Vers 22

“Silla fødte Tubalkain, han smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Tubalkains søster var Na’ama.”

1 Mosebok 4:22

Etter at vi har blitt introdusert for Lameks to sønner som Ada fødte, så fortelles det om Silla – hvis navn betyr “skygge” og ville bringe en behagelig skygge for enhver som var ute i solen – og at hun fødte en gutt og en jente. Guttens navn var “Tuwbal Qayin” på hebraisk som kan oversettes som “etterkommer av Kain” – og “Kain” betydde, som tidligere sagt, “å anskaffe” eller “å få”, ettersom Eva hadde sagt at hun hadde fått et barn fra Herren. Kain må ha vært en av de mest beryktede menneskene så langt på jorden, og det virker kanskje ikke for oss som om det var en stor ære å bli oppkalt etter Kain, jordens første morder. Men Lamek hadde nok også sine svin på skogen, og at han oppkalte ett av barna sine etter Kain kan synes å bekrefte at han med vilje hadde valgt dette livet sitt. Vi vet at han hadde to koner, og vi skal snart høre mer om Lamek, Tubalkains far.

Tubalkain var en meget foretaksom ung mann. Han oppfant trolig smien hvor han “smidde alle slags redskaper av kobber og jern“. Ordet “latash” betyr “å hamre ut” – gjerne en kant – og på denne måten væte og skjerpe redskaper slik at de ble skarpe. “Redskapene” det er snakk om, er “en fabrikator”, “en mekaniker”eller en “kunstner”, men bygger på et ord som best kan oversettes som “plog”. Trolig lagde Tubalkain diverse jordbruksutstyr som kunne brukes av folkene som levde på denne tiden. Vi vet ikke sikkert hva han kan ha funnet opp i smien sin. Trolig har han også oppfunnet hjulet, selv om en selvsagt ikke kan bevise dette. Men dersom bøndene på denne tiden brukte vogner for å få grøden inn i hus, så er det naturlig å tenke at de måtte ha hatt hjul. De eldste hjulfunn som er gjort stammer fra Mesopotamia cirka 3500 f.Kr., og man antar at det ble oppfunnet rundt år 4000 f.Kr. Ifølge jødisk tidsregning fant skapelsen sted på denne tiden, og dette ser ut til å passe ganske bra. En biskop som het James Ussher (1580–1656) regnet ut at jorden skulle være skapt søndag 23. oktober 4004 f.Kr., og siden dette ble trykket i King James Bibelen som kom ut i 1701, så er det en teori som har blitt akseptert av mange troende, særlig i engelsktalende land hvor denne Bibelen blir brukt. 

Mange ting ble laget i kopper i gamle dager, både mynter, lenker og jordbruksredskaper som hakker og raker. De samme tingene kunne også lages i jern, noe som kan ha vært litt dyrere. Kain var også bonde, og han jobbet med jorden. Han hadde trolig også arbeidsredskaper som han brukte, men ettersom det på den tiden ikke ble nevnt at han “smidde” noe, så kan han enten ha brukt steinredskaper eller redskaper av tre. ettersom det ikke står at Tubalkain oppfant smien, så er det mulig at han er den første som har gjort det som heltidsjobb. Det er imidlertid trolig – men ikke sikkert – at Tubalkain oppfant dette. Det at en kunne smi arbeidsredskaper er en stor ting, og dersom noen andre hadde tenkt på dette, så er det meget trolig – men ikke sikkert – at Bibelen hadde nevnt dette. Hvorfor ellers skulle Bibelen si dette om Tubalkain?

Tuil slutt nevnes Tubalkains søster – ved navn “Na’ama“. Det kan virke rart at Bibelen nevner henne, ettersom hun ikke blir nevnt igjen senere og ikke ser ut til å ha noe å bety for utviklingen av samfunnet før syndefloden. Navnet – som betyr “hygge” eller “behag” – dukker imidlertid opp igjen i Josva 15:41, 1 Kongebok 14:21, 31 og 2 Krønikebok 12:13. På grunn av betydningen av navnet har det sikkert blitt brukt flere ganger om flere kvinner, men Lameks datter blir ikke nevnt igjen.

Som kjent har forskjellige personer i Gamle Testamentet forskjellige navn på andre språk. “Tubalkain” har også blitt kalt Vulkain, eller “vulkan” (gresk eller romersk) – et navn som alle Star Trek fans vil gjenkjenne. Vi ser at han var en kunstner som jobbet i smien sin, og han mestret både kopper og jern. Smien må ha vært varm nok til å brenne bort urenhetene i disse metallene og laget rene produkter. Smeltingen av metaller og nedkjølingen i vann etterpå vil ha produsert en lyd som minnet om hans mors navn (“Tsillah” på hebraisk), og slagene på metallet kan ha hørt ut som bjeller. Dette gir assosiasjoner til blant annet til 1 Samuel 3:11 hvor Herren sier: “Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører dem“, og dette er lyden av straff og dårlige nyheter som blir proklamert (se også 2 Kongebok 21:12).

Ifølge den hedenske, romerske overtroen var Vulkan gift med Venus, skjønnhetens gudinne. Na’ama – Tubalkains søster – kan ha gitt opphav til denne fabelen, fordi navnet hennes også kan oversettes som “vakker” eller “grasiøs”. Vulkan skal ha vært sjalu på sin kone, og skal ha laget nett som Mars kunne fange henne i. Mars skal ha fanget Venus (AKA Na’ama) og vist henne fram for hele samlingen av romerske guder, noe man igjen tror på grunn av betydningen av navnet til Tubalkain, som blir tatt for å være en opprører mot det etablerte religiøse systemet. Det kan også nevnes som en kuriositet at ifølge “Targum” av Jonathan ben Uzziel, så blir Na’ama tildelt æren av å ha oppfunnet begravelsessanger og lamentasjoner (sørgesanger). 

Det er interessant å se at menneskeheten tidlig har oppfunnet ting som jernredskaper og musikkinstrumenter så tidlig i historien – til og med før syndefloden fant sted. Vi sier i dag at eldre steinalder var inndelt i tre perioder: 1) Paleulitikum (ca. år 2 mill. til ca. 8000 f.Kr.), 2) Mesolitikum (ca. år 8000 til 4000 f.Kr.), og 3) Neolitikum (ca. år 4000 til 1800 f.Kr.). Dersom universet ble skapt rundt år 4000 f.Kr., så samstemmer ikke Bibelens tidslinje med hva vitenskapen påstår. Bibelen sier at Tubalkain har laget sine kobber- og jernredskaper relativt kort tid etter år 4000 f.Kr., mens vitenskapen sier jerntiden først startet rundt det 12. århundre f.Kr. Bibelen hevder at jorden og universet ble skapt, og vitenskapen hevder at livet på jorden har utviklet seg gjennom milliarder av år. Det er viktig å vite at det finnes mange vitenskapsmenn som ikke tror på evolusjon, og det finnes også en voksende gruppe vitenskapsmenn som tror på “intelligent design”, uten at de helt vet hvor denne designen kom fra. Det finnes flere vitenskapelige funn som peker mot en ung jord, og evolusjonen kan ikke bevises empirisk. Bevisene – ofte i form av fossiler – er de samme, men folk tolker dem forskjellig etter hvilket verdenssyn de har. Før i tiden ble fossiler sett på som bevis på skapelsen og en ung jord, men i dag blir de sett på som bevis for evolusjon. Med de rette forholdene kan faktisk nye fossiler dannes på noen få år – noen vi kan observere i dag. Vi skal ikke dvele lengre ved denne problemstillingen her, men oppfordrer leseren til selv å lese om skapelse kontra evolusjon. En ting er imidlertid helt klar: Bibelen hevder at Gud skapte jorden og alt på den i løpet av 6 dager. Vi kan enten tro på det, eller la være. Les ellers under Introduksjon til dette studiet for mer om hvordan å fortolke 1 Mosebok. Det er mange som ikke tror på Bibelen, men her ser vi på Bibelen som Guds ufeilbarlige Ord.


 

Advertisement
%d bloggers like this: