Vers 26

“Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.”

1 Mosebok 1:26

Når Gud snakker igjen, er det igjen en tale av makt og autoritet. Det som synes litt rart her er at Gud ser ut til å snakke med seg selv. “La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.” Her er det klart at vi ser treenigheten som samtaler med seg selv. Ordet for Gud her er jo tross alt “Elohim” som ender på “-im” og betyr minst tre. Vi ser her et nytt bevis på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd tilstede under skapelsesuken.

Hva betyr det så å være skapt i “Guds bilde” (Vers 27)? “Bilde” er det hebraiske ordet “tselem” som betyr “å skjære” eller “kutte ut”. Vi kan selvsagt ikke si at vi har fysisk likhet med Gud, slik som enkelte har gjort. Moses selv, som forfatter av denne historien, har gjerne ikke selv forstått hva han skrev heller. Vi så i de første versene av 1 Mosebok 1 at alle de tre personlighetene i Guddommen var til stede under skapelsen. Faderen talte, Ordet (Kristus) gikk ut, og Gud Ånd svevde over vannene, og var også aktiv under skapelsesprosessen. Hebreerne 1:10 sier at “Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk.” Hvem er så “Du” i dette verset? Jo, det viser tilbake mot Hebreerne 1:8 hvor det står “Men om Sønnen sier han:” Versene som følger gjelder også Sønnen, så vi ser allerede tidlig i Bibelen at Gud er en treenig Gud – tre personer i en. Dette kan ikke fullt ut forståes, men en kan akseptere det i tro. Det kan bla dt annet illustreres med et egg som også har tre deler: skall, hvite og blomme. Jeg, og mange kommentatorer med meg, tror at når Gud skapte menneskene i Hans eget bilde, så betyr det at vi også har tre deler: kropp, sjel og ånd. Dette synes å være en vanlig akseptert lær i Nye Testamentets tid, bland annet siden Paulus hilste de troende i Tessalonika med “må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!” (1 Tessalonikerbrev 5:23).

Forholdene mellom disse delene av et menneske er et helt studie i seg selv, men for å summere det kort opp: 1. Legemet er kroppen vår som vi bruker for å sanse de fysiske tingene rundt oss. Når vi dør, går kroppen i oppløsning eller blir kremert. Sjelen og ånden lever videre. Når de som tror på Gud og har akseptert Jesus som Frelser rykkes opp fra graven vil de få himmelske, perfekte, nye legemer. Les 1 Korinterbrev 15:40 + 50-58. 2. Sjelen er vår personlighet og kommer fra det greske ordet “psykhe”. Det blir satt sammen med bevissthet, fornuft og følelser, og dette er hva som gjør deg til deg. Enkelte religioner tror på sjelevandring; at sjelen kan bli gjenfødt i nye kropper. Dette er ikke hva Bibelen lærer, men det er et komplisert studie. Sjelen går til himmelen eller helvete etter livet her på jorden. 3. Ånden er den delen som er ødelagt inne i menneskene. Adam og Eva syndet, og straks døde den åndelige delen inni dem. På grunn av arvesynden er vi alle født med en ødelagt åndelig del inni oss. Dette får oss til å søke etter ting vi kan fylle dette tomrommet med, men den åndelige delen av menneskene kan bare bli reparert når en blir født på ny som en kristen. Da vil den åndelige delen inni oss bli reparert slik at vi igjen kan ha samfunn med Gud i ånd og sannhet.

Noen tror at Gud snakket om englene da Han sa “la oss gjøre mennesker i vårt bilde“. Det finnes imidlertid ikke noe bibelsk bevis for at dette stemmer, og dette ville heller ikke stemme med Vers 27. Dessuten skulle det ikke være noe problem med å betrakte Gud i flertall ettersom “Elohim“, som tidligere nevnt, er et flertallsord som betyr minst tre. Dette er nok et bevis for den treenige Gud som vi tror på.

Denne treenige Gud hadde bestemt seg imellom å skape mennesket før tiden begynte. Lammet hadde blitt ofret allerede før verdens grunnvoll ble lagt; og navnene til de hellige hadde også blitt skrevet i Livsens Bok før verdens grunnvoll ble lagt; og Gud hadde kalt de som skulle bli frelst ved Hans nåde før verdens grunnvoll ble lagt (1 Peter 1:20, Johannes åpenbaring 17:8, 2 Timoteus 1:9). Menneskene er ikke bare skapt etter en bestemt plan og et bestemt formål som Gud har kommet opp med, men Gud har også laget menneskene etter et mønster av Ham selv.

Det er viktig å slå fast at mennesket ikke bare simpelt hen er et annet, mer komplisert dyr. Ingen av dyrene ble skapt i Guds bilde, selv om Guds storhet absolutt kan observeres i hele skaperverket. Bare mennesket ble skapt i Guds bilde og har muligheten til å ha fellesskap med Gud når den åndelige delen i mennesket er aktivert. Mange tror at dyr kan komme til himmelen, men dyr kan ikke bli frelst. Det er imidlertid beskrevet at løven og lammet skal gresse sammen, men dette er i tusenårsriket. Det er meget trolig at det er dyr på den nye jorden som skal komme etter dommen ved Den Hvite Tronen ettersom Edens hage er vårt bilde på evigheten. Det er imidlertid bare mennesker som blir rykket opp til himmelen ved Jesu andre komme.

Til slutt må det nevnes at menneskene skulle “råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden“. Bibelen forteller oss at jorden  og alt som er på den er skapt for vår glede de er gitt til oss (Vers 29) slik at det kunne være til føde for menneskene. De første menneskene var imidlertid vegetarianere, og først etter syndefloden sa Gud at vi kunne spise kjøtt (1 Mosebok 9:3). 2 Korinterbrev 4:4 forteller oss at Satan nå er denne verdens gud, og verden er i dag styrt og underlagt ham. Det var derfor Satan kunne tilby Jesus verden da Han ble fristet i Matteus 4:8-9. Ved slutten av denne tiden vi lever i, så vil Gud kreve tilbake hele jorden. Han vil skape en ny himmel og en ny jord, og de hellige skal styre på jorden, slik som formålet var i begynnelsen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: