Den trefoldige velsignelsen (v. 4-5a)

4 Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone,og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger.

Johannes åpenbaring 1:4-5a

Til forskjell fra moderne brev hvor senderen signerer navnet sitt underst, så skrev senderen av eldgamle brev ofte navnet sitt i begynnelsen av brevet. Johannes identifiserer seg selv som forfatteren av dette brevet og henvender seg til de syv kirkene i Asia (dagens Tyrkia). Han hilser dem alle med nåde og fred, en vanlig hilsning i Ny Testamentlige brev.

Frasen “Han som er og som var og som kommer” identifiserer den først personen innen treenigheten, Gud Faderen. Dette fordi det er den eneste måten vi kan forstå denne tredelte beskrivelsen (jfr. Johannes åpenbaring 1:8, 4:8) som ser Gud i tre dimensjoner (fortid, nåtid og fremtid) til tross for at Han er tidløs. Den evige Gud er kilden til all velsignelse, frelse, nåde og fred.

De syv åndene som står foran Hans trone er den Hellige Ånd. Selvsagt finnes der bare en Hellige Ånd, men nummer syv i Skriften er et bilde på Guds fullkommenhet (jfr. Johannes åpenbaring 5:6, Jesaja 11:2, Sakarja 4:1-10). Husk at uken har syv dager, verden ble skapt på syv dager, jødene har syv årlige høytider, og særlig i Johannes åpenbaring er tallet syv viktig (syv menigheter, syv gullysestaker, syv stjerner, syv basuner, syv plager, syv fjell, syv konger og dragen med syv hoder bare for å nevne noe). Utenfor Bibelen finner vi også eksempelvis at lyset er dannet av syv farger.

Den Hellige Ånd i all Sin herlighet og fullhet sender nåde og fred til de troende. Han er nådens Ånd (Hebreerne 10:29) og produserer fred i de troendes liv (Galaterne 5:22). Her sees Han i Sin herlighet på plassen Sin ved siden av Faderen i himmelen.

Til slutt nevnes Jesus selv. Han sees også i Sin herlighet. Det er bare passende at Johannes nevner Kristus sist og gir Ham en mer utfyllende beskrivelse siden Han er temaet på Johannes åpenbaring. Et troverdig vitne er en som alltid snakker sant, og det beskriver virkelig Jesus Kristus. Han var et perfekt vitne for Faderen.

Jesus var også den førstefødte av de døde. Ikke fordi Han var den første som stod opp fra de døde (eksempelvis Lazarus), men Han er den første i den forstand at Han er den viktigste som har stått opp fra de døde. Oppstandelsen Hans betød mye mer enn Lazarus og de andre. Jesus var ingen hvem-som-helst, men Guds hellige Sønn. For å se andre som stod opp fra de døde helt tilbake i Gamle Testamentet, se 1 Kongebok 17:17-23, 2 Kongebok 4:32-36, 13:20-21, og i Nye Testamentet Matteus 9:23-25, Lukas 7:11-15, Johannes 11:30-44. Jesus er den første – den viktigste. Gud erklærer i Salme 89:28Ja, min førstefødte skal han være, den høyeste blant kongene på jorden.” Vi finner litt av samme tankegangen her, og i Johannes åpenbaring finner vi oppfyllelsen av dette løftet.

Den tredje tittelen til Jesus her er Herren over jordens konger. Her ser vi et bilde av Kristus som den absolutte høyeste makt over hele jorden som Han har skjøte til (jfr. Johannes åpenbaring 5:11 ff). Det at Jesus er hele jordens konge er nevnt flere steder i Skriftene. Han er Herre og har et “navn over alle navn” (Filipperne 2:9-11), og Han gir ifølge Hans Fars plan og Åndens virke de troende Hans kongelige velsignelse av nåde og fred.

Advertisement
%d bloggers like this: