Advarsler mot nye åpenbaringer

1 Det kan hende at det står fram en profet eller en som har drømmesyner, hos deg og lover deg et tegn eller under. 2 Så skjer det tegnet eller underet han forutsier, men samtidig sier han: «Kom, la oss følge andre guder» – som du ikke kjenner – «og la oss dyrke dem». 3 Da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. 4 Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans røst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved. 5 Men denne profeten eller drømmeseeren skal straffes med døden fordi han lokket deg bort fra den vei som Herren din Gud har befalt deg å gå, og forledet dere til opprør mot Herren deres Gud, han som førte dere ut av Egypt og fridde deg ut fra slavehuset. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.
6 Det kan hende at din bror, din mors sønn, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din kjæreste venn lokker deg i hemmelighet og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» – guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7 guder som dyrkes av folkene omkring dere, enten nær eller fjernt, fra den ene enden av jorden til den andre. 8 Da skal du ikke gi etter og ikke høre på ham. Du må ikke vise ham medfølelse og ikke skåne eller dekke ham. 9 Nei, du skal ta livet av ham. La din hånd være den første som løftes mot ham for å drepe, og siden skal hele folket løfte hånden mot ham. 10 Du skal steine ham i hjel fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av slavehuset. 11 Og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør en slik ugjerning blant folket ditt.”

5 Mosebok 13:1-11

I. PROFETENES TID ER OVER

Mange kulter er startet på 1800- eller 1900-tallet. Andre frikirker kommer til stadighet med nye åpenbaringer som enten er personlige eller gjelder hel menneskeheten. Dette gjør at det er nødvendig å se på spørsmålet om fortsatt åpenbaring. Sender Gud oss nye åpenbaringer i dag? Første punkt sådan er å se på det faktum at profetenes tid er over. Profeter er vanligvis noe vi forbinder med Det gamle testamentet. Mange av disse profetene pekte framover mot Jesu fødsel, men mange profeterte også om endetiden, en tid vi tror vi lever i nå. Når som helst forventer vi at Antikrist skal komme og ta makten over hele jorden. Selv om dette ikke har skjedd enda, så ligger nå alt klart for at dette skal skje, både politisk, åndelig og rent teknisk.

Selv om “å profetere” har to betydninger; en er å forutsi framtiden, og en annen å meddele Guds Ord, så er dette stort sett oppfattet som å meddele til menneskene hva som skal skje i framtiden; eks. hvor en skal tilbringe evigheten. Dette bygger på profetier og sannheter som står i Bibelen, og vi skiller i dag vanligvis mellom “profeter” og “predikanter” for å gjøre dette skillet klart. Først og fremst ser vi på Matteus 11:13 hvor Jesus selv sier: “For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes.” Selv om Jesus her ikke snakker om de 400 årene fra Malakias til Matteus, så er det klart at i følge Jesus er Johannes den siste profeten.

Profetene og Jesus Kristus er fundamentet som kristendommen er basert på. I Efeserne 2:20 skriver Paulus “Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.” Paulus hadde menigheten i tankene da han skrev dette. Den samme tanken finner vi i Hebreerne 1:1-2 hvor forfatteren – antakelig Paulus – skriver: “Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.” Jesus er uten tvil i en særstilling, men alle disse skriftstedene sier klart at profetenes tid er over. Så er det et defineringsspørsmål om døperen Johannes eller Jesus selv er den siste profeten.

II. JESUS ER DEN SISTE PROFETEN. 

Når vi slår opp til  Apostlenes gjerninger 3:22-23 leser vi: “Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.’” Fra sammenhengen her er det åpenbart at det snakker om Jesus Kristus. Både før og etter disse to versene snakker om Kristus. Peter, som holdt denne talen på pinsedagen, fortalte ikke folkemengdene om døperen Johannes, men om Jesus Kristus, Frelseren, som kan gi alle som søker Ham evig liv.

Vi leser også i Apostlenes gjerninger 7:36-37: “Den samme Moses førte dem ut og gjorde under og tegn i Egypt, ved Rødehavet og førti år i ørkenen.Det var han som sa til israelittene: ‘ Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre.’” Dette er tidligere nedskrevet i 5 Mosebok 18:15-22. Ordlyden “som meg” gjør at en her antar Skriftene snakker om Jesus Kristus, ikke døperen Johannes. Dette blir antatt av de fleste kommentatorer jeg har lest.

III. INGEN ÅPENBARING ETTER JESUS KRISTUS

Så vi har sett at Jesus er den siste profeten (noen tror det er døperen Johannes), og det viktige er å slå fast om det har kommet noen flere åpenbaringer etter Jesu dager på jorden. Svaret er å finne i Bibelen. Først leser vi i Efeserne 4:7-11: “Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det: Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden.  Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere...”

Disse “gavene” bygger igjen på grunnlaget til profetene, som nevnt i Efeserne 2:20 (“Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen”). Paulus hadde problemer med at folk i menigheten i Korint hevdet å ha forskjellige åpenbaringer og forskjellig tungetale.. I 1 Korinterbrev 14:26 skriver han: “Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.” Disse tingene er alvorlige saker som må behandles med den aller største forsiktighet. I 1 Korinterbrev 11:4-5 skriver han: “En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt.” Det ser altså ut at noen hadde en gave å tale profetisk. Dette sees imidlertid i sammenheng med tungetale og tolkning av den.

Når vi blar til 1 Korinterbrev 14:22, 29, 31 og 33 leser vi: ” Derfor er tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror”, “La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier”, “For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret” og ” for Gud vil ikke uorden, men fred.” Det at folk i menigheten talte profetisk er åpenbart at de snakket om profetiene i Bibelen og gir disse videre til både troende og ikke-troende. Dette blir understreket av den streke advarselen i Johannes åpenbaring 22:18-19. Der skriver apostelen Johannes: “ Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken.  Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.” Denne advarselen handler om hele Bibelen og tolkes av de fleste kommentatorer som at all åpenbaring som påstås å være fra Gud må finnes inni Bibelen allerede, ellers vil det være falske åpenbaringer. Vi kan få personlige kall – ofte feildefinert som åpenbaringer – og disse må sjekkes med hva Bibelen sier. Det er et vanlig syn innen kristendommen at da apostelen Johannes avsluttet Johannes åpenbaring var det aslutningen av Guds åpenbaring for menneskene. Dersom noen kom en ny lære etter dette, ble dette ansett som vranglære – som Paulus skrev i 1 Timoteus 6:3: “Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4 er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker.” Johannes skrev ofte om falske Messiaser og Det nye testamentet er full av advarsler om falske lærere. Bibelen er det vi har fått av Gud, og det er nok!

IV. DEN HELLIGE ÅND ER HOS MENNESKENE SOM JESUS DRO FRA

For å vite hva sannheten er, må vi følge Den Hellige Ånds lære. Han er guiden vår, i følge Jesus. “Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme” (Johannes 16:13). Han er vår nye stedfortreder etter at Jesus dro tilbake til himmelen. Han er den som skal trøste oss nå. I Johannes 14:16-18 står det: “Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.” Det er Jesus som sier dette til oss.

La oss ikke la oss villede av nye åpenbaringer fra Gud. Foruten personlige kall om hvor vi skal gå og tjene Gud, så har ikke Gud noen nye, fargesprakende åpenbaringer for oss. Tolkningen av mange tungetaler bringer ikke noe nytt til forsamlingen som ikke allerede står i Bibelen. Dersom det er et nytt budskap, så faller det for Bibelens advarsler om å legge til Guds Ord. Vær fornøyd med det som står i Bibelen. Det er alt vi trenger i dag!


 

Advertisement
%d bloggers like this: