikdom som kan fylle et stort basseng. Denne rike velsignelsen er det Jehova som gir oss. Om ikke alt kommer ovenfra, så er det i alle fall sant at alle de gode velsignelsene kommer fra Herren. For å understreke denne sannheten har Salomo inkludert ordet “ashar” som betyr rikdom. Herren gjorde sannelig Salomo rik, så i den forstand visste Salomo hva han snakket om. Gud belønner dem som følger Ham, ofte med materielle goder, men ofte også med rikdom som ikke har noe med lommeboken å gjøre. Jeg betrakter meg selv som en meget rik person, men det er fordi jeg har en helse som fungerer og en familie som jeg er veldig glad i. Gleden vi får når vi er ute i Guds frie natur og ikke bare ser alt det vakre Han har skapt, men også føler Hans nærvær, det er en rikdom som alle pengene i hele verden ikke kan erstatte. Dessuten burde vi samle oss skatter i himmelen, ikke på jorden.

Ingen har påstått at kristenlivet skulle være enkelt, og når man følger Herrens bud i livet har, så er livet fullt av utfordringer for oss. Likevel er vi velsignet i at vi aldri er alene med problemene våre. Gud er der for oss, og vi kan lene oss mot Ham og stole på Ham. Han kan gi oss styrke og mot til å gå inn i løvens hule når vi stoler fullt og fast på Ham. Ofte hører vi predikanter som sier at Gud vil at vi skal bli rike og ha suksess i livene våre. Dette er en alvorlig forvrenging av Bibelens budskap. Riktignok har Jesus sagt at når vi følger Ham skal vi ikke bekymre oss for morgendagen, for Gud vet at vi trenger mat, klær og et sted å bo, og Han vil sørge for at vi har det vi trenger. Men Jesus har aldri lovet at vi skal bli rike med penger. Var Jesus rik når Han bodde her på denne jorden? Mange sier at Jesus var fattig som en kirkerotte, men det er ikke nødvendigvis sant heller. Vi vet imidlertid at Jesus ikke strødde rundt seg med penger, og når Han ga noe til andre, så var det ikke penger, men noe personlig. Det beste du kan gi noen er ditt vennskap, ikke penger.


9 JUNI

Det den urettferdige er redd for, kommer over ham, men de rettferdige får det de lengter etter. Når storm farer forbi, blir den urettferdige borte, men den rettferdige har en grunnvoll som varer.”

Salomos ordspråk 10:24-25

DEN URETTFERDIGE

Det den ugudelige frykter eller er livredd for, det skal senke seg over ham. Dette er ikke tilfelle for den som frykter Herren og følger Ham. De skal få det som de hungrer og lyster etter. Når en virvelvind griper fatt i den ugudelige, så griper den også ham. Den urettferdige eller ugudelige er full av frykt. De lever en konstant tilværelse hvor de ikke vet hvem de er, hvor de kommer fra, eller hvor de skal ende opp når de dør. Deres plage er større enn de kan forestille seg. Desperat forsøker de å pakke seg inn i urettferdigheten sin; materielle ting og mye som i evighetens syn er uviktig, men til tross for at de forsøker å trøste seg med midlertidige ting, så blir de hjemsøkt av det de frykter. De ugudelige frykter å bli straffet for sin synd, men gjør ingenting med det. Det de frykter vil komme over dem i fremtiden.

Når livets tornado blåser gjennom livet til den ugudelige har de ingen fast grunnvoll å stå på. Av og til kan den ugudelige selv fremstå som en hvirvelvind og lage mye bråk og ståhei. Men akkurat som en tornado som farer over Midtvesten i Statene, så vil også de gå tom for styrke en dag. Uten den troendes faste fundament blir den ugudelige løftet høyt og kastet i havet – i billedlig forstand. Slik er det ikke med den troende som har tatt imot Kristus. I livets stormer står de støtt på Ham som har skapt både himmel og jord.

Hva er ditt liv bygget på? Har du et solid og sikkert fundament å stå på? Gud tilbyr deg en slik grunnvoll du kan bygge livet ditt på.


10 JUNI

Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.

Salomos ordspråk 11:25

GAVMILDHET

I dagens tekst møter vi på et ord som Salomo har brukt i et tidligere vers. “Den gavmilde” er ordet “baracah” som betyr velsignelse, rikdom, rikelig, basseng og gave. Ordet settes her i forbindelse med det hebraiske “nephesh” som betyr “sjel” (også brukt i skapelsesberetningen i 1 Mosebok 2:7 da Adam ble en levende “sjel”). Vi møter altså i dette verset en rik sjel, en som har blitt gitt så mye at har basseng fulle av rikdom. Denne rike sjelen skal bli gjort “dashen“; feit, salvet eller velsignet. Det kan altså ved første øyekast se ut som om den som er rik skal bli gjort enda rikere. De skal ha nok av mat, klær og andre fysiske ting, og de blir fete, et tegn på rikdom og velstand i den eldgamle verden.

Så sier verset at den som “øser“, det vil si slukker tørsten, bader, fyller, drukner med mengder av vann skal også bli vannet selv. “Yarah” betyr at vannet skal renne i masser til den personen det gjelder. Dette verset sees i forbindelse med verset som følger etterpå hvor det blir beskrevet en som holder tilbake korn fra andre. Rent logisk er altså denne rike sjelen i vers 25 en som deler rikdommen sin med andre. Logikkens lover tilsier at sjelen i vers 24 deler alt med alle og gir rikelig, mens den som omtales i vers 26 holder tilbake og ikke vil dele med andre.

Dette passer godt med det som står andre steder i Bibelen om at den som gir, vil få mer (11:24, Lukas 6:34).


11 JUNI

Lepper som taler sant, skal bestå for alltid, løgnaktig tunge bare en liten stundHerren avskyr løgnaktige lepper, men gleder seg over dem som viser trofasthet.”

Salomos ordspråk 12:19,22

LØGN

Dagens tekst består av to vers som begge omhandler en ting som Herren avskyr – nemlig løgn. Vi blir fortalt i de ti bud (2 Mosebok 20) at vi ikke skal lyve, så det er ingen tvil om hva Gud mener om det. Her i dag understreker Salomo det samme. “Saphah” betyr ikke bare lepper men kan også oversettes som tale og samtale. Det vi sier skal være “sant“, troverdig, pålitelig og sikkert. Dersom talen vår er pålitelig, så skal vi bli bekreftet, reist opp, formet, forberedt i all evighet, til jorden ender. Men dersom vi har en falsk, feilaktig eller forfengelig (“løgnaktig“) tunge, språk eller lepper, så blir livet vårt kortvarig. Ordet “raga“, oversatt “bare en liten stund” betyr bokstavelig talt det tiden det tar for et øye å blinke – et kort øyeblikk.

Neste vers sier at falsk, forgjengelig, feilaktig og løgnaktig tale, samtale eller lepper er en “vederstyggelighet” eller “avskyelighet” for Jehova. Men de som utviser, utfører, holder, praktiserer eller bruker sannhet, trofasthet eller moralsk trofasthet vil gi Herren glede, aksept og godvilje. Det er helt på det rene at Herren setter pris på og belønner ærlighet og redelighet. På motsatt side av spekteret så er det klart at en person som lyver og er uærlig ikke har Herrens Ånd boende inne i seg. Det at en som lyver utfører en “vederstyggelighet” betyr at det gjør Herren kvalm – i åndelig forstand. Å lyge burde gjøre oss kvalme. Ærlighet varer lengst – helt inn i evigheten.


12 JUNI

Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker, formaner ham sent og tidlig.

Salomos ordspråk 13:24

RIS

I motsetning til moderne humanistisk barnepsykologi, så lærer Bibelen klart – særlig her i Ordspråkene – en skjønnsmessig fysisk avstraffelse, dersom den blir administrert forsiktig, kjærlig og ordentlig i barneoppdragelsen. “Chasak” betyr å holde tilbake, frastå fra eller hindre. Det som blir holdt tilbake er en stav, gren eller septer. I bokstavelig forstand er dette en stav som blir brukt til avstraffelse. Ordet for å “hate” betyr bokstavelig talt å gjøre noen til sin fiende eller hate personlig. Ordet som blir oversatt som “sønn” kan oversettes på flere måter, men den har alltid en familiær betydning som sønn, nevø, soldat, tjener eller barnebarn, og kan i en videre betydning brukes om en nasjon som ligger under en annen nasjon. “Ahab” brukes om en som elsker eller liker noen. Den som liker eller elsker noen vil “disiplinere”, “irettesette” eller “indoktrinere” den personen. Og dette skal gjøres “shachar” – om morgenen. Det er altså poengtert at en skal disiplinere barna tidlig i livet og tidlig om dagen. Det at en skal gjøre det tidlig om morgenen er sikkert et bilde på at en skal prioritere dette høyt.

Det fremstår av verset at det å ikke disiplinere barna våre er det verste vi kan gjøre mot dem. Uten fysisk straff vil barna ikke vite hvor grensene går og hva som forventes av dem. Tilhengere av fysisk avstraffelse viser til at klare regler og avstraffelse med en kjærlig hånd gir barna en følelse av sikkerhet. Utfordringen er å få fysisk straff til å virke “kjærlig”. Det er imidlertid viktig å poengtere at det her ikke er snakk om misbruk av vold, men klare retningslinjer med klare konsekvenser etter brudd på klare regler.


13 JUNI

Den som er sen til vrede, har stor innsikt, den bråsinte viser hvor dum han er.”

Salomos ordspråk 14:29

SINNE

Dagens tekst er nok et av Salomos ordtak som ikke bare viser hans klokskap men også Guds visdom som Han ga til Salomo. Versets første ord er “arek” som betyr sen, tålmodig eller langsom. Ordene “den som er” er lagt til for å få en bedre flyt i ordlyden. På hebraisk var bare de viktigste ordene nevnt. Det neste ordet, “vrede“, kan også bety sinne, nesebor, ansikt og snute. Den bokstavelige betydningen kommer fra rask pust under sterke følelser. Åpenbart har disse følelsene en negativ betydning. Så verset benevner altså en som er tålmodig når det kommer til negative følelser som sinne. Denne personen har ifølge Salomo stor, mye eller sterk innsikt, et ord som også forstand, evner, forståelse eller visdom, et tema som blir repetert igjennom denne boken.

På den andre siden har vi den bråsinte. “Qatser” betyr få, hurtig, liten og rask og brukes om en som har kort styrke eller temperament, her åpenbart brukt om temperament sett i sammenheng med de andre ordene i verset. Det neste ordet blir som oftest oversatt “ånd” men kan også bety vind, mot, tanker og sinne. Her sees ordet “ånd” i sammenheng med det å være hurtig eller rask, noe som blir til en bråsint person. Denne hurtige ånden viser, oppløfter eller på annen måte fremhever dumhet eller idioti. I moderne spåkform er alstå den som er bråsint en dum person. En person som er tålmodig og veier ting for og imot og venter på Herrens visdom er altså å foretrekke til en som kaster seg ut i det uten å tenke på hva konsekvensene vil bli eller mediterer på hva Guds Ord sier.


14 JUNI

Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme.

Salomos ordspråk 15:1

MILDHET

Mange av Salomos ordtak er ikke bare visdom fra Gud, men er også gode råd for oss dersom vi vil fungere bra med andre mennesker. Det er også tilfelle for dagens tekst. Versets første orde er “rak” som betyr mild, svak, øm, myk eller bløthjertet. Det “milde” i dette  verset er svarene som blir gitt. Disse “milde svar” gir bort , forårsaker eller på andre måter resulterer i frafall av sinne, raseri, varme, indignasjon eller vrede. Neste del av verset begynner med ordet “etseb” som betyr smertefullt strev, rier, tristhet, strev eller hardt arbeid. Det som er smertefullt er “dabar“, det betyr ord, ordtak, rapport, setning, råd og mange, mange andre ting, men de er alle sammen ord selv om de blir uttalt i forskjellige sammenhenger. Alle ord som blir sagt, dersom de er sårende, forårsaker sinne og vrede som er gjenkjent ved kortpustethet med sterke følelser, slik som i gårsdagens tekst.

Ofte kan vi vinne et slag, men tape krigen. Vi kan, fulle av kunnskap, overbevise venner eller kjente om at evolusjon er feilaktig eller på annen måte fylle dem med bibelske eller vitenskapelige sannheter. Det er imidlertid essensielt at vi går inn i alle diskusjoner med stor varsomhet. Vi må gi sannheten med kjærlighet og omtanke og sørge for at vi ikke avskjærer oss fra senere muligheter til å gi dem sannheten. Vi burde aldri gå på akkord med sannheten, men det er utrolig viktig å være mild og kjærlig. Høyrøstet krangling vil ikke oppnå mye. Vi må vise at vi ærlig og redelig bryr oss om dem vi snakker med. Be Gud om visdom, så vil Han gi deg det.


15 JUNI

En mann kan synes at hans ferd er ren, men Herren prøver tankene.”

Salomos ordspråk 16:2

RENE TANKER

I det foregående verset leser vi at menneskehjertet legger sine planer. Som tidligere nevnt er hjertet senteret for menneskenes sterke følelser og er utrolig viktige i bibelsk sammenheng. Så kommer dagens tekst der vi leser om tankene. Vi mennesker tror ofte at vi er rettferdige og at vi gjør rett. Ferd betyr i dette skriftstedet vår reise gjennom livet, vår måte å leve på, hvor vi er ganske enkelt passasjerer på livets reise. Vi tror at reisen vår igjennom livet er ren som om den har blitt vasket hvit som snø, men til slutt er det Herren som bestemmer hva som er rent nok. Han veier, måler, bestemmer hva som er rent, ikke oss. Det står bokstavelig talt at Herren måler vinden, sinnet, pusten, motet, tankene, uværet og ånden vår. Og fra Nye Testamentet vet vi at bare Jesu blod kan vaske oss rene nok.

Ofte har vi for høye tanker om oss selv, og vi har en lei vane av å rose oss selv. Det hender flere ganger at vi ikke finner noe som vil fordømme oss, men dette bygger ofte på feilinformasjon. Så mange ganger tenker vi at vi vet hva vi gjør, og vi føler oss selvsikre og tror at vi har oppnådd suksess. Tungen sier det som bor i hjertet og blir styrt av det. Vi er ofte ikke klare over at det gamle mennesket, syndens menneske, på flere områder har forurenset hjertene våre.

Slik er det imidlertid ikke med Herren. Hans tanker er forevig rene, og Han kjenner hver eneste lille tanke vi tenker. Han veier ånden vår, selve innstillingen vi har til livet og til Gud. Hans dommer er rettferdige, og Han lar seg ikke føre bak lyset. Ofte når Herren veier oss mennesker finner Han at vi mangler noe. Bare når livet vårt inkluderer Jesus Kristus vil vi bli godkjent av Herren.


16 JUNI

Den som finner en kone, finner lykken; han har vunnet velvilje hos Herren.”

Salomos ordspråk 18:22

EN KONES VELSIGNELSE

Før vi begynner på dagens tekst, så har jeg lyst til å komme med en liten advarsel. Mange har så lyst til å gifte seg at de er villige til å ofre både sitt åndelige liv og alt Herren har i vente for dem. Å være gift kan, som vi skal se i dette verset, være en stor velsignelse, men noe som er verre enn å ikke bli gift, er å bli gift med feil person. Giftermål skal være for livet, og bør ikke bestemmes lettsindig.

Det hebraiske ordet for “finner” kan også bety “fange”, et ord som ofte blir brukt når en snakker om å finne en livspartner. Det betyr også “møte” og “ta”. Ordet for “kone” er faktisk et flertallsord, men det er nok fordi dette er en generell uttalelse. Gud har akseptert at flere i Bibelen hadde flere koner, men Jesus sa klart at fra begynnelsen av var det bare en mann og en kvinne, og det ser ut til å ha vært ekteskapets grunnleggelse som en institusjon. Den som “fanger” seg en kone, “finner lykken” står det videre. Ordet for å “finne lykken” er det samme verbet som er brukt i “finner en kone“. “Lykken” er her et adverb, ikke et substantiv. Konen blir således beskrevet som vakker, god, glad, nådig, snill, kjærlig, gledelig, søt, edel, velstående og vel ansett. Det får oss til å tenke på Salomos ordspråk 31 hvor en god kvinnes dyder blir beskrevet. En gudfryktig kone er alt dette og mer for mannen sin.

Mange ser på ekteskapet som en serie med problemer og utfordringer, en livslang straff som ikke er over før selve livet er over. Men ekteskapet er ikke ment å være slik. Gud så allerede i 1 Mosebok at det ikke var godt for mannen å være alene. Han trengte hjelp. En hjelper som ikke bare visste hvor han hadde forlagt strømpene sine, men en partner som kunne støtte ham både i gode og i onde dager og hjelpe ham på mangfoldige måter. Dersom du har giftet deg den som Herren har planlagt som din partner, så skal ekteskapet være deg til stor velsignelse. Det betyr ikke at alle dager er lette, men  det betyr at ekteskapet ditt er verd å kjempe for.


17 JUNI

Mange smisker for storfolk, alle er venner med den som gir gaver.”

Salomos ordspråk 19:6

SMISKING

Salomos ordspråk har mye å si om løgn, og det er også emnet i Salomos ordspråk 19:5. Så i  19:6 kommer Salomo inn på noe som er nært beslektet og som heller ikke  burde foregå. Nå gjelder det smisking og kjøp av venner. Ordet for “mange” kan bety mye rart, men i dette verset er nok den rette oversettelsen mange i antall. Det kan også bety mange år, veldig stor, veldig god kvalitet. Hva enn det brukes om, så finnes det masser av det. Det neste ordet er litt vanskeligere. “Chalah” betyr å gni eller å ha på seg. Det brukes symbolsk om å bli syk, svak eller dårlig, men også å stryke noen. Den engelske Bibelen bruker ordet “intreat” (formane) her. Det synes på det rene at en her snakker om en måte å oppføre seg på. En kan “formane” noen, men riktigere er det nok å si at en kan stryke hendene våre på ryggen til noen eller gni dem på en behagelig måte. Dette er kanskje måter man behandler noen når de er syke, men dersom de er friske kan det være en måte å smiske med dem, glede dem på en fysisk måte.

Hvem er det så en stryker på ryggen? Det norske “storfolk” er på engelsk blitt til “prinser”. Brukt som substantiv betyr dette en som er rik, gavmild, nobel, en prins eller en person som er storhjertet. Kanskje disse beskrivende ordene forklarer hvorfor noen stryker dem på ryggen. De gjør dette med et klart formål om å få noe. Når det på slutten står at “alle er venner med den som gir gaver“, så er det påfallende å tenke på den bortkomne sønnen som Jesus fortalte om. Så lenge han hadde penger, flokket folk seg rundt ham og hjalp ham å bruke opp pengene hans. Når pengene var oppbrukt og han bøyde seg ned for å spise grisematen i grisebingen, så var alle de såkalte “vennene” hans borte vekk.

La oss være på vakt for smisking. La oss ikke smiske med andre, og la oss være oppmerksomme på falske venner som bare vil være venner med oss fordi de kan få noe av oss. La oss søke gode venner som står oss bi når vi har vanskelige dager og er fortvilte.


18 JUNI

Vinen er en spotter, sterk drikk er en skrålhals, vettløs er den som raver i rus.”

Salomos ordspråk 20:1

VIN OG STERK DRIKK

Det har blitt sagt og skrevet mye om alkoholen i Bibelen. Er det snakk om alkoholfri vin? Gir Bibelen totalforbud når det gjelder alkohol? Det er på det rene at mesteparten av vinene i Israel var alkoholholdig, og man så vel ingen grunn til å lage alkoholfri vin. Den som er en forstander eller pastor skal ikke være påvirket av vin eller sterk drikk, men dette er emner for en annen dag. Bibelen er full av advarsler om å drikke vin eller sterk drikke. Alkoholens virkninger på oss mennesker kan være frigjørende, men hemmer vår logiske og moralske tenkning. Salomo skrev at “vinene er en spotter“. Det hebraiske ordet “yayin” betyr sprudlende, alkoholholdig vin som folk blir beruset av å drikke. Vår norske Bibel sier at denne vinene er “en spotter“. Ordet som er oversatt som “spotter” betyr å herme etter eller å latterliggjøre. Den bokstavelige betydningen er en som gjør narr av et språk ved å uttale det på en morsom måte.

Så sier Salomo at “sterk drikk er en skrålhals“. Ordet her for “strek drikk” er ikke bare vin, men sterk vin. Det er snakk om en alkoholholdig drikke som er sterkere enn vanlig vin eller øl. Ordet “skrålhals” er et utrolig fargerikt ord. Salomo sier her at den som drikke sterke drikker lager utrolig mye bråk, gjerne brøler. Ofte brukes dette ordet for å beskrive en som går til krig (krigsbrøl), en som er utrolig sinna (sint brøl), en som er nedtrykket av sorg (høylydt klage og jamring) eller en som på annen måte brøler ut. Det er altså selve styrken på bråket som her beskrives.

Den siste lille biten av verset ville jeg ha oversatt som “den som blir lurt eller narret av disse er ikke vis”. En må se hele verset i sammenheng med de to hebraiske ordene som faktisk står der og trekke med litt av betydningen av ordene som står tidligere i verset. For å si det tindrende klart: Dersom  du lar deg friste av vin og sterk drikk, så er du dum!


19 JUNI

Å gjøre det som er rett og rettferdig, er mer verdt for Herren enn offer.”

Salomos ordspråk 21:3

VIKTIGERE ENN OFFER

I Salomos ordspråk 21:2 leser vi at “En mann kan synes at hele hans ferd er rett, men Herren prøver hjertene.” Her er det ofte snakk om fokus og prioritering. Vi ser ting litt annerledes enn hva Gud gjør. Ofte ser vi på hva vi har oppnådd, mens Herren ser på hvorfor vi har gjort det. Nok en gang blir vi tvunget til å innse at Guds tanker er så utrolig mye høyere enn våre tanker, og vi har problemer med å forstå Gud med våre små hjerner.

Det neste verset fortsetter i samme gate. Særlig for jødene som har vokset opp med Moseloven og fariseernes innviklede lover med offer og straff, så kan reglene og lovene til Herren synes å være ultimate og livsviktige. Da man ofret til Herren Gud i Gamle Testamentet, så ble de fortalt at de gledet Herren ved å gjøre det. Ikke bare det, men når de forsøkte å leve etter en lov som ikke går ann å følge til punkt og prikke, så var ofringer måten de kunne bli tilgitt av en allmektig Gud. Dette verset minner oss om den skriftlærdes svar til Jesus i Markus 12:32-33: “«Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han.  Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.»” Du kan ikke gjøre noe bedre enn å elske Gud av hele ditt hjerte og all din forstand og all din kraft. Da er det ingenting igjen. Det vil glede Herren mer enn alle mulige dyreoffer.

Hva ligger så bak disse to versene? Dersom vi ofrer til Herren for å bli renset, så kan det bli redusert til et ritual. Dessuten vil frelsen vår være avhengig av gjerninger – nemlig ofringene. Men nå har det perfekte offerlammet blitt ofret slik at vi i dag slipper å ofre dyr til Gud. Kristus ble vårt offerlam som ble ofret for våre synder slik at vi kan få Guds gave av evig liv bare vi tar imot Kristus. Alt vi trenger å gjøre er å tro på Jesus og la Ham komme inn i våre liv. Han ønsker å komme inn i hjertene våre. Ja se, Han står for hjertedøren og banker (Johannes åpenbaring 3:20).


20 JUNI

Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.”

Salomos ordspråk 22:6

OPPLÆRING AV BARNA

I vår tid hvor både menn og kvinner klatrer karrierestigen for å oppnå høy status og høy lønn, så har jeg lyst til å slå et slag for den ubetalte sliteren som går hjemme dag ut og dag inn og har som ansvar å ta vare på barna, selv om de skulle være mann eller kvinne. Heltidsbarnehager og SFO har gjort sitt til at foreldre nesten aldri ser barna sine, og oppdragelsen deres blir overlatt til barnehager og skoler med formålsparagrafer og lover. Jobben som det er å oppdra barna er ikke sett på som noe viktig, og man betaler ofte i dyre dommer for at begge foreldrene skal kunne gå i jobb, og at de skal, når barnehage og barnepass er betalt, ha litt ekstra penger igjen.

Når Salomo her sier “Lær den unge veien han skal gå“, hvem snakker han til da? Han snakker ikke til skoleverket eller til barnehagene, men til alle mødre og fedre. Vi er dem som skal velge ut hvilken vei de bør gå, tukte dem, trene dem og dedikere dem til all god gjerning. Dette er ingen liten oppgave, og dersom du gir denne jobben til andre, så mister du sjansen til å ha den store påvirkningen på barna dine som du burde ha. Påskuddet fra Salomo og vår Herre for å lære opp våre unge, og det bør vi starte tidlig med, det er at da vil barna fortsette å gå i den retningen vi har startet å gå sammen med dem. Riktignok gjør mange opprør mot regler og lover og voksne, men etter en periode med opprør blir de fleste barna ganske like foreldrene deres.

Hvorfor er dette viktig? Dersom du ønsker en kristen oppdragelse for barnet ditt, så er det absolutt viktig. Bønn og kristendom er på vei ut av skolene, og barna blir indoktrinerte med evolusjon og østlig meditasjon. Dette er grunnen til at mange i USA og England driver med “homeschooling”, fordi skolene er fabrikker som produserer ateister. Vet du hva barnet ditt blir opplært i enten i barnehagen eller på skolen? Dersom du bryr deg om hva dine barn blir hjernevasket med, burde du kanskje finne det ut.


21 JUNI

” Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin og fråtser i kjøtt. For drankeren og fråtseren blir fattige, den søvndrukne blir kledd i filler.”

Salomos ordspråk 23:20-21

FRÅTSING

Nok en gang blir leseren av Salomos ordspråk advart mot å drikke vin, men denne gangen er vindrikkeren koblet sammen med den som “fråtser i kjøtt“. La oss kikke litt nærmere på dagens tekst.

Dem som drikker seg fulle på vin” er oversatt fra to ord på hebraisk. Det ene ordet betyr alkoholholdig vin og det andre ordet betyr å bli påvirket av alkohol, d.v.s. å bli full. Ordet “zalal” betyr bokstavelig talt å bli ristet av vinden. I overført betydning betyr dette å miste sin moralske standard, være verdiløs eller bortkommen, nedblåst eller fråtsende. Når dette ordet blir satt sammen med et ord som betyr ferskt kjøtt, så er det på det rene at den personen det her snakkes om mister sin verdighet eller moralitet på grunn av for mye kjøtt. Neste verset forteller oss at den som blir full av å drikke vin og den som eter for mye kjøtt vil bli fattige rent materielt sett ettersom de bruker alt sitt jordiske gods på å kjøpe seg gleder som vin og kostelig mat. De blir også “søvndrukne“, et ord som betyr at de blir trøtte slik at de får vanskeligheter med å fungere i hverdagen. Denne trøttheten vil forårsake at denne drankeren og fråtseren vil bli omslynget eller pakket inn med filler istedenfor vanlige klær.

Dagens skriftstedet er om de som drikker og spiser for mye. De som gjør det blir ristet i vinden av sin egen fråtsing, og de vil merke at de har lite penger til andre ting. Ofte snakker vi om at folk bruker narkotika og alkohol til å flykte fra virkeligheten, men dette kan også gjelde sex og mat. Problemet med fråtsing av mat er at du er nødt til å ha mat for å overleve. Du kan slutte med narkotika og alkohol, og du kan til og med slutte med å ha sex utenfor ekteskapet, men du kan ikke slutte å spise. Dette gjør sitt til at dette kanskje er den kristnes største utfordring i moderne tid.


22 JUNI

” Sju ganger kan den rettferdige falle og reise seg opp igjen, men de urettferdige snubler i det som er ondt.”

Salomos ordspråk 24:16

FALL

Ordlyden i den hebraiske original utgaven er ofte litt annerledes enn i den norske og engelske Bibelen. Det er færre ord slik at en ofte må finne sammenhengen mellom ordene, og i våre moderne språk må vi ofte legge til noen ord for å få god flyt i verset og for å få frem betydningen. I dagens tekst er det første ordet “rettferdig”. Det brukes om en mann – eller kvinne – som følger loven til punkt og prikke. I Gamle Testamentets tider ble jo Moseloven jødenes målestokk for å finne ut om noen var rettferdig i Guds øyne. Så følger verbet “å falle”, brukt om å falle ned, falle bort eller til og med å bli kastet ned. Denne rettferdige mannen eller kvinnene faller ned syv ganger. Dette nummeret er et “kardinaltall” – det vil si at det ikke betyr at noen faktisk har falt ned syv ganger, men det er et tall som brukes som en illustrasjon eller en allegori. Nummer syv er det perfekte tallet – slik som syv dager lager en hel uke. På den måten er tallet syv også et uendelig nummer. Det spiller ingen måte hvor mange ganger en faller ned. Det essensielle her er ikke hvor mange ganger en faller, men at den som faller er “rettferdig”.

Denne personen som faller ned vil bli reist opp igjen. Ordet for å “reise seg opp igjen” betyr å fortsette, fullføre eller oppnå noe. Betydningen er klar. Den rettferdige som faller ned vil bli hjulpet opp igjen slik at han kan fortsette samme hvor mange ganger han faller fordi Herren vil hjelpe ham. Til motsetning vil den “urettferdige” – den fordømte, onde, skyldige og ugudelige personen – falle ned i det onde, det vil si i stor sorg og store vanskeligheter. Det som er forskjellen på den rettferdige og den urettferdige er at Herren er med den rettferdige. Den urettferdige kan ikke stole på Herrens hjelp, men Gud står alltid klar til å ta imot de som vil komme til Ham.


23 JUNI

Som svalende snø når det er tid for å høste, er et trofast sendebud for den som sendte ham, han gir sin herre nye krefter.”

Salomos ordspråk 25:13

SVALENDE SNØ

Hvilken rolle spilte snøen for Solomon for ca 3000 år siden? Hva betyr dette verset som Solomon skrev? La oss plukke verset litt fra hverandre.

Første hebraiske ordet i dette verset er “tsinnah“. Bokstavelig betyr dette en krok. Det brukes av den prikkende følelsen en får av kulden med gåsehud og kalde gys. Dette ordet settes sammen med “hvit snø”, så det er helt på det rene at en snakker om snøens kuldeeffekt på oss mennesker. Denne snøen blir plassert i en bestemt tid. Bokstavelig er denne tidsrammen fra soloppgang til solnedgang, den tiden som er varmest på dagen. Denne dagen er tiden for innhøstning, når grøden blir tatt inn i hus. Dette blir igjen sammenliknet med en trofast, permanent, kontinuerlig og pålitelig sendebud, forkynner eller ambassadør. Dette pålitelige sendebudet er blitt sendt for å gi eller forårsake glede, appetitt eller generelt liv for den som eier ham.

Faktisk var ikke snø et fremmed fenomen i Israel. Man laget underjordiske snø-hus hvor de på sommeren kunne kjøle ned vinene som de drakk. Det må ha vært veldig behagelig for israelerne å kunne nyte kald drikke under innhøstningen. Dette var imidlertid ikke noe alle kunne nyte godt av, men var reservert for enkelte utvalgte. Dersom en landeier imidlertid hadde tilgang til et slikt snø-hus, så ville sikkert arbeiderne bli belønnet for sitt harde arbeid med svalende drikke. Akkurat som denne mesterens sendebud var pålitelig så gledet snøen den varme og svette arbeideren.

Nøkkelordet her er den trofaste arbeideren. Den som jobber hardt vil bli belønnet av arbeidsgiveren sin med forskjellige goder.


24 JUNI

Svar dåren like dumt som han spør, så han ikke blir vis i egne øyne.”

Salomos ordspråk 26:5

SVAR EN DÅRE

Når en person er overgitt til dumme, skeptiske argumenter relatert til Gud og Hans Ord, så er det bortkastet til å krangle med ham. Men dersom han påvirker andre og blir selvhøytidelig i sin villedelse, så er det kanskje nødvendig å motsi dumskapen hans med solide bevis. Det første ordet i dette verset er “svar“. Her menes å legge merke til eller vende oppmerksomheten mot noen for så å respondere. Samme ordet som er brukt her brukes også om å gi vitnesbyrd i en rettssak. “Dåren” betyr bokstavelig en fet person, men blir billedlig brukt om en som er dum eller tåpelig. En skal gjengjelde dumskap med dumskap, tåpelighet med tåpelighet, enfoldighet med enfoldighet. Dette slik at “dåren” ikke blir intelligent, talentfull eller lur i sine egne øyne.

Dette er to forskjellige tekster som omhandler to forskjellige situasjoner og personer. Det ene rådet passer best i en situasjon, og det andre i en annen situasjon. Noen er det best å gjøre narr av slik at de innser sin egen dumhet og forandrer seg, men andre vil bli provosert av det vi sier, og da er det best for oss å tie stille. Guds visdom vil vise oss hva vi skal gjøre og i hvilken situasjon. Det kan virke rart at Bibelen kaller folk for “dårer”. Den sier rett og slett at noen mennesker er dumme. Det er viktig å poengtere at dem Bibelen kaller dumme er de som ikke følger Guds bud. Dette fordi det leder til evig fortapelse for den personen det gjelder. De som er vise og forstandige vil invitere Jesus Kristus inn i hjertet sitt og få evig liv på kjøpet.


25 JUNI

Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.”

Salomons ordspråk 27:17

JERN KVESSER JERN

Salomo var godt kjent for alle ordtakene sine. Første delen av dette verset er godt kjent for mange arbeidere i mange land. “Jern kvesser jern,” og det er noe som alle vet som slår gresset med en ljå. Når ljåen blir sløv etter bruk, så må man bort til slipesteinen og slipe den. Den som ikke har en slipestein har gjerne et bryne av jern som i baklomma. Når ljåen blir sløv spytter bonden på brynet før han bryner, sliper eller kvesser ljåbladet slik at det blir skarpt igjen.

Det hebraiske ordet “barzel” betyr jern og brukes særlig om økser. Her står det helt klart at “barzel” kvesser, sliper eller bryner “barzel,” og om dette hersker der ingen tvil. Litt mer uvant er å se ordet kvesse, slipe eller bryne brukt om mennesker. En individuell mann som kan for så vidt være hvem som helst “kvesser” en annen. Ordrett står det faktisk at en mann kvesser ansiktet til sin venn. Det kan også oversettes som nabo, husbond, bror, elsker eller venn. Det er vennens fremtoning som blir kvesset. Ordet som blir brukt kan brukes bokstavelig (ansikt) eller billedlig, noe som gir utallige variasjoner av ordet, men det har å gjøre med hvordan vi ser eller oppfatter vår venn.

En mann som sitter i et hjørne og leser bøker vil bli full av teoretisk kunnskap. Sann visdom får en først når en går ut i livet og setter denne teoretiske kunnskapen rent praktisk. Hardt arbeid former mannen og kvinnen og gir dem essensiell erfaring. Den som arbeider får føle gleden over å mestre vanskelige oppgaver, og hardt vær former både arbeiderens utseende og lynne. Gode mennesker oppsøker stort sett gode mennesker slik at de skal hjelpe å forme dem, mens onde mennesker ofte oppsøker syndige folk og steder hvor de kan tilfredsstille sine lyster. Alle blir vi påvirket av andre mennesker, og alle blir vi hjernevasket av andre. Velg selv hvem du ønsker skal påvirke deg. Hvilket jern skal kvesse deg? Jeg har valgt hvem jeg ønsker å bli kvesset av. Vi burde alle ha gudfryktige menn og kvinner som våre forbilder og tillate oss å bli kvesset av dem.


26 JUNI

De onde skjønner ikke hva som er rett, men de som søker Herren, forstår alt.”

Salomos ordspråk 28:5

FORSTAND

De onde” her i dagens tekst er “onde menn”. Ordet som egentlig skulle blitt oversatt som “menn” betyr bokstavelig talt “dødelige”, det vil si alle vanlige mennesker som har blitt født og skal dø en gang her på jorden. Det gjelder altså menneskeheten generelt og brukes både om menn og kvinner. Disse “dødelige” er “onde” på en naturlig eller moralsk måte. De fører til fiendskap, konflikter, sorg, ubehag, nød, stor skade, elendighet og trøbbel. Dette er ikke personer du ønsker å være sammen med. Disse onde og dødelige menneskene kan ikke rent intellektuelt forstå Guds lover og dom. Ordet som her er oversatt som “skjønner ikke hva som er rett” er et ord som brukes om en dom som faller i en rettssak. Dette er åpenbart brukt om Guds rettferdige bud og følgende straff for dem som blir funnet skyldig i å bryte dem.

Men de som aktivt søker, ber etter, strever etter på annen måte skaffer seg adgang til Jehova, han forstår tingenes sammenheng, blir lur og intelligent, smart og vis. Det står egentlig ikke hva han som søker Herren forstår, men han får gudommelig forstand fra Herren selv. Som vi vet er frykten for Herren begynnelsen på visdom. Tegnet på en virkelig vis of forstandig mann er en som innser hvor små og ynkelige vi mennesker er og innser at eneste måten vi kan komme til himmelen på er ved å ta imot Jesus Kristus som vår personlige Frelser. Ingen annen kunnskap kan overstige dette. Den som innser hvor velsignet godt livet blir når en tilhører Herren viser at han har stor forstand. Dåren har sagt i sitt hjerte at det finnes ingen Gud. Vær forstandig – tro på Gud og Hans Ord!


27 JUNI

Den som skjuler syndene sine, skal ikke lykkes; den som bekjenner og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.”

Salomos ordspråk 28:13

SYNDER I SKJUL

Dagens skriftsted snakker om å “skjule” eller “dekke over” syndene. Ordet som er brukt her brukes ofte om å kle på seg og dekke kroppen eller huden med klær. På samme måte snakkes det her om en som dekker over sin synd, sitt opprør mot Gud, hans overskridelser av Guds lov. Den som gjør dette skal ikke komme langt i en bokstavelig eller billedlig forstand. Han vil ikke bryte ut, han vil ikke bli mektig, og han vil ikke bli velstående. Kort godt, han “skal ikke lykkes“.

Så nevnes “den som bekjenner og vender seg fra” syndene sine. Ordet “bekjenner” betyr bokstavelig en som holder ut hånden. I religiøs sammenheng betyr det noen som gir ære eller tilber, som under bekjennelse eller lovprisning. Løfte hendene ble ofte brukt når jødene tilbad Herren. Når vi løfter hendene vår opp er det ikke bare fordi at Bibelen sier vi skal løfte vår hender til Herren, men vi viser at hendene våre er tomme – at vi ikke skuler noe i hendene våre. Overfor andre kan vi vise ved å løfte hendene våre at vi ikke har noe våpen og ikke er noen trussel for dem. Hendene viser at vi ikke har tatt med noe av synden vår, men at vi overgir oss til Gud og ønsker å komme rene fremfor Ham. “Vender seg fra dem” bygger på et ord som betyr “å løsne”. Det betyr i overført betydning å forsake, å forsterke, å hjelpe, å forlate og å nekte. Dette ordet blir sett sammen med “bekjennelsen” og blir da til metoden som brukes under “bekjennelsen”. Ved å forsake, forlate og nekte å synde mer hjelper og forsterker de bekjennelsen overfor Herren. De skal finne “barmhjertighet“, kjærlighet og nåde.

Vi må alle bekjenne syndene våre, nevne dem en etter en fremfor Guds trone i bønn. Hans nåde og miskunn er rik nok for alle som tror, og Han vil aldri vise bort en som i ærlighet søker Ham.


28 JUNI

Hvem steg opp til himmelen og steg ned igjen? Hvem samlet vinden i sin hule hånd? Hvem lukket vannet inne i kappen sin? Hvem fastsatte alle jordens grenser? Hva heter han, og hva heter sønnen hans? Vet du det?”

Salomos ordspråk 30:4

AGURS VISDOMSORD

Det kan kanskje komme som en overraskelse for noen, men Salomo skrev ikke hele Salomos ordspråk. I Salomos ordspråk 30 blir vi introdusert for Agur, sønn av Jake. Navnet “Agur” betyr “samler” og Jake “lyttende”. Dette kan være symbolske navn ettersom de ikke er nevnt noen andre steder i Bibelen (sammen med de andre navnene i 30:1). Det er selvsagt mulig at dette var menn som Salomo kjente. Det viktige er imidlertid beskjeden de bringer som Salomo mente var så viktig at den måtte tas med i boken hans.

I dagens tekst stilles sju retoriske spørsmål. Det første spørsmålet er likt det vi ser i 5 Mosebok 30:12. Det er snakk om å erverve seg en kunnskap om Gud, både om Hans vesen og Hans design. Hvordan er kunnskap om Gud kommet oss for øre? Kristus var Gud i kjødet som steg ned for å fortelle oss om Faderen og hvordan vi kunne komme til Ham. Hvem samlet vinden i sin hule hånd? Det har Gud gjort, men vi husker at Jesus kommanderte vinden til å være stille, og vinden adlød Ham. Hvor stor er ikke Guds autoritet når selv naturen adlyder Ham. Det er åpenbart her snakk først og fremst om Gud Faderen og Hans Sønn, Jesus Kristus. Gud Faderen fastsatte alle jordens grenser og avgrenset vannet. Dette peker tilbake mot skapelsen og var kjent lærdom hos alle jøder.


29 JUNI

“Ord fra kong Lemuel, lærdom hans mor ga ham.”

Salomos ordspråk 31:1

KONG LEMUEL

Siden det ikke var noen konge med dette navnet verken i Juda eller i Israel, og siden det er veldig usannsynlig at dette kapittelet refererer til en konge fra en av de hedenske nasjonene rundt Israel, så er det trolig at Lemuel (som betyr “tilhører Gud”) ganske enkelt er et annet navn – eller tittel – for kong Salomo selv. Ordene er muntlige ord som er blitt fortalt til kongen. Det kan også bety bok eller krønike, men dette er i overført betydning. Det er jo da også skrevet ned for oss. De ordene som er overgitt til Salomo er bokstavelig talt en “byrde”, på norsk oversatt som “lærdom”, på engelsk som “profeti”. Ordet brukes ofte om en sang eller en hyllest. Kanskje mødrenes sang for barna var mer enn bare vuggesanger men også visdomsord. Selv om det ikke er ment som sang her, så er det likevel en naturlig del av mødrenes oppdragelse av barna å lære dem grunnleggende verdier i livet. Det var Batseba som var Salomos mor, så det kan være hun som er kilden og forbildet til det som står skrevet i Salomos ordspråk 31. Denne “lærdommen” ble “gitt” i form av disiplin. Det hebraiske “yacar” betyr å slå, disiplinere, korrigere og instruere. Det betyr også å straffe. Lærdommen til Salomo ble altså omhyggelig innprentet med autoritet.

Noen sier at det hebraiske ordet “massa” (oversatt “lærdom“), ikke betyr lærdom, visdom eller orakel, men ganske enkelt er et stedsnavn (Massa) og at denne kongen var derfra. Det er også dem som tror at hele kapittelet (31) var lagt til Salomos ordspråk etterpå. I så fall er det ingen åpenbar grunn til at dette kapittelet skulle blitt inkludert i Salomos bok. Om det var Batseba eller en annen kvinne som var moren her, så er kapittelet blitt inkludert i Guds Ord som Hans inspirerte ord og burde være til lærdom for oss. Det kan ikke bare har vært hvem som helst som har vært i stand til å forfatte disse vakre ordene som følger etterpå.


30 JUNI

“En dyktig kone – hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt.”

Salomos ordspråk 31:10

DEN DYKTIGE KONEN

Dette kapittelet er et av de best kjente skriftstedene i Bibelen. Den “dyktige” konen er av mange kjent som en mal til hva en god kone burde være og gjøre. På engelsk heter det “virtuous woman”, det vil si “dydige kvinne”, en beskrivelse som mulig har en høyere målsetning. Ordet “dydig” kan ha to betydninger; (1) en kjønnslig uberørt kvinne, eller (2) en demonstrativt god og skikkelig elev. Problemet i vår dagligdagse tale er at begge disse betydningene er oppfattet som negative. Den egentlige oversettelsen av det hebraiske ordet er “kraftfull”. I overført betydning snakker vi her om en hær, velstand, tapperhet, kraft, styrke, substans – og dyd. I gamle dager ble dyd sett på et sterkt karaktertrekk ved en person. Dagens syndige levestil står i sterk kontrast til den “gammeldagse” rene måten å leve på.

Forfatteren sier i dette verset at en sterk, kraftfull kvinne er mer verd enn perler. Den som er hennes mester, husbond eller eier stoler helt og fullt på henne (31:11). Hun vil behandle ham godt og ikke ondt fra soloppgang til solnedgang (31:12), og hun arbeider flittig med ull og lin (31:13). Hun seiser ofte rundt på skip og drar langt for å finne sitt daglige brød (31:14). Hun står opp midt på natten slik at hun kan sørge for at husholdningen har mat, og hun har tid for tjenerne hennes (31:15). Hun planlegger, kjøper og planter seg en vingård (3:16) med førstegrøden som hendene hennes har tjent.

Når en leser videre hvordan denne kvinnen spinner, mater de fattige, syr tepper og klær, så undres vi hvordan hun kan få tid til alt dette. Hun blir lovpriset både av mannen sin og barna sine, ja til og med de som styrer (sitter i porten) gir henne også ære på grunn av det hun gjør. Det at 31:10-31 er ordnet alfabetisk etter de 22 bokstavene i det hebraiske alfabetet (slik som Salme 119), så kan det virke som om disse punktene er det ideelle. Akkurat som Moseloven ser det umulig ut å oppfylle alle disse punktene. Dersom en har en kone som oppfyller noen av disse punktene er man heldig. Det viktigste er at ekteparet har sin gudstro felles ettersom forskjellig tro definitivt vil være en stor belastning for forholdet.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: