Kapittel 2: Åpenbaring fra Gud

«Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.»

Hebr. 1:1-2

Første fasen av Guds åpenbaring av Hans Ord fra Ham til oss er hvilke metoder Han har brukt for å meddele sitt hellige Ord slik at vi kan høre det. Dette har Han brukt flere metoder til.

1. Jesus selv

Det er helt åpenbart at Jesu egne ord er klart den mest pålitelige og direkte måten Gud kunne kommunisere med menneskene på. Joh. 1:1-3, 14 kaller Jesus «Ordet», på gresk «logos». Dette «Ordet» tok bolig iblant oss. Gud ble til menneske, uten tvil den største hendelsen i hele vår menneskelige historie. Alt som Jesus sa er direkte fra Gud.

«Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør Sønnen likeså. For Faderen elsker Sønnen, og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere.»

Joh. 5:19-20

Det er helt på det rene at Faderen og Sønnen står for akkurat det samme; de utfører samme gjerninger og sier de samme ordene. «Jeg og Faderen er ett» står det i Joh. 10:30. Å lytte til Jesu ord er å lytte til Guds Ord.

«De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke at meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.»

Joh. 14:11

 2. Engler

Engler er beskrevet som «tjenende ånder» (Hebr. 1:14). De er skapt av Gud, men er åndelige skapninger som fungerer som Guds budbringere. Mange ganger har de kommet til jorden med budskap for menneskene. Her følger en liste over noen av disse hendelsene.

 • I 1. Mos. 18 kom det engler fra Herren og fortalte Abraham om ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra
 • I 1. Mos. 19 ble Lot advart av Herrens engler om at byen han bodde i skulle bli ødelagt, slik at han kunne flykte med livet i behold
 • I Dan. 9:21-27 kom engelen Gabriel til Daniel og fortalte om trengselstiden, en fremtidig periode på 7 år med stor lidelse på jorden som vi kaller ”Daniels 70. uke”
 • I Matt. 28:5-7 fortalte en engel kvinnene ved graven om Jesu oppstandelse på påskemorgen
 • I Luk. 1:26-37 kom engelen Gabriel til Sakarias og fortalte ham om fødselen av døperen Johannes
 • I Luk. 2:8-14 var det en hærskare av engler som meddelte hyrdene på marken om at Messias endelig var kommet
 • I Ap.gj. 8:26 ledet en engel Fillip til den etiopiske hoffmannen som søkte etter Gud
 • I Ap.gj. 12:7-10 ble Peter ledet ut av fengselet av en engel.

3. Drømmer

Gud snakket flere ganger til menneskene ved bruk av drømmer. Drømmene kommer mens en sover. Flere av Bibelens helter, for eksempel Josef i Egypt og Daniel i Babylon, var kjent for å være drømmetydere. De hevdet at Gud ga dem evner til å tolke drømmer. Under følger en liste over noen kjente historier hvor Herren Gud brukte drømmer til å snakke til folk:

 • I 1 Mos. 28:12 fikk Jakob bekreftet pakten mellom ham og Herren i en drøm
 • I 1. Kong. 3:5, 9-12 mottok Salomo visdom i en drøm da Herren spurte ham hva han ønsket mest av alt
 • I Matt. 1:20-21 ble Josef betrygget av en engel i en drøm om at han ikke skulle skille seg fra Maria ettersom barnet hun var gravid med, var Guds
 • I Matt. 2:12 ble vismennene advart i en drøm at de ikke skulle dra tilbake til kong Herodes
 • I Matt. 2:13 ble Josef advart i en drøm at han skulle ta Maria og Jesusbarnet og flykte til Egypt
 • I Matt. 2:19 viste en engel seg for Josef i en drøm og sa at det var trygt å dra tilbake til Israel.

4. Syner/Visjoner

Syner er veldig like drømmer, men det er mere som å drømme i våken tilstand. Gud brukte syner eller visjoner overfor mange forskjellige mennesker. Under følger en liste om hendelser i Bibelen hvor Gud brukte syner for å meddele sitt budskap:

 • I 1. Mos. 46:2 kalte Herren på Jakob gjennom ett syn om natten
 • I 1. Krøn. 21:16 fikk kong David se en engel i ett syn som stod mellom jorden og himmelen med et løftet sverd i hånden, klart for hugge løs på Jerusalem
 • I Jes. 6:1-8 så Jesaja ett syn hvor Herren satt på tronen sin med serafer rundt seg (Serafer er en type engler som hadde seks vinger og oppholdt seg rundt Gud Herrens trone mens de lovpriste Faderen)
 • I Esek. 37 så Esekiel samlingen av Israel i ett syn
 • I Dan. 7-8 så Daniel flere syn som omhandlet bestemte nasjoner og deres historie eller framtid
 • I Dan. 8 så Daniel oppstandelsen og fallet av Aleksander den Store
 • I Dan. 10:5-15 så Daniel i ett syn en engel som beskyttet Perserriket og sloss mot en ond engel i 21 dager, og fikk hjelp av erkeengelen Mikael
 • I Ap.gj. 9:10-16 ble Ananias kalt av Gud til å møte Saulus fra Tarsus og be og legge hender på ham
 • I Ap.gj. 10:3-6 så Kornelius en engel i ett syn bekreftet at hans bønner var blitt hørt
 • I Ap.gj. 10:10-16 fikk Peter ett syn hvor Gud lot urene dyr synke ned til ham, noe som etter hvert fikk Peter til å innse at hedningene kunne bli frelst
 • I Ap.gj. 16:9 hadde Paulus ett syn som vi kaller «det makedonske kallet» hvor Herren styrte ham i retning Makedonia
 • I Ap.gj. 23:11 stod Herren fram for Paulus i ett syn og ba ham om æ være frimodig
 • I 2. Kor. 12:1-4 snakker Paulus om sine store åndelige opplevelser som inkluderer flere syner og åpenbaringer fra Herren
 • Hele Johannes åpenbaring, den siste boken i Bibelen, er mottatt som syner av apostelen Johannes da han var sendt i eksil på øya Patmos.

5. En sterk stemme

Ofte når Gud snakket hørte menneskene Ham som en sterk stemme. Enkelte i dag hevder også å høre Guds stemme tale til seg, og det er absolutt mulig at Han fremdeles kan gjør dette – for eksempel når folk skal ta livet av seg (eks. Wiggo Wilhelmsen) og Gud snakker direkte til dem. Ette er imidlertid en metode Gud brukte oftest i Gamle Testamentet, som eks. til Moses. Her er noen eksempler:

 • I 1. Mos. 3:9-19 snakket Gud direkte til Adam etter at Adam og Eva hadde syndet i Edens hage
 • I 1. Mos. 6:13-21 snakket Gud direkte til Noah om syndefloden som skulle komme over hele jorden, og om arken som Noah skulle bygge
 • I 1. Mos. 12:1-3 snakket Gud direkte til Abraham om pakten i 7 deler som Herren gjorde med Abraham og etterkommerne hans
 • I 2. Mos. 20:1-17 snakket Gud direkte til Moses og ga ham de ti budene
 • I Jos. 1:1-9 snakket Gud direkte til Josva med både ordrer og løfter til ham og jødene
 • I 1. Sam. 3:1-14 snakket Gud direkte til Samuel på natten da Samuel trodde det var presten Eli som ropte på ham
 • I 2. Sam. 7:4-16 snakket Gud direkte til profeten Natan om budskapet han skulle gi til kong David da David ville bygge et tempel for Herren
 • I 1. Kong. 17:2-4 snakket Gud direkte til Elias om hvor han skulle gå da det var tørke i landet
 • I Jer. 1:4-5 snakket du direkte til Jeremias om Hans kall til Jeremias til tross av hans unge alder.

6. En lavmælt stemme

Gud er en mektig Gud som forventes å snakke til menneskene med en strak, mandig stemme. Av og til brukte Herren en lav, stille stemme. Det forteller oss at av og til må vi være helt stille for å kunne høre Herrens Ord.

«Han sa: Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn! Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fòr en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og stod ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa: Hva vil du her, Elias?» 1. Kong. 19:11-13

Selv en liten, stille stemme kan Herren Gud likevel sette respekt i alle dem som lytter til Ham.

7. Et esel

I 4. Mos. 22:21-34 leser vi om Bileam som blir kontaktet av Balak for at han skal forbanne Israel, men da Bileam endelig dro i vei, endte han opp i en krangel med eselhoppen sin – uvitende om at det var Gud som snakket gjennom eselet.

«Men Herren åpnet munnen på seselet, og sa til Bileam: Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg tre ganger?» (22:28)

Dette er muligens den morsomste fortellingen i hele Bibelen. Poenget her, som både jeg og andre har nevnt på talerstolen, er at dersom Gud kunne snakke gjennom ett esel, så kan Han også snakke gjennom deg.

8. Naturen

Ingen ting er ett bedre bevis på Guds eksistens enn det nydelige skaperverket som vi ser ute i naturen. Bibelen inneholder dessuten flere steder hvor naturen fungerer som Guds stemme og vitnesbyrd.

«Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men hele deres målesnor er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender. I dem har han reist et telt for solenSal. 19:2-5

Skaperverket har således en viktig rolle i å forkynne Guds storhet og kraft.

«Hva er det dere gjør, menn? Også vi er mennesker under de samme kår som dere. Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. I tidligere slekters tid har han latt alle hedningefolkene vandre signe egne veier. Men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede.» Ap.gj. 14:15-17

Det er Guds ære at vi kan få mat og drikke. Han opprettholder skaperverket hver eneste dag, og alt vi har her på jorden er en gave fra Ham. Ja, til og med hvert åndedrag er en gave fra Ham.

«For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannhet nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.» Rom. 1:18-20

Vi ser når Gud er vred at Han bruker elementene for å straffe oss. Når vi ser naturkreftene i aksjon blir vi minnet på hvor små og hvor svake vi er, og at vi alle er avhengige av Guds nåde.

9. «Theophanies» eller «Christophanies»

Disse to teologiske navnene, som jeg ikke har funnet i norsk form, brukes begge om hva en kaller «pre-Betlehem åpenbaringer av Kristus». Vi vet at Jesus Kristus ble født i Betlehem, antakelig i år 4 før Kristus. Men Gud har besøkt menneskene før dette. Gud er inndelt i tre personligheter; Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Gud Fader er en åndelig skapning, det samme gjelder den Hellige Ånd – som åpenbart også er åndelig. Sønnen, imidlertid, er Gud i menneskeform, det er inkarnasjonen av guddommen i menneskeform. Dette er hva vi mener med en «pre-Betlehem åpenbating av Kristus» – det ville være for mye for oss å se Gud Fader med menneskeøyne, derfor sendte Gud Sønnen for å møte menneskene. Under følger en liste over episoder hvor Gud kom til menneskene med sitt budskap i form av en mann. Av og til kan det være nyttig å lese gjennom de forskjellige skriftstedene for å få sammenhengen. Husk at engler ikke lar seg tilbe (Åp. 19:10, 22:8-9), og når en engel blir omtalt som «Herren» eller de tillater at menneskene tilber dem, så er det ikke engler. Ofte var Herren sammen med engler når Han ga sitt budskap. Legg også merke til at Jesus var i live under skapelsen (les Hebr. 1).

 • I 1. Mos. 3:8 vandret Herren i hagen – dette var neppe den åndelige Faderen, men Sønnen som representerte Ham
 • I 1. Mos. 18 besøker Herren Abraham – legg merke til at Abraham tilber engelen som kalles «Herren»
 • I 1. Mos. 32:24-30 sloss Jakob med en engel, men denne engelen ble kalt «Elohim», ett av navnene for Gud
 • I 1. Mos. 48:16 snakker Jakob om «engelen som forløste meg fra alt ondt» – dette er trolig Gud ettersom englene er budbringere
 • I 2. Mos. 14:19 var det en Guds engel som gikk med Israels leir og beskyttet dem før de krysset Rødehavet– og det er trolig at dette var «paktens engel», Jesus Kristus
 • I Jos. 5:13-6:5 møtte Josva en en mann som presenterte seg som Høvdingen over Herrens hær», og Josva tilba Ham på det hellige fjellet de stod på
 • I Dom. 6:11-18 leser vi om engelen som kalte på Gideon – han ble kalt «Herre» av Gideon
 • I Dan. 3:25 var det en engel som ble beskrevet som «en gudesønn» som gikk rundt inne i den brennende ilden sammen med Sadrak, Mesak og Abed-Nego

Disse listene er bare et utdrag, ikke komplette lister. Du kan kanskje selv komme på flere skriftsteder som omhandler engler, drømmer eller pre-Betlehem åpenbarelser av Kristus. Det viktige her er å se at Gud ga sitt Ord på flere måter slik at vi skulle kunne vite hva Hans vilje og Hans lover er.

Dette avslutter åpenbaringsdelen av hvordan Gud ga oss Hans Ord – hvordan Ordet kom fra Gud til mennesker. Neste del handler om inspirasjon – hvordan Ordet kom fra menneskene til papiret.

Advertisement
%d bloggers like this: