Fader Vår

Image result for fader vår

“Fader Vår” er en bønn som vi finner nedskrevet i Matteus 6:9-13 i det vi kaller Bergprekenen. Bønnen blir feilaktig kalt “Herrens bønn” fordi det er Jesus som sier den, men Jesu bønn i Gethsemane, hvor Han sa “Ikke min vilje, men din vilje skje…”, er mye mer Herrens bønn en disse velkjente linjene. Fader Vår er ikke hva Jesus ber, men hva Han sier at vi burde be. Mange ganger blir denne bønnen ramset opp uten at vi tenker på alle de dyrebare ordene som står der. La oss sammen gå igjennom Fader Vår og studere den litt nærmere.

Fader Vår

De første to ordene kommer og skjærer oss dypt inn i sjelen med en gang. Er Gud vår Far? Gud ønsker at vi skal ha Ham til Far fordi Han elsker oss. Jeg tror aldri jeg kan fatte hvordan en allmektig og hellig Gud skulle elske oss, men det sier Bibelen ganske klart. Johannes 3:16 sier “For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Gud elsker oss kanskje fordi Han har skapt oss alle, og menneskene var toppen av skapelsens kransekake. Han ønsker at vi skal frivillig velge og følge Ham og gjøre Ham til vår åndelige Far. Dersom vi ikke gjør det, har vi, ifølge Guds Ord, djevelen til far. Når vi sier “Fader Vår” anerkjenner vi at Gud er Herre i våre liv. Kan vi alle si det?

du som er i himmelen

Gud hjem er i himmelen. Jesus ble sendt til jorden fra himmelen for å bli født på jorden i en stall, og så å dø på korset for deg og meg. En stund etter oppstandelsen dro Jesus tilbake til himmelen hvor Han hører til. Gud ble menneske – ble født som et menneske på jorden. Han måtte da gi avkall på all herligheten Han hadde der oppe. Istedenfor å være allestedsnærværende var Jesus “fanget” i en kropp. Men Han hadde gjort dette tidligere også. Gud Fader er en åndelig skapelse som menneskene ikke kunne se. Når Gud kom ned til menneskene, var det i form av Sønnen, Jesus. Allerede før Hans fødsel i Betlehem hadde Han vandret sammen med Adam i Edens hage, sloss mot Jakob og besøkt Abraham, bare for å nevne noen ting. Men Guds tilholdsted er himmelen. Han er høyt hevet over oss mennesker, Hans tanker er mye høyere enn våre tanker. Det mest intelligente menneske kan ikke forstå noe av Guds fantastiske visdom – med mindre Ånden viser ham det.

La ditt navn holdes hellig

Vi skulle alltid se til Gud med ærbødighet og frykt. Riktignok sier <bibelen at vi kan tre fram for Hans trone med frimodighet, men vi må vise respekt for himmelens og jordens Skaper. Mange av oss misbruker Guds navn. Det er når vi sier Guds navn uten at vi snakker til Ham eller om Ham. Dette er verre enn å banne og bruke stygge ord. Det er trist at til og med kristne faller i denne fellen, og ofte gjør de dette uten å være klar over det. La vår tale og de ordene vi bruker være rene og glede Gud. Munnen er vanskelig å styre, men dess nærmere vi lever til Gud, dess lettere vil det være å kontrollere tungen vår. La oss gi Gud ære med munnene våre.

La ditt rike komme

Ønsker vi virkelig at Guds rike skal komme? Mange av oss er meget komfortable i denne verden.  Kan vi tenke oss en verden hvor Guds lov gjelder? En verden hvor Jesus styrer hele verden fra Jerusalem i en periode over 1000 år? En evighet sammen med Gud? Ikke glem medaljens bakside heller! De som ikke har del i Guds rike skal kastes utenfor hvor det er gråt og tenners gnissel. De som ikke kommer til himmelen for å leve med Gud i all evighet skal kastes i helvete. Dette er et sted som er beskrevet som en ildsjø, en plass med evig pine. Å be om at Guds rike skal komme bringer også med seg dommen Han bringer med seg. Dersom du er Guds barn og har blitt født inn i Hans familie ved å ta imot Jesus Kristus, så har du ingenting å bekymre deg for. Jesus selv er vår advokat framfor Gud Fader.

La din vilje skje på jorden som i himmelen

Er vi fullt klar over hva Guds vilje er? Den eneste måten å finne ut hva Hans vilje er, er å bli kjent med hele Bibelen. Å leve etter Guds vilje er å la Gud styre livet vårt. Hver eneste dag gjør vi hundrevis av valg i livene våre, og ofte velger vi det som vil gi oss glede eller nytelse. Har du noen gang stoppet opp hver gang du skal ta et valg og spurt deg selv “Hva ville Jesus ha gjort?” Av og til vet vi svaret, men vi velger det som vi ønsker istedenfor hva Gud ønsker vi skal gjøre. Ville Jesus ha gått til en pub? Det ville Han kanskje gjort, men ikke for å drikke seg full. Ville Jesus ha gått for å se en film på kino? Han ville gjerne ha prioritert tiden sin annerledes. Av og til vet vi at noe er syndig og ikke bra for våre åndelige liv, men vi gjør det likevel. Er vi villige til å la Guds vilje skje i vår liv? Jeg håper det.

Gi oss i dag vårt daglige brød

Hjemme hos oss gjør vi ofte en stor handel hver uke, og så kjøper vi bare forbruksvarer som melk og brød – og kaffe – resten av uken. Jesus sa flere ganger at vi ikke skulle bekymre oss for morgendagen, men at Han vil sørge for at vi har det vi trenger. Gud har imidlertid bare lovet at Han vil besørge det vi trenger, ikke alt vi ønsker. I Fader Vår ber vi bare om vårt daglige brød, ikke mat for et helt år. Når vi kommer i nød har Han lovet å sørge for at vårt umiddelbare behov blir tilfredsstilt. Gud har aldri lovet oss rikdom her på jorden, men Han lover at vi skal bli rikelig belønnet dersom vi samler oss skatter i himmelen.

Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere

Det kan være lett for oss til tider å komme til Gud og be om Hans tilgivelse. Han er tross alt rik på nåde, og ønsker å gi nåde ut til alle som angrer på sine syndige gjerninger. Fader Vår setter imidlertid listen litt høyere. Dersom vi ikke tilgir de som har gjort oss galt, så vil Gud heller ikke tilgi oss. Har noen kommet og bedt om din tilgivelse? Har du gitt den? Av og til må vi til og med gi tilgivelse til mennesker som har såret oss dypt uten at de har bedt om det. Dette er i vår egen interesse, slik at vi kan legge ting bak oss og komme videre med livene våre. Det er også fordi Gud sier det er essensielt at vi tilgir andre. Det gjelder ikke bare 7 x 70 ganger, men så ofte det behøves. Først og fremst er det i vår egen interesse at vi gjør dette.

Led oss ikke inn i fristelse…

La meg slå en ting urokkelig fast: Gud leder oss ikke inn i fristelse! Det er den onde – djevelen, eller Satan – som gjør det. Det er imidlertid noen få steder i Bibelen hvor Gud hat tillatt at vi blir utsatt for fristelse. Jesus selv ble fristet av djevelen etter at Han hadde vært i ødemarken og fastet i 40 dager. En annen ting er at Gud tester oss. Det kan for oss se ut som en fristelse, og det er jo fristelse som skjer, men det er et definisjonsspørsmål her. Fristelse utføres av Fristeren. Testing utføres av Gud. Det greske ordet brukt her kan oversettes begge veier, men det er viktigst å vite at Gud kan hjelpe oss slik at vi ikke gir inn for fristelsene i livene våre. Dersom vi ber Ham om det, vil Han gjøre oss sterke slik at vi kam motstå den ondes fristelser.

…men frels oss fra det onde

Det onde er rundt oss alle steder. Vi er alle påvirket at onde krefter og myndigheter. Onde ånder og ondskap er virkelig, og vi er utsatt for de ondes påvirkning i våre liv. Gud kan frelse – redde – oss fra onde makter. Han ka holde oss trygge når vi går gjennom dødsskyggens dal. Når alt er mørkt rundt oss sender Han oss frelsens lys – dersom vi ber om det. Ikke bare kan Han frelse oss fra onde krefter her på jorden, men Han kan frelse oss fra synden og gi oss evig liv. I evigheten vil det ikke være onde krefter rundt oss lengre, og vi vil ikke bli fristet når vi er med Gud i Hans rike.

For riket er ditt, makten og æren i all evighet

Alle ting tilhører Gud. Han har skapt alt, og Han er den bestemmer hvilke lover det er som gjelder. Gud vil styre sitt rike slik Han vil. Han er lovgiveren som har laget alle lovene. Han bestemmer hva som er rett og galt. Han har åpenbart dette for oss i sitt Ord. Når vi leser i det, finner vi ut at Gud er den som har det siste ordet. Mange har stolte sagt at på dommens dag skal de være sin egen advokat og sette Gud på plass. Men selv vi som er kristne og følger Ham er avhengige av vår Advokat, Jesus Kristus. Han vil føre vår sak og stå i vårt sted. Gud har all makt og vil bestemme hva som skal skje ved verdens ende. Vi må legge våre liv i Hans hender og gi Ham æren for alt godt. Det er Han som kan – og ønsker – å redde oss. Men v i må la Ham redde oss – frelse oss!

Amen

Ordet “amen” betyr “det er sant”. Det brukes flere plasser i Bibelen for å understreke at noe er sant eller pålitelig. Når vi går til Guds Ord finner vi ut hva sannheten er. Djevelen er løgnens far (Johannes 8:44), og han vil blande litt sannhet med løgn for å få oss til å tro på ham. Men det Gud sier til oss er ren sannhet. Det er selveste Gud, i sin allmektighet, som bestemmer hva som er sannhet. Dersom vi blir kjent med denne sannheten , så kan sannheten gjøre oss fri. La oss bli kjent med Guds sannhet og la Ham fri oss fra syndens lenker.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: