1 kapittel

PROLOGEN (v. 1-3)

1 Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.  2 Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.”

Johannes åpenbaring 1:1-3

Det som vi leser er ikke noe som apostelen Johannes bare har funnet på av seg selv. Det er Jesu Kristi åpenbaring. Således er kanskje tittelen “Johannes åpenbaring” misvisende, selv om det var Johannes som skrev det hele ned på den greske øya Patmos. Videre står det at Gud (Faderen) ga denne åpenbaringen til Sønnen for at Han (Jesus) skulle vise de kristne hva som skulle skje  i fremtiden. Boken kalt Johannes åpenbaring er således en samling av profetier, eller såkalte eskatologiske skrifter. (Eskatologi = læren om fremtidige hendelser, d.v.s. profetier.)Gud ønsker at vi skal vite om hva som skal skje i fremtiden, men det står også klart at noe er fremdeles skjult for oss. Det å åpenbare noe betyr bokstavelig talt å rulle ut eller pakke opp. Sløret som hviler over fremtiden vår har Jesus dratt til side – nok til at vi kan få en god forståelse om hva som venter både troende og utroende i fremtiden. Om tusenårsriket, Lammets bryllup, trengselsperioden og dommen ved den hvite trone o.s.v.

Jesu Kristi åpenbaring er gitt til Johannes via en engel. Denne engelen er det som vitner om Guds Ord og bærer frem Jesu vitnesbyrd. Hvem er så denne engelen? Denne engelen sier at Han er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Dette er rett og slett Jesus Kristus selv. Flere ganger i Gamle Testamentet er Gud (en pre-Betlehem åpenbaring av Kristus) beskrevet som en engel. I vers 17 bekreftes det at det er Jesus selv vi har å gjøre med. For å vise kontrasten i 22:8 sa den engelen at Johannes ikke skulle knele foran ham. “Engelen” her i 1:17 tillot at Johannes falt på kne og tilbad Ham. En vanlig engel ville ikke ha tillatt dette.

Den som leser profetiene i Johannes åpenbaring skal bli “salig”. Når en bruker uttrykket “salig” betyr dette “velsignet”. den som leser profetiene Jesus har åpenbart for oss vil bli velsignet og få en større forståelse av Guds plan for menneskene gjennom alle tider. De som i tillegg følger Guds bud og gjør som Han sier vil bli ytterligere velsignet. Mange er bitt av basillen og er umåtelig opptatt av profetiene og det som skal skje i fremtiden. Dette er ikke nødvendigvis galt ettersom en forståelse for eskatologi vil ikke bare øke forståelsen for hvem Gud er og hvordan Han handler, men det vil gi en trygghet om fremtiden og vår plass i Guds plan. Faren er at en blir så oppslukt i profetiene at en glemmer hvordan en skal samhandle med andre troende og utroende. Kunnskap om profetiene vil ikke bringe tapte sjeler til Gud, bare Guds kjærlighet for våre medmennesker som Gud har gitt oss kna gjøre det.

I århundrer har folk pekt på Bibelen og sagt at endetiden er nær. Selv om vi ikke vet timen Jesus skal komme tilbake til jorden for å hente menigheten opp til seg, så er det sikkert at vi er nærmere denne hendelsen i dag enn de var på Jesu tid. Måtte vi alle være beredt til å måte Herren i skyene…

DEN TREFOLDIGE VELSIGNELSEN (v. 4-5a)

4 Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone,og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger.

Johannes åpenbaring 1:4-5a

Til forskjell fra moderne brev hvor senderen signerer navnet sitt underst, så skrev senderen av eldgamle brev ofte navnet sitt i begynnelsen av brevet. Johannes identifiserer seg selv som forfatteren av dette brevet og henvender seg til de syv kirkene i Asia (dagens Tyrkia). Han hilser dem alle med nåde og fred, en vanlig hilsning i Ny Testamentlige brev.

Frasen “Han som er og som var og som kommer” identifiserer den først personen innen treenigheten, Gud Faderen. Dette fordi det er den eneste måten vi kan forstå denne tredelte beskrivelsen (jfr. Johannes åpenbaring 1:8, 4:8) som ser Gud i tre dimensjoner (fortid, nåtid og fremtid) til tross for at Han er tidløs. Den evige Gud er kilden til all velsignelse, frelse, nåde og fred.

De syv åndene som står foran Hans trone er den Hellige Ånd. Selvsagt finnes der bare en Hellige Ånd, men nummer syv i Skriften er et bilde på Guds fullkommenhet (jfr. Johannes åpenbaring 5:6, Jesaja 11:2, Sakarja 4:1-10). Husk at uken har syv dager, verden ble skapt på syv dager, jødene har syv årlige høytider, og særlig i Johannes åpenbaring er tallet syv viktig (syv menigheter, syv gullysestaker, syv stjerner, syv basuner, syv plager, syv fjell, syv konger og dragen med syv hoder bare for å nevne noe). Utenfor Bibelen finner vi også eksempelvis at lyset er dannet av syv farger.

Den Hellige Ånd i all Sin herlighet og fullhet sender nåde og fred til de troende. Han er nådens Ånd (Hebreerne 10:29) og produserer fred i de troendes liv (Galaterne 5:22). Her sees Han i Sin herlighet på plassen Sin ved siden av Faderen i himmelen.

Til slutt nevnes Jesus selv. Han sees også i Sin herlighet. Det er bare passende at Johannes nevner Kristus sist og gir Ham en mer utfyllende beskrivelse siden Han er temaet på Johannes åpenbaring. Et troverdig vitne er en som alltid snakker sant, og det beskriver virkelig Jesus Kristus. Han var et perfekt vitne for Faderen.

Jesus var også den førstefødte av de døde. Ikke fordi Han var den første som stod opp fra de døde (eksempelvis Lazarus), men Han er den første i den forstand at Han er den viktigste som har stått opp fra de døde. Oppstandelsen Hans betød mye mer enn Lazarus og de andre. Jesus var ingen hvem-som-helst, men Guds hellige Sønn. For å se andre som stod opp fra de døde helt tilbake i Gamle Testamentet, se 1 Kongebok 17:17-23, 2 Kongebok 4:32-36, 13:20-21, og i Nye Testamentet Matteus 9:23-25, Lukas 7:11-15, Johannes 11:30-44. Jesus er den første – den viktigste. Gud erklærer i Salme 89:28Ja, min førstefødte skal han være, den høyeste blant kongene på jorden.” Vi finner litt av samme tankegangen her, og i Johannes åpenbaring finner vi oppfyllelsen av dette løftet.

Den tredje tittelen til Jesus her er Herren over jordens konger. Her ser vi et bilde av Kristus som den absolutte høyeste makt over hele jorden som Han har skjøte til (jfr. Johannes åpenbaring 5:11 ff). Det at Jesus er hele jordens konge er nevnt flere steder i Skriftene. Han er Herre og har et “navn over alle navn” (Filipperne 2:9-11), og Han gir ifølge Hans Fars plan og Åndens virke de troende Hans kongelige velsignelse av nåde og fred.


LOVPRISNINGEN (v. 5b-6)

Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod 6 og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.”

Johannes åpenbaring 1:5b-6

Det som Kristus har gjort for de troende får Johannes til å bryte ut i lovprisning til Ham. I denne tidshusholdningen elske Jesus oss med en ubrytelig kjærlighet (Romerne 8:35-39). Den største uttrykkelsen av den kjærligheten kom da Han satte oss fri fra syndene våre ved Sitt blod – en referanse til frelsesverket som ble fullbrakt da Han døde på korset for oss.

Dette er hjertet av evangeliet. Synderne er tilgitt av Gud, satt fri fra synden, døden og helvete på grunn av Jesu Kristi selvoppofrelse på korset i vårt sted. Gud gjorde Ham til vår erstatning og drepte Ham for våre synder slik at prisen ble betalt på våre vegne. Guds rettferdighet ble tilfredsstilt og Gud Faderen kunne så gi rettferdighet til dem som angrer på syndene som Jesus døde for.

Jesu kjærlighet fikk Ham også til å berede et kongerike for oss (ikke tusenårsriket, men en sfære med Guds styre som troende kan komme inn i ved frelse (jfr. Kolosserne 1:13) hvor vi nyter Hans kjærlige, nådefulle og allmektige beskyttelse. Endelig gjorde Han oss til prester for Hans Gud og Far ved å gi oss direkte tilgang til Faderen (jfr. 1 Peter 2:9-10).

Johannes konkluderer lovprisningen hans med den eneste riktige responsen i lys av den overveldende størrelsen av velsignelsene som Kristus har gitt de troende: Til Ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Dette burde bli responsen til alle som leser denne fantastiske boken hvor den fremtidige æren og styret er så klart presentert.

JESU ANDRE KOMME (v. 7-8)

7 Se, han kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen! 8 Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.”

Johannes åpenbaring 1:7-8

Johannes åpenbaring er den ultimate action thrilleren. Dersom noen liker en bok med fart og spenning, så er denne ypperlig. Her er drama, spenning og skrekk. Den handler om jordens undergang og Guds vrede over en jordklode fylt med synd. Den forteller også hvordan alle skal bli dømt, om engler og mennesker som blir kastet i et flammende hav som heter helvete.

En viktig del av profetiene om endetiden er Jesu andre komme. Vers 7 begynner med “Se, Han kommer!” Så snart hilsningene er unnagjort, kommer en til den viktige essensen. Jesus kom til jorden for å bli født av en jomfru, leve et perfekt liv, dø på korset, og til slutt dra tilbake til himmelen. Men dette er ikke alt! Jesus skal komme tilbake en annen gang. De som tror på Ham og følger Ham skal se at Han kommer tilbake til jorden på samme måten som Han forsvant – i skyene (se Apostlenes gjerninger 1:11).

I Gamle Testamentet ble de fortalt at Messias skulle komme, men de visste bare at Han skulle komme, ikke at Han skulle komme to ganger. Jeg har ofte beskrevet Gamle Testamentet som at du står i en dal. Langt fremme ser du et fjell – det er Kristus som skal komme. Så når du kommer nærmere, ser du at det ikke bare er ett fjell, men to. Dette ser vi i evangeliene – at Kristus skal komme tilbake igjen. Så, i epistlene og Johannes evangelium ser vi fullt ut alle åser og bakker – alt som skal skje i endetiden.

I Salme 2:6-9 leser vi: “6 «Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.» 7 Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. 8 Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. 9 Du skal knuse dem med jernstav, slå dem i stykker som pottemakerens krukke.»” Dette er bare ett av mange skriftsteder som viser Kristus som styrer på jorden. Det finnes mange skriftsteder som omhandler Messias jordiske styre (eks. Daniel 7:13-14, 18, Sakarja 14:4-9, Malaki 4:1-4) som ikke har blitt oppfylt ved Jesu første komme. Derfor må Han komme for å oppfylle dem sider Gud ikke lyver (4 Mosebok 23:19).

Det er flere grunner til at Kristus må komme tilbake: 1) Guds løfter krever at Han kommer tilbake, 2) Jesu løfter krever at Han kommer tilbake, 3) garantien om den Hellige Ånd krever at Han kommer tilbake, 4) Jesu program for menigheten krever at Han kommer tilbake, 5) Kristi program for de utroende nasjonene krever at Han kommer tilbake, 6) Guds program for Israel krever at Han kommer tilbake, 7) Kristi ydmykelse krever at Han kommer tilbake, 8) dommen av Satan krever at Han kommer tilbake og 9) de troendes forventninger krevet at Han kommer tilbake. Jeg kunne ha skrevet om alle disse punktene, men det er nok til å illustrere at Bibelen krever at Jesus kommer tilbake til jorden – igjen…

Det at Jesus kommer med skyer kan være et bilde som symboliserer Guds tilstedeværelse. Da jødene vandret rundt i ørkenen, fulgte Gud med dem som en skystøtte.

Det står at de som har gjennomboret Ham skal se Ham. Dette kan ikke bety de romerske soldatene som korsfestet Ham, for de er døde for lenge siden. Trolig er dette en henvisning til at jødene skal se Ham når Han kommer tilbake til jorden. Alle folkeslag på jorden er alle hedningene – d.v.s. de ikke-jødiske menneskene som ikke tror på Gud. De vil også sørge over Kristus. I trengselstiden vil de alle lide mye.

Til slutt setter Gud signaturen Sin på profetien om Jesu andre komme. Han som er Alfa og Omega, som er og var og kommer, den tidløse Gud som ikke er bundet av tiden. Alfa og Omega er som kjent først og siste bokstaven i det greske alfabetet. Dette er den Allvitende vi snakker om. At Han er den Allmektige viser Hans store kraft. Ingen kan hindre Ham i å gjøre det Han ønsker, og planene var allerede laget før verden ble skapt.

JOHANNES SER ET SYN (v. 9-11)

Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. 1På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. 11 Røsten sa: «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea

Johannes åpenbaring 1:9-11

Dette er tredje gangen Johannes nevner seg selv med navn i denne boken. Det er ingen tvil om forfatteren av denne boken, selv om den er, som tidligere sagt, Jesu åpenbaring. Det virker som om Johannes var overrasket over å ha fått det store privilegium å motta dette synet, til tross for hans uverdighet. Som leserne kanskje kjenner til var Johannes sendt til øya Patmos som straff etter at han hadde jobbet med å spre evangeliet om Kristus. Han identifiserer seg som bror til de andre apostlene, og sier at han er sammen med dem i trengselen deres. Han viste, som dem, utholdenhet når det kom til å lide for troen sin.

Johannes mottok synet da Ånden kom over ham. Opplevelsen hans overgikk grensene til vanlig normal menneskelig sansing. Under den Hellige Ånds kontroll ble Johannes transportert til et plan med erfaringer og oppfatninger som går vel forbi de menneskelige sansene. I denne tilstanden viste Gud ham ting på en overnaturlig måte. Esekiel (Esekiel 2:9ff), og Paulus (Apostlenes gjerninger 22:17-21, 2 Korinterbrevet 12:1 ff) hadde liknende opplevelser.

Johannes mottok synet på Herrens dag. Selv om noen hevder at dette refererer til den eskatologiske dommen kalt Herrens Dag, så er det nok best forstått som søndag. Herrens Dag, eller trengselsperioden eller dommedag var ennå ikke kommet da Johannes mottok synet. Vi har enda ikke kommet der i dag. Det er en grammatisk forskjell på de to begrepene, og det er ikke noen reell tvil om at Johannes snakker om søndagen.

På en dramatisk måte ble Johannes befalt å skrive ned det han så. Stemmen var kraftig som en basun, og det var ikke noen hvem som helst som talte. Stemmene som blir hørt i Johannes åpenbaring er alltid høyrøstet, og det skulle ikke være noen tvil om hva som ble sagt. Det kan kanskje minne litt om Guds stemme på fjellet Sinai da Moses snakket med Gud. Da var det både lyn og torden rundt fjelltoppen.

Johannes ble befalt å skrive ned det han så og sende det til de syv kirkene som i dag ville vært lokalisert i det moderne Tyrkia. Disse syn kirkene ble valgt fordi de var lokalisert i nøkkelbyene til de syn postdistriktene som Asia var delt inn i. De var således sentrale punkter for å videresende informasjon.

De syv byene dukker opp i en slik rekkefølge at en budbringer som reiste på den sirkulære veien som bandt dem sammen lett kunne besøke dem. Etter å ha ankommet Milet kunne budbringeren med boken ha reist nord til Efesos (byen nærmest Milet), so reist med klokken til Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og til slutt til Laodikea.

Disse syv kirkene har en trippel betydning: Menighetene var virkelige kirker som hadde virkelige problemer. Jesus adresserer disse i brevene til de forskjellige menighetene. Videre beskriver brevene en spesiell type mennesker som vi finner i verden i dag. Til slutt ser vi at de forskjellige menighetene passer til forskjellige perioder i kirkens historie. Jeg vil komme tilbake til alt dette når vi kommer til de enkelte menighetene. De forskjellige tidsperiodene for kirken eller kristendommen tar oss helt opp til bortrykkelsen – Jesu andre komme. Men som sagt: Mer om dette senere…

SYNET AV KRISTUS (v. 12-16)

12 Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, 1og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. 1Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø, øynene var som flammende ild, 1 føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruset av veldige vannmasser. 1I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft.”

Johannes åpenbaring 1:12-16

Da Johannes snudde seg for å se hvem som hadde snakket i vers 11, så han først syv lysestaker av gull. Dette er ikke problematisk i det hele tatt, for Jesus selv forklarer i vers 20 at disse syv lysestakene av gull er et bilde på de syv menighetene. Hvilke menigheter? De Han nettopp har nevnt i vers 11. Lysestakene her er lik de portable oljelampene som ble brukt til å lyse opp et rom i mørket. De symboliserer kirkene som verdens lys (Filipperne 2:15). De er av gull fordi gull er det mest dyrebare metallet som finnes. Syv er nummeret for fullkommenhet – som tidligere nevnt.

Midt imellom lysestakene så Johannes den oppstandne Jesus Kristus. Det at Kristus stod midt imellom lysestakene er et bilde på at Jesus er alltid midt i kirken sammen med oss. Enhver gudelig menighet burde ha Kristus i sentrum. Kristus hadde en fotsid kjortel på seg. Dette er et kjennetegn på kongelige. Det er her også brukt et ord som vi finner igjen når Bibelen beskriver høyesteprestenes kjortler. Jesus står her frem både som kongelig og som vår yppersteprest.  Menneskesønnen hadde hvitt hår – som en opp i årene eller en som har mistet sin naturlige hårfarge på grunn av sykdom eller traumatiske opplevelser. (Korsfestelsen.) Hvit er også fargen vi skulle ha etter at synden er vasket ut av våre liv. Denne hvitfargen var “skarp”, “blendende” og “brilliant”. Den symboliserer Kristi evige, strålende og hellige sannferdighet. Øynene Hans var som flammende ild. Hans søkende, avslørende og ufeilbarlige blikk når inn til alle krokene i Hans menigheter og avslører alt Han trenger å vite. “Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent” (Matteus 10:26).

Så står det at Kristi føtter var som bronse glødet i en ovn. Bronse har i symbolske skrifter som oftest blitt sett i sammenheng med dom. Dette er en åpenbar referanse til at den Kristus vi ser i Johannes åpenbaring ikke er den ydmyke personen vi kjenner fra evangeliene. Kristus skal dømme synderne i kirken med autoritet. Kongene i eldgamle dager satt ofte på en trone når de dømte undersåttene sine, og føttene deres ble således ofte et bilde på kongens autoritet. Med rødglødende føtter skal Kristus vandre gjennom kirken Sin og utøve Sin irettesettende autoritet overfor syndere som skitner til menighetene med sin synd.

Røsten var som bruset av veldige vannmasser. Kristi stemme var ikke lengre som en basun, men som lyden av vannmasser som pisker mot land i en storm med et høyt, tordnende brøl. Guds stemme ble også beskrevet slik i Esekiel 43:2 – en annen parallel som bekrefter Kristi guddommelighet. Det er med en slik mektig stemme Gud skal en dag kalle de døde opp fra gravene og opp fra havets bunn (Johannes 5:28-29).

I Sin høyre hånd holdt Kristus syv stjerner. I vers 20 forklarer Jesus at disse stjernene er englene til de syv menighetene. Disse syv englene kontrolleres i høyre hånden Hans. Ordet “engel” betyr egentlig “budbringer”. Noen har foreslått at disse syv budbringerne er representanter som besøkte Johannes på øya Patmos. Det finnes ingen god forklaring på hvorfor disse skulle være til stede i Kristi åpenbaring til Johannes. Mest trolig er disse syv budbringerne forstanderne i de respektive menighetene.

Det skarpe sverdet som kom ut av Kristi munn var et tveegget sverd. Det var i stand til å forsvare kirken Hans mot ytre trusler (se Johannes åpenbaring 19:15, 21). Vi vet fra før at Bibelen, Guds Ord, er skarpere enn et tveegget sverd (Hebreerne 4:12). Når Guds Ord går ut fra Hans munn, så er det skarpt nok til å kløyve sjel fra ånd.

Ansiktet til Kristus skinte som solen. Den herliggjorte Kristus skinner ut Sin herlighet på Johannes. Akkurat som da Moses gikk opp på fjellet og kom ned igjen med Gud herlighet som lyste av ansiktet hans, så lyser det på samme måte av Jesus. Gud er lyskilden som fantes før solen ble skapt, og senere i Johannes åpenbaring vil vi se at Gud igjen er lyskilden i evigheten. Kristus ble av Johannes beskrevet som verdens lys. Alle kristne er denne verdens lys også. Lyset kommer slik at mørket må vike. Lyset avslører hva som finnes i syndens mørke. Egentlig er vi alle litt lik månen. Månen skinner ikke selv, men speiler sollyset ned til jorden. På samme måte burde vi avspeile Guds lys til menneskene her på jorden.

SYNEST EFFEKT (v. 17-19)

“17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 1og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. 19 Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme heretter.”

Johannes åpenbaring 1:17-19

Johannes falt sammen som en tom sekk da Jesus hadde sagt dette. Det å møte himmelske budbringere har ofte vært en stor påkjenning for de som har blitt besøkt av engler eller en tidligere utgave av Kristus. Daniel rapporterte at han mistet all kraft og ble hvit som et spøkelse (se Daniel 10:8-9, jfr.8:17). Jesaja ble overveldet da han fikk se et syn av Herren og ropte ut: “«Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over hærskarene.»” (Jesaja 6:5) Mange andre hadde kraftige reaksjoner når de møtte en engel eller Gud selv, men jeg vil bare nevne disse to.

Akkurat som Han hadde gjort i Matteus 17:7 (da Jesus ble forvandlet på fjellet og Moses og Elisa gikk ved siden av Ham) så la Jesus hånden på Johannes og sa: “Frykt ikke!” Å møte overnaturlige skapninger kan være skremmende for noen og enhver, men Gud vil ikke at vi skal være redd Ham, men bare den dommen som skal komme over de som ikke tror på Ham. Dersom vi tilhører Ham har vi i all evighet ingenting å være redd for. Jesus ønsker å gi oss trøst og være med oss hele livet.

Jesus identifiserer seg her med “jeg er”, et velkjent tema fra Johannes evangelium (Jeg er døren, jeg er den gode Hyrde, jeg er sannheten og livet etc.) og det tar oss helt tilbake til 2 Mosebok da Gud sa gjennom den brennende busken til Moses at “Jeg er” hadde sendt ham. Jesus er den første og den siste, begynnelsen og enden. Når alle de falske gudene har forsvunnet, står bare Han igjen. Han eksisterte før dem (før Edens hage) og vil eksistere i all evighet, lenge etter at de falske gudene har blitt glemt.

Jesus er også levende. Ikke bare er Han den levende Gud, men Han som døde på korset stod opp igjen den tredje dagen og lever i beste velgående oppe i himmelen. Han skal aldri dø igjen. Han har vunnet over døden, og døden har ingen makt over Ham.

Så sier Jesus at Han har nøklene til døden og dødsriket. Døden er tilstanden og dødsriket er stedet. Nøklene viser at Jesus har tilgang til og autoritet over døden og dødsriket. Jesus Kristus kan bestemme hvem som lever og hvem som dør. Han kontrollerer livet og døden. Å vite at Jesus har disse nøklene i Sin besettelse betyr at den kristne slipper å frykte om hvor han skal tilbringe evigheten.

Jeg liker å tenke på det slik at i dødsriket finnes det en nøklebutikk med en nøkkel til hver av oss. Når vi tar imot Kristus, gir Han oss hver vår nøkkel slik at vi kan leve evig med Ham. Har du hentet den nøkkelen med ditt navn på? Jesus kan gi deg den nøkkelen dersom du spør Ham om den. Han håper at så mange som mulig skal komme til nøklebutikken og hente ut sin egen nøkkel.

Til slutt får Johannes beskjed om å skrive ned alt han har sett og hørt, og ikke bare det, men også det som han skal se og høre etterpå. Johannes hadde nettopp sett et syn i kapittel 1 som han ble bedt om å skrive ned. Det som er nå er åpenbart en referanse til de syv brevene til de syv menighetene. Det som skal komme er alle de fantastiske profetiene som Johannes ble vist om fremtiden mens han var på øya Patmos. Resultatet er kanskje den mest spennende boken i hele Bibelen. Selv om jeg har 1 Mosebok som min favorittbok, så er Johannes åpenbaring en god nummer to. En fantastisk verden åpner seg når vi leser denne boken…

Advertisement
%d bloggers like this: