Treenigheten og den kristne

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!

2 Korinterbrev 13:13

Doktrinen om den treenige Gud er unik for kristendommen. Der finnes bare en Gud, men tre personligheter – Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd – hver av dem med sin egen relasjon til menneskeheten, og likevel fullt ut Gud. Selv om disse sannhetene gjennomsyrer hele Nye Testamentet, så er treenigheten sjelden, om noensinne, presentert som en formell doktrine.

Det finnes likevel flere skriftsteder hvor alle de tre personene er nevnt i sammenheng, og hver av dem omhandler et bestemt område i den kristnes liv. For det første er det frelsen. “Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud ” (Hebreerne 9:14). Så følger gjenfødelsen “Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn” (Matteus 28:19).

Den viktigste ressursen den troende har er bønnen, og den involverer også de tre personlighetene. “Gjennom Ham (Kristus) har både vi og dere adgang til Faderen i én Ånd” (Efeserne 2:18). Han må også fortsette å lære oss om Kristus og hjelpe oss å vitne om Ham. “Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere” (Johannes 14:26). “Når Talsmannen kommer, Han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal Han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av” (Johannes 15:26-27).

Til slutt i dette korte notatet vil jeg nevne at vi har en evig trygghet i den treenige Gud. “Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!” Amen! (2 Korinterbrev 1:2)

Advertisement
%d bloggers like this: