Misjonsbefalingen

“16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»”

Matteus 28:16-20

INTRO:

 • Dette er klimakset på Matteus evangelium.
 • Dette er ikke “Det stor budet”
 • Dette er ofte misforstått av mange kristne, enten (a) forstår de det ikke, eller (b) er de uvillige til å følge det.
 • Å være en kristen er mer enn å gå til kirken

Det er flere nivåer av involvering:

 1. Fellesskap (Johannes 13:35) “Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.
 2. Tjeneste (Efeserne 4:11-13) “Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.”
 3. Tilbedelse (Johannes åpenbaring 4:9-11, 5:8-14) “Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen, og som lever i all evighet, faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser fram for tronen og roper: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg.”, “Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste – det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire skapningene svarte: «Amen.» Og de eldste kastet seg ned og tilba.”
 4. Evangelisering, misjonering (Matteus 28:16-20).
 • Gud kaller alltid ut mennesker
 1. Gud kalte ut Abraham og jødene
 2. Gud kalte ut en rest av Israel
 3. Gud kalte ut menigheten
 4. Gud kaller ut villige mennesker
 • Jesus sender oss slik som Faderen har sent Ham (Johannes 17:18) “Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.

I. TILGJENGELIGHET (vers 16)

 • de elleve disiplene dro dit Jesus ville de skulle dra
 • den mest talentfulle kristne er ubrukelig dersom han ikke vil dra dit Jesus vil at han skal dra
 • der må være en villighet til å tjene Gud
 • alle de elleve så Ham ikke i hagen
 • Galilea var et møtested både før og etter oppstandelsen (Matteus 26:32, 28:7, 10)

II. TILBEDELSE (vers 17-18a)

 • en holdning av ren tilbedelse
 • der kan ikke være noen tjensete uten tilbedelse
 • når de så den oppstandne Kristus, forsvant forvirringen deres, og drømmene deres ble gjenopprettet
 • sorg ble snudd til glede
 • noen tvilte fremdeles
 • Jesus kom og snakket til dem

III. UNDERKASTELSE (vers 18b)

 • en holdning av underkastelse
 • vi må underkaste oss Guds Ord/Guds vilje
 • “exousia” betyr autoritet, domsmyndighet, frihet, kraft, rett og styrke
 • denne autoriteten ble gitt Ham av Faderen (Matteus 11:27, Johannes 3:35)
 • Daniel 7:13-14Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer om en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.”

IV. LYDIGHET (vers 19-20a)

A. Gå

 • vi må være aktive for Herren
 • Gud vil lære oss

B. Undervis

 • vær en disippel, instruer, undervis, lær dem
 • gjør folk til disipler
 • bli “menneskefiskere”

C. Alle folkeslag

 • alle er et mål
 • Gud elsker alle
 • evangelisering, misjonering

D. Døpe dem

 • å dukke helt under, å gjøre helt våt; brukt om seremoniell renselse (i N.T.), og spesielt ordinasjonen av kristen dåp
 • et vitnesbyrd på deres omvendelse
 • bilde av død (neddykkelse) og oppstandelse (nytt liv)

E. Lære dem

 • disippelprogram
 • preken
 • undervisning
 • veilending

V. KRAFT (vers 20b)

 • Gud vil være med oss
 • Gud vil gi oss kraft
 • Om Gud er for oss, hvem kan da være imot oss
 • Jeg formår alt ved Kristus som styrker meg
 • Gud MÅ være med oss, ellers…
 • Han vil være med oss til jordens ende/tidsalderens ende, en bestemt tidsperiode
 • her: til Jesu andre komme

Advertisement
%d bloggers like this: