Del 1: Hvordan Bibelen ble til

Manuskriptet fra Verdensrommet
– et bibelstudium om Bibelen
Del 1: Hvordan Bibelen ble til

Intro
I 2. Timoteus 3:16-17 leser vi at “Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.”
Dette ligger til grunn når vi nærmer oss Bibelen og forsøker å studere den. Likevel vil vi først se på hvordan Gud formidlet budskapet sitt til menneskene slik at de igjen kumme videreformidle det. Vi snakker da om tre etapper som brukte for å gi ordet sitt til menneskene.
Først har vi ÅPENBARINGS FASEN hvor Gud gir sitt ord direkte til en utvalgt person, som oftest en profet eller en apostel.
Så kommer INSPIRASJONS FASEN hvor den personen skriver ned på papir, skinn eller stein hva Gud har fortalt at han skal skrive.
Til slutt kommer ILLUMINASJONS FASEN når ordet blir overført fro de hellige Skrifter til leserens liv og følelser.

Fase 1: ÅPENBARING (fra Gud til menneske)
I Hebreerne 1:1-2a leser vi “Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter har talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen.”
Vi leser altså at Guds metoder for å snakke til menneskene på er mange. Her kommer en liste om hvordan Gud i fortiden har snakket til menneskene:

A. Gud brukte engler
1. Engler forsikret Abraham om Isaks fødsel samt ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra (1 Mosebok 18)
2. Engler advarte Lot så han kunne flykte til fra Sodom før byen ble ødelagt (1 Mosebok 19)
3. Engelen Gabriel forklarte om trengselstiden til Daniel (Daniel 9:21-27)
4. Engelen Gabriel fortalte Sakarias om døperen Johannes fødsel (Lukas 1:11-20)
5. Engelen Gabriel fortalte Maria at hun var Guds utvalgte som skulle føde den lovede Messias (Luke 1:26-37)
6. Englene som annonserte Jesu fødsel til hyrdene (Luke 2:8-14)
7. En engel annonserte Jesu oppstandelse til noen kvinner (Matteus 28:5-7)
8. En engel ledet Filip til den søkene hoffmannen (Apostlenes Gjerninger 8:26)
9. En engel ledet Peter ut av et romersk fengsel (Apostlenes Gjerninger 12:7-10)

B. Gud brukte en sterk stemme
1. Han snakket direkte til Adam (1 Mosebok 3:9-19)
2. Han snakket direkte til Noa (1 Mosebok 6:13-21)
3. Han snakket direkte til Abraham (1 Mosebok 12:1-3)
4. Han snakket direkte til Moses (2 Mosebok 20:1-17)
5. Han snakket dirkete til Josv. (Josva 1:1-9)
6. Han snakket direkte til Samuel (1 Samuel 3:1-14)
7. Han snakket direkte til Natan (2 Samuel 7:4-16)
8. Han snakket direkte til Elias (1 Kongebok 17:2-4)
9. Han snakket direkte til Jeremias (Jeremias 1:4-5)

C. Gud brukte en lav, stille stemme
Se 1 Kongebok 19:11-12
Se Salme 32:8

D. Gud brukte naturen
Se Salme 19:1-4
Se Romerne 1:18-20
Se Apostlenes Gjerninger 14:15-17

E. Gud brukte et esel
Se 4 Mosebok 22:21-34
Dette er trolig den morsomste fortellingen i Bibelen

F. Gud brukte drømmer
1. Jakob fikk bekreftet Guds pakt med Abraham i en drøm (1 Mosebok 28:12)
2. Salomon mottok visdom og advarsel i en drøm (1 Kongebok 3:5, 9:2)
3. Josef i NT mottok tre beskjeder som drømmer:
a. om Marias renhet (Matteus 1:20)
b. at de skulle flykte til Egypt (Matteus 2:13)
c. at det var trygt å komme tilbake fra Egypt (Matteus 2:19-22)
4. De vise menn ble advart i en drøm at de skulle ikke returnere til Herodes (Matteus 2:12)

H. Gud brukte visjoner /syner (“våken drøm”)
1. Jakob ble sendt til Egypt i en visjon (1 Mosebok 46:2)
2. David ble advart om kommende straff i en visjon (1 Krønikebok 21:16)
3. Esaias så Guds hellighet i en visjon (Esaias 6:1-8)
4. Daniel så stormaktene i en visjon (Daniel 7 og 8)
5. Daniel så Kristi storhet i en visjon (Daniel 10:5-9)
6. Daniel så oppstandelsen og fallet til Alexander den store i en visjon (Daniel 8)
7. Esekiel så samlingen av Israel i en visjon (Esekiel 37)
8. Ananias ble beordret til å hjelpe Saulus i en visjon (Apostlenes gjerninger 9:10)
9. Cornelius ble instruert til å sende bud på Peter i en visjon (Apostlenes gjerninger 10:3-6)
10. Peter ble beordret til å hjelpe Cornelius i en visjon (Apostlenes gjerninger 10:10-16)
11. Paulus ble sendt til Makedonia i en visjon (Apostlenes gjerninger 16:9)
12. Paulus ble trøstet i Korint av en visjon (Apostlenes gjerninger 19:9)
13. Paulus ble trøstet i Jerusalem med en visjon (Apostlenes gjerninger 23:11)
14. Paulus så storheten i den tredje himmelen i en visjon (2 Korinterbrev 12:1-4)
15. Apostelen Johannes mottok hehe Åpenbarings boken som en visjon (Johannes Åpenbaring)

I. Gud brukte Kristus før Han ble født i Betlehem
Det vi kaller “en pre-Betlehem åpenbarelse av Kristus” er på Engelsk kalt “Christophonies” eller “Theophonies”. Det kan virke sjokkerende på noen, men Jesus har alltid eksistert, og han var aktiv allerede under skapelsen (Hebr. 1:10 – les gjerne hele kapittelet). Ettersom ingenhar sett Gud uten ved Jesus Kristus (Johannes 1:18), så må vi anta at år folk i historien har sett Gud, må det ha vært Jesus. Det er også viktig å notere seg at en engel vil ikke la seg bli tilbedt, eller kalles Gud (eks. Joh. Åp. 22:8-9)
1. Engelen som sloss med Jakob (1 Mos. 32:24-30)
I Hoseas 12:5 sies det at Jakob sloss mot en engel, men denne Engelen blir kalt Gud (Hebr: Elohim), og det kunne ikke brukes om en engel. Det kan heller ikke ha vært Gud Faderen som er et åndelig vesen (Johannes 4:24). Det må ha vært Sønnen.
2. Engelen som forløste Jacob (1 Mos. 48:16)
Vi blir ikke forløst ved en engel, men ved Jesu fullendte frelsesverk på korset på Golgata. Denne engelen (se 1 Mos. 31:10-13) må ha vært Jesus Kristus.
3. Engelen som snakket til Moses fra den brennende tornebusken (2 Mos. 3:2-4:17)
Engelen (3:2) blir flere steder kalt “Gud”, og han sier ettertrykkelig at navnet hans er “JEG ER”, et navn som bare kan gies til den evige og overnaturlige Gud som vi kjenner.
4. Engelen som beskyttet Israel ved Rødehavet (2 Mos.14:19)
Denne engelen (Hebr: Malak) er ofte kalt “arkens engel” som etterpå ble kjød og bodde iblant oss, altså Jesus.
5. Engelen som forberedte Israel for det lovede land (2 Mos. 23:20-23, 1 Kor. 10:1-4)
Det er klart, særlig fra 1 Kor. 10, at engelen som ble sent i forveien var ingen andre enn Jesus selv som er vår Frelser og Forløser, “og klippen var Jesus”. Han er den som holder oss trygg og beskytter oss, som i Salme 34:8 og Jesaja 63:8-9.
6. Engelen som kalte Gideon (Dommerne 6:11-12)
Først står det en Herrens engel i vers 11, men i vers 12 er engelen kalt “Herre” (Hebr: Jehova), og det er ikke navnet til en vanlig engel.
7. Engelen som ga forsikring til Josva. (Josva 5:13-6:5)
Først og fremst har denne engelen kontroll eller kommando over alle englene i universet, men han blir også kalt “Herren” (Jehova) i Josva 6:2. Dette var ingen vanlig engel.
8. Engelen som reddet de tre i ildovnen (Daniel 3:25)
Det er ofte kommentert at dette må ha vært Jesus, men det er den minst sikre av disse punktene, ettersom Nebukadnesars kjennskap til engler og Gud i begynnelsen kan ha vært mangelfull. Dessuten er denne delen av Daniel skrevet på arameisk, og det kan være litt vanskelig å bevise noe. Men mange tror at dette er Jesus.
Listen er på ingen måte komplett. Bl.a. kan en legge til Gud som gikk igjennom Edens hage og den ene av englene som besøkte Abraham like før ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra. Denne listen er bare til for å gi eksempler på Jesus før stallen.

Fase 2: INSPIRASJON (fra menneske til papir)
Selv om en tror at Gud snakket til folk, sendte drømmer og visjoner til folk, og at Jesus har vært her, så er det et utrolig viktig punkt som er vanskelig for folk flest å fatte. Hvordan kan vi vite at dette er skrevet ned riktig? Hvordan foregikk prosessen fra menneskene Gud talte til og ned på papiret? Hvordan er Bibelen inspirert?
Her skal vi gå bl.a igjennom hovedteoriene på Bibelens inspirasjon.

A. INNSPIRASJONSTEORIENE:

1. Den “Naturlige” Teorien
Denne teorien sier at menneskene ble inspirert på samme måte som Shakespeare var inspirert. Med andre ord kan en si at den lille gnisten av overnaturlig inspirasjon som finnes i menneskene brant litt ekstra hos forfatterne av Bibelen. Dette blir kontant motsagt av apostelen Peter.
For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.”
(1 Peter 1:20-21)
De talte ikke sine egne ord, men det Gud ville de skulle si.

2. Den “Mekaniske” Teorien
Denne teorien sier at Gud dikterte ord for ord på en tørr og monoton måte hva forfatterne av Bibelen skulle skrive ned. Det må her nevnes at Bibelen er en stor kjærlighetsfortelling, og kjærligheten er absolutt ikke tørr, kjedelig og monoton – eller mekanisk for den skyld. Den Hellige Ånd har i så måte aldri overgått forfatterens eget vokabular. Til tross for store forskjeller i språkbruken, så er legen Lukas ord like inspirert som Johannes ord som inneholder mer hverdagslig tale. Ikke glem Paulus ord i 2 Timoteus 3:16:
Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,”
Bibelens forfattere var ikke maskiner.

3. “Innholds” Teorien
Denne teorien sier at bare hovedtanken i et avsnitt eller et kapittel er inspirert. Denne tanken blir umiddelbart benektet av flere skriftsteder i Bibelen:

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.” (Matteus 5:18)
Dette er Davids siste ord: Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høyt var satt, Jakobs salvede og Israels liflige sanger: Herrens Ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge.”
(2 Samuel 23:1-2)

4. Den “delvise” Teorien
Denne teorien sier at bare enkelte deler av Bibelen er inspirerte av Gud. Mange moderne filosofer støtter denne teorien, noe som kan gi rom for mange og varierte tolkninger av Skriften. Problemet med denne teorien er innlysende, og illustreres med denne lille anekdoten:

“En biskop var kjent for å tro på at Bibelen bare er inspirert litt her og litt der. Når han ble spurt om han hadde noen autoritet for en slik påstand, så siterte han Hebreerne 1:1, som sier at Gud snakket til menneskene på mange forskjellige måter, noe som han mente betydde at noen skriftsteder var “mer inspirert enn andre”.
Biskopen ble flau da en legmann spurte: “Hvordan vet du at Hebreerne 1:1 som du bygger argumentet ditt på er et av de inspirerte versene?”

5. “Bare Åndelige” Teorien
Denne teorien sier at Bibelen bare kan stoles på når det gjelder åndelige ting, men er ikke pålitelig når det gjelder historiske hendelser, vitenskaplige påstander eller lignende. Dette er motsagt av Jesus selv i Johannes 3:12:
Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om himmelske?

6. “Direkte Verbale” Teorien
Denne teorien sier at hele Skriften, og hvert eneste ord, ble direkte inspirert av Gud. Dette er den eneste teorien som kan stemme og forsvares i Bibelen. Dersom denne teorien ikke er rett, kan vi ikke bruke Bibelen som Guds autoritet og inspirerte ord. La oss se på noen skriftsteder som snakker om denne metoden:

Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.” (Matteus 4:4)

Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17)

Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting
med åndelige ord.” (1 Korinterne 2:13)

For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at
du har utsendt meg.” (Johannes 17:8)

Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.” (Johannes 6:63)

B. INNSPIRASJONSTEKSTER:

Bibelen hevder selvsagt at den er Guds ord. Dersom vi studerer noen av tekstene finner vi…

1. At ingen av profetene i GT fant på ordene selv
For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning” (2 Peter 1:20)

2. At alle skriftene i GT ble gitt av den Hellige Ånd
Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,” (2 Peter 1:21)

3. At denne inspirasjonen ble “blåst inn” av den
Hellige Ånd på mange forskjellige måter
“Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter har talt til fedrene gjennom profetene,“ (Hebreerne 1:1)

4. At når ordet først var gitt, så…

a. kan det ikke gjøres ugyldig
Når loven har kalt dem som Guds ord kom til, for guder – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig -” (Johannes 10:35)

b. er det presist til hver minste detalj
For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.” (Matteus 5:18)

c. vil det stå til evig tid

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.” (Matteus 5:18)

Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet.” (1 Peter 1:25)

5. At forfatterne av GT ikke alltid forstod hva de skrev om
Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.
Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere
evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen – dette som engler trakter etter å skue inn i.” (1 Peter 1:10-12)

6. At de fire evangeliene ble inspirert av Gud
Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter har talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Han innsatt som arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt verden.“ (Hebreerne 1:1-2)
så dere minnes de ord som de hallige profeter før har talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren.” (2 Peter 3:2)

7. At Paulus trodde hans skrifter var inspirerte
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis.” (1 Korinterne 2:4)
For jeg overga dere blant de første ting som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene.” (1 Korinterne 15:3)
Derfor takker vi også Gud for dette: Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneske-ord, men som
det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. (1 Tessalonikerne 2:13)
For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien
for dem som er sovnet inn.” (1 Tessalonikerne 4:15)

8. At Paulus brukte den Hellige Ånds ord for å beskrive den Hellige Ånd
Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting
med åndelige ord.” (1 Korinterne 2:13)

9. At Paulus skrifter ble mottatt ved spesiell åpenbaring fra Gud
Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg ikke er menneskeverk.Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.” (Galaterne 1:11-12)

10. At Paulus skrifter skulle leses av alle
Når dette brevet blir opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere forlese det brevet som dere kan få fra Laodikea.” (Kolosserne 4:16)
Jeg tar dere i ed ved Herren: La brevet bli opplest for alle brødrene.” (1 Tessalonikerne 5:26)

11. At Peter trodde hans skrifter var inspirerte
Mine kjære! Dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke deres rene sinn ved min påminnelse,
Så dere minnes de ord som de hellige profeter før har talt, og det bud som deres apostler har har brakt fra Herren og Frelseren.
(2 Peter 3:1-2)

12. At Peter trodde at Paulus skrifter var inspirerte
og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt.
Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.” (2 Peter 3:15-16)

13. At Johannes trodde hans skrifter var inspirerte
Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de
plager som det er skrevet om i denne bok.
Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som
er skrevet om i denne bok.” (Åpenbaringen 22:18-19)

C. INNSPIRASJONSKOMPLIKASJONER:

Når vi tenker på inspirasjon, så må vi huske noen få ting:

1. Ikke alle tekster er like viktige
Dersom du sammenlikner Dommernes bok 3:16 med Johannes 3:16, så er det lett å se at ikke alle vers i Bibelen er like viktige.
Dette betyr imidlertid ikke at de ikke er like inspirerte.

2. Ikke alle oversettelser er perfekte
For enkelte engelske KJV tilhengere er dette det samme som å banne i kirken, men sannheten er at Bibelen ble ikke skrevet på engelsk, men på hebraisk, arameisk og gresk. Vi tror at disse originale skriftene er inspirert ord for ord, hver eneste tøddel, men når en oversetter til et annet språk, om det nå er engelsk eller norsk, så kan små ting gå tapt i oversettelsen. Dette behøver ikke være noe problem, men en flittig og ærlig bibelstudent vil ofte slå opp enkelte greske eller hebraiske ord for å se hav de betyr og hvordan de har blitt oversatt andre steder. Vi vil diskutere litt om oversettelser senere i studiet.

3. Ikke alle læresetninger i Bibelen er sanne
Ikke glem at Bibelen er også en historiebok som forteller om hva enkelte folk har sagt og gjort, og det er ikke alltid sant. Bl.a. leser
vi i 1 Mosebok 3 at slangen sier at dersom Eva spiser av den forbudte frukten skal hun ikke dø. Dette er regelrett løgn. Bibelen inneholder mord, løgner, mord, utroskap og mye ondskap. Vi må legge merke til hvem som sier hva, og når. Dette kan ha betydning for om vi kan stole på hva som blir sagt.

4. Ikke noen feil i Bibelen
Selv om Bibelen ikke er en lærebok i historie eller vitenskap, så er det viktig å vite at Bibelen er vitenskaplig og historisk korrekt. Dette vil vi se nærmere på senere i studiet.
5. Ikke unnskyldning for ikke å studere
Selv de skribentene som forfattet Bibelen (i menneskelig forstand)fikk direkte inspirasjon fra Gud, så måtte de av og til studere og samle inn informasjon. I Lukas 1:1-3 leser vi:
Etter som mange alt har tatt seg fore å sette opp en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss, slik som de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og Ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen
av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus,”

6. Ikke fjerning av forfatterens personlighet
Som tidligere nevnt tror vi ikke at Gud dikterte ord for ord hva som skulle skrives ned, men han ga fritt spillerom for de forskjellige skribentene til å bruke sin personlighet og sette sitt personlige preg på manuskriptet. Vi ser at Johannes, som var fisker, ikke hadde det samme frodige språket som Paulus, som var meget lærd, og muligens medlem i Sanhedrin. De var ikke i koma eller i transe. Se Esaias 6:1-11 og Daniel 12.

7. Ikke utelating av “ekstern bibelske tekster”
Med “ekstern bibelske tekster” mener vi bøker som ikke var med i Bibelen. Vi kan for eksempel nevne Apostlenes gjerninger 17:28,
Titus 1:12 og Judas brev 14-15.

8. Ikke mangel på billedlige uttrykk og ordspråk
Selv om vi ikke er tilhengere av en allegorisk tolkning av Skriften som kan vries og vrenges i alle retninger, så er det viktig å innse at Bibelen inneholder billedlig og symbolsk språkbruk, særlig i de poetiske bøkene. Ingen av oss tror at Gud har vinger som en fugl, men vi tror at han vil beskytte oss slik som en hønemor beskytter småkyllingene sine under vingene sin. Det kan bli ekstra vanskelig når billedlig språkbruk brukes i de profetiske bøkene, men“Skriften kaster lys på Skriften“.

9. Ikke like beskrivelser av samme ting
Forskjellige bøker har ofte forskjellige beskrivelser av samme hendelse, ofte fordi de er skrevet med forskjellige formål. Et eksempel er den onde kong Manasse i 2 Kongebok 21 og 2 Krønikebok 33. I den første boken ser vi bare hans ondskap, men i Krønikeboken ser vi hans omvendelse. Et annet klassisk eksempel er skriften på Jesu kors i de fire evangeliene. Les Matteus 27:37, Markus 15:26, Lukas 23:38 og Johannes 19:19.
Hva tror du egentlig at det stod på korset? Antakelig “Dette er Jesus fra Nasaret, Jødenes konge”, eller INRI (Iesus Nazareus Rex Iudeum).
Da jeg var liten sa min søndagsskole lærerinne til meg og en annen som var der “se ut vinduet og si en ting du ser der”. Jeg svarte “trær”. Den andre svarte “gress”. Da sa hun “Dere så begge to forskjellige ting. Betyr det at en av dere lyver?” Svaret er ganske enkelt at selv om Bibelen sier forskjellige ting om de samme hendelsene, så betyr ikke det automatisk at bare en er korrekt.

10. Ikke nødvendig med ytterligere åpenbaring
Noe som kjennetegner flere sekter er at de venter på og godtar ny åpenbaring fra Gud. De fleste gjenfødte kristne vil oftest være enige om at da Johannes ble ferdig med Johannes Åpenbaring, da var det slutten på åpenbaringen. Vi hadde det fullkomne Guds ord som ikke trenger oppdatering langs med veien. Vi ble advart om ikke å legge til eller å trekke fra (Åpenbaringen 22:18-19), og hele Skriften, inspirert av Gud som den er, er hva vi trenger til lærdom og oppbyggelse (2 Timoteus 3:15-17). Inspirasjonsfasen er altså over nå. Det er ingen som sitter ute og skriver flere ny testamentlige bøker som må inkluderes i det ny testamentlige samlingen.

Fase 3: ILLUMINASJON (fra papir til hjerte)

Etter å ha slått fast at uten inspirasjon kunne Bibelen ikke ha blitt til, så er det viktig også å slå fast at uten illuminasjon, så kunne ingen ha blitt frelst. Det er også på det rene at vi ville ikke ha illuminasjon uten den Hellige Ånd. Illuminasjon er den metoden den Hellige Ånd bruker for å lyse et hellig lys på alle mennesker ettersom de søker igjennom Guds Ord. Her går budskapet fra det skrevne ord til det menneskelige hjerte.
A. Grunner til illuminasjon
Hvorfor er det nødvendig med dette tredje trinnet? Hvorfor kan vi
ikke ganske enkelt lese Bibelen uten noen som helst slags “hellig” innflytelse?

1. Det er nødvendig p.g.a. naturlig blindhet
“Men et sjelelig menneske (dominert av sitt ugjenfødte selv) tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.” (1 Korinterne 2:14)
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.
Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.” (Matteus 16:16-17)

2. Det er nødvendig p.g.a. satanisk blindhet
Er så vårt evangelium skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult.
For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, å de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde” (2 Korinterne 4:3-4)

3. Det er nødvendig p.g.a. kjødelig blindhet
For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde.
For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn.
Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.”
(Hebreerne 5:12-14)
Les også 1 korinterne 3 og 2 Peter 1

B. Resultatet av illuminasjon
1. Syndere blir frelst
Herren åpner de blindes øyne” (Salme 146:8a)
Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand” (Salme 119:130)
2. Kristne blir styrket
Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede, åndelige melk, for at dere ved den kan vokste til frelse” (1 Peter 2:2)
For Gud, som bod at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram” (2 Korinterne 4:6)
Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti” (Salme 119:105)

C. Implikasjoner av illuminasjon
1. Den Hellige Ånd forventer en viss ærlighet før Han illuminerer (opplyser) et menneskehjerte
Vi er ofte raske med å peke ut at ærlighet ikke er nok til å frelse noen, men det er like viktig å slå fast at det er umulig for noen å bli frelst dersom de ikke er ærlige.
Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som
søker ham” (Hebreerne 11:6)
Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.” (Johannes 4:24)
Se også Matteus 4:4, Johannes 20:31, Apostlenes gjerninger 17:11,
2 Timoteus 2:15 og 1 Peter 2:2
2. Den Hellige Ånd virker ofte gjennom en kristen når Han skal illuminere (opplyse) et hjerte
a. som med Filip og den etiopiske hoffmannen
(Apostlenes gjerninger 8:26-39)
b. som med Paulus i Tessalonika
(Apostlenes gjerninger 17:1-9)
c. som med Priskilla og Akvilas med Apollos
(Apostlenes gjerninger 18:24-28)
d. som med Apollos i Korint
(Apostlenes gjerninger 18:28-19:1)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: