5. Mer frukt

“Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.”

Johannes 15:2

Tanken om mer frukt er så fremtredende i øyet til Ham som ser tingene som de er, frukt er sannelig det eneste Gud har satt i hjerte Sitt, at vår Herre, etter å ha sagt at greinen som ikke bærer frukt blir fjernet, med en gang legger til: og der det er frukt, er Vinbondens eneste ønske at det skal bli mer frukt. Akkurat som Hans gave av nåde, som tegn på åndelig livskraft —som demonstrering av Guds og Kristi ære, som eneste måten på å tilfredsstille verdens behov— så lengter Gud etter, og utstyrer oss for, mer frukt.

Mer frukt. – Dette er et meget søkende ord. Som menigheter og indivieder er i i fare for å bli selvtilfredse. Den hemmelige ånden i Laodikea — vi er rik og har materiell velstand, og har ingen behov — kan bli rådende hvor en ikke mistenker dette. Den guddommelige advarselen — fattig og ussel og elendig — finner liten respons hvor den behøves mest.

La oss ikke hvile fornøyd i tanken om at vi tar en lik byrde med andre i arbeidet som blir gjort, eller at menneskene er fornøyd med vår innsats i Kristi tjeneste, eller til og med peker på oss som eksempler. La vårt eneste ønske være å vite om vi bærer all den frukten Kristus er villig til å gi oss som levende greiner, i nært og levende samfunn med den store Vinbonden, vår Far i himmelen, i Hans ønske etter mer frukt.

Mer frukt. – Ordet kommer med guddommelig autoritet for å søke etter og å teste livene våre: den sanne disippel vil ærlig overgi seg til dets hellige lys, og vil ærlig be om at Gud Selv må vise enhver mangel i mål eller karakter i frukten som har produserer. La oss tro at Ordet er ment for å lede oss til en rikere og fullere erfaring av Faderens formål av kjærligheten, av Kristi fylde, og det underfulle privilegium av å bære mye frukt i menneskenes frelse.

Mer frukt. – Ordet er et meget oppmuntrende ord. La oss lytte til det. Det er bare til den greinen som bærer frukt at dette budskapet kommer: mer frukt. Gud krever ikke dette som farao ga arbeidsoppgsaver, eller som Moses ga lover, uten å sørge for at vi har de midlene vi trenger. Han kommer som en Far, som gir det Han ber om, og virker det Ham beordrer. Han kommer til oss som de levende greinene i det levende Vintreet, og tilbyr å virke mer frukt i oss, men bare dersom vi overgir oss i Hans hender. Sakal vi ikke bekjenne kravet, akseptere tilbudet, og se til Ham for at Han skal virke i oss?

Så den skal bære mer frukt: la oss tro at eieren av vintreet gjør alt for å gjøre greinene så fulle av frukt, så rike og så store, at den guddommelige Vinbonden vil gjøre alt som er nødvendig for å få oss til å bære mer frukt. Alt Han ber oss er at vi setter vårt hjertes lyst på det, stoler på Hans virke og bevarelse, og lykkelige ser til Ham for at Han skal utføre Hans perfekte arbeid i oss. Gud har satt Sitt hjerte mot å få mer frukt. Kristus venter på å få virke i oss. La oss med gelde se opp på vår guddommelige Vinbonde og vårt himmelske Vintree for å forsikre at vi kan bære mer frukt.

Vår himmelske Far. Du er den himmelske Vinbonden. Og Kristus er det himmelske Vintreet. Og jeg er en himmelsk grein, deltager i Hans himmelske liv, for å bære Hans himmelske frukt. Far, la kraften av Hans liv fylle meg slik at jeg alltid kan være i stand til å bære mer frukt, til Ditt navns ære!


 

Advertisement
%d bloggers like this: