Hvilken nytte er ekspertene?

Hvordan skal vi reagere til “eksperter” som på en selvgod måte annonserer at Bibelen er motbevist? Hva med vitenskaplige “autoriteter” som har forsikret oss om at Higgs boson partikkelen “beviser Big Bang” og motstrider 1 Mosebok 1:1? Fatter de uberettiget raske konklusjoner? Hvordan kan vi vite om dette skulle være tilfelle? Blåser ekspertene noen ganger opp troverdigheten sin ved å strekke deres egen legitimitet – som for eksempel at en som har doktorgrad i astronomi kan uttale seg om bibelsk hebraisk?

Akkurat som Job,  så er vi ofte omringet av falske rådgivere, såkalte eksperter og autoriteter som feildiagnostiserer, misforstår og feilinformerer oss om alt mulig. Når vi står ovenfor en antakelse som er ubevist, og som motsier det som Bibelen sier, så er det bra å følge den gamle leveregelen “vurder kilden”. Når ekspertenes påstander ikke høres bibelsk ut, så er det lurt å se hvor de kommer fra. Og vi kan lære fra Jobs respons til vennene hans; Da tok Job til orde og sa: Ja, dere snakker som folk flest,
med dere dør nok visdommen ut! Men også jeg har forstand, jeg står ikke tilbake for dere. Hvem kjenner ikke til alt dette?” (Job 12:1-3)

Ekspertene forteller oss at utenomjordiske livsformer zoomet til jorden “på baksiden av krystallene” for å “plante” kolonier med liv her for evigheter siden. Noen lærer oss at Oort-skyen som ikke kan observeres empirisk, er en fødeavdeling for kometer, og føder og skyter ut baby kometer inn til vårt solsystem. Andre akademikere igjen formoder at det finnes “kosmogoniske under” som kalles “øy universer”.

Ofte blir vi, som Job, underkastet “visdommen” til selv utnevnte “eksperter” ettersom de presenterer deres autoritære meninger og leder oss vill eller verre. Hvorfor det? Hvilken nytte er ekspertene og autoritetene dersom vi ikke kan stole på den informasjonen de gir oss? Hvordan her det seg at noen lurer andre folk i stry mens de bløffer med ekspertise som de ikke har? Og dersom noen virkelig er eksperter, kan de likevel feilinformere oss eller lede oss vill?

Disse spørsmålene begrenser seg ikke til å handle om Higgs boson partikkelen, komet fødsler og biogenese (livets opprinnelse). Faktisk er problemet med ekspertenes pålitelighet daglig kost i rettssalene i Amerika og andre steder. Det er imidlertid stor forskjell på rettssalens eksperter og ekspertene på livets opprinnelse når en bestemmer hvilke eksperter som er pålitelige nok til å bli trodd. I rettsalen i USA blir ekspertene akseptert eller forkastet av rettsdommere. Dersom en ekspert kommer seg gjennom dette første hinderet, så  kan selvsagt både dommer og jury velge om de vil tro på den påståtte eksperten eller ikke. Men når det gjelser å akseptere eller forkaste ekspertene på livetss opphav, så er det du og meg så må dømme – utøve skjønn om hvem og hva vi vil tro.

Ekspertise er ikke det samme som autoritet, selv om begrepene brukes om hverandre, spesielt av bloggere og journalister. Vokt deg for tvetydigheter.

Ordet “autorietet” (exousia i det greske Ny Testamentet, oversatt “domsmakten” i Lukas 23:7) betegner rettslige rettigheter til å regulere noe eller noen, eksempelvis det som Romerbrevet 13 kaller “myndigheten” som er “innsatt av Gud”. Kongressen i USA har autoritet til å nominere høyesteretts dommerne. Dommerne har rettslig autoritet til å avgjøre søksmål, påtale, og administrativ saksbehandling.

Dersom en legger odrets virkelige mening til grunn, så kan en si at ordet “autoritet” egentlig ikke kan brukes i saker som omhandler empirisk vitenskap, fordi der ikke finnes noen som er rettslig riktig når de nedlegger deres egne objektive observasjoner om naturen. Profesjonell utøving av empirisk vitenskap er ikke noe monopol i rettslig forstand til tross for samfunnets evolusjonære portvaktfunksjon.

Selvsagt er Bibelen den autoritære informasjonskilden på livets opphav fordi det er Guds offentlige registrering av historiske hendelser som omfatter himlenes, jordens og alle skapelsenes opprinnelse. På denne måten er Bibelen alene autoriteten vedrørende livets opphav. Bibelen er ikke bare en “ekspert”.

Likevel er det et faktum at ordet “autoritet” i dag blir brukt om andre ting enn i rettslig sammenheng.  en løsere måte å bruke ordet “autoritet” får vi når vi sier “Dr. Larry Vardiman er en autoritet når det gjelder vær og klimatisk vitenskap” eller “Dr. Jason Lisle er en autoritet i astronomi.” Det vi mente var at Dr. Vardiman og Dr. Lisle er genuine eksperter på disse områdene innen de empiriske vitenskaplige disiplinene (områdene). Vi burde være forsiktig å bruke terminologien “autoritet” i skriftlig form eller uttalt terminologi og unngå feilen i å forveksle ekspertenes meninger med sann “autoritær” informasjon.

Ekspertenes meninger burde undersøkes nøye for å finne eventuelle feilslutninger ved overføring av autoritet. Denne analytiske feilen skjer når en ekspert på et bestemt område uttaler seg om et annet område enn det han er ekspert i. Dersom ekspertens objektive kvalifikasjoner er begrenset til et område, så er ikke denne personens uttalelser på et annet område “ekspert uttalelser” lengre.

Mange har klart å overlappe forskjellige områder. For eksempel vet en biokjemist mye om både biologi og kjemi. Andre kan ha oppnådd ekte ekspertise på flere bestemte områder (eks. vannsurfing, dyrepleie og data teknologi). Ved nøye gransking av folk som er eksperter på flere områder, så må en bestemme om individet demonstrerer objektiv kunnskap som kan verifiseres i det bestemte området det er snakk om.

Vi må alle ta litt ansvar for å sjekke opp kildene til det som “ekspertene” kommer med. Fra Bibelen vet vi at vi alltid skulle være i stand til å forsvare det vi tror, men vi bør også sjekke både skriftene og ekspertenes uttalelser og ikke ta noe for gitt. Det er som kjent menneskelig å feile. Dersom vi følger eksemplet fra de som var i menigheten i Brøa, så skulle vi ikke ha noe å bekymre oss om. Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.” (Apostlenes Gjerninger 17:10-11)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: