Forfatterskap

Hvem var det som skrev 1. Mosebok? Det finnes tre hovedteorier om hvem som har skrevet denne boken. Vi vet at Boken er gitt oss av Gud. 2. Peter 1:21 sier “For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.” Videre leser vi i 2. Timoteus 3:16: “Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.”Så hvem er de hellige menn det snakkes om.

1. FORSKJELLIGE MENN ETTER MOSES

De fleste liberale teologer og kommentatorer sammen med noen konservative har fulgt teorien om at flere ukjente forfattere og redaktører fra Hesekia til Esra samlet og redigerte flere gamle legender og tradisjoner som ble overført oralt fra Israels forfedre, men også fra egypter, babylonere og andre.Dette er kalt “dokumentar hypotesen” og har blitt brukt om flere bøker enn bare 1. Mosebok. Den blir også kalt “J, E, D, P hypotesen” hvor bokstavene står for de antatte forfatterne av de respektive porsjonene. “Jehova dokumentet” er antatt å være datert til 850 F.Kr. og ble markert med navnet Jehova. “Elohist dokumentet” omtrent 750 F.Kr. ble markert med navnet Elohim, Deuteronomist dokumentet” var trodd å være en videre redigering av de to første, datert til ca 620 F.Kr. og inneholdt mesteparten av 5. Mosebok, og til slutt det “Prestaktige dokumentet” som representerer de antatte revisjonene av en gruppe jødiske prester rundt ca. år 500 F.Kr.

De som tror på denne ideen har forsøkt å rettferdiggjøre forskjellene i språk og stil, referanser til skikker og kulturer og andre interne bevis som syntes for dem å gi en grunn til dette lappeteppet av bokens sammensetning. Disse kritikerne hevdet at litt av 1. Mosebok, spesielt de første 11 kapitlene, hadde kommet fra mytene til de eldgamle babylonerne. Deres kritikk var ment å lage rom for evolusjon i Skriftene, men teorien har blitt grundig motsagt av moderne arkeologiske utgravninger. Det kan nevnes at det er slått fast av flere at skriftspråk eksisterte lenge før Moses, i følge Ralph Linton kunne en finne skriftspråk for 5000-6000 år siden i Egyp, Mesopotamia og Indus dalen. Det er derfor ikke nødvendivis at alt var oralt overført, som i denne teorien.

2. MOSES

De fleste konservative skriftlærde har akseptert at 1. Mosebok ble skrevet av Moses. Dette har vært den generelle oppfatningen, og det er også derfor at vi, etter Luthers inflytelse, her kaller de første fem bøkene i Bibelen for Mosebøker. Det har også vært tradisjonen innenfor jødiske skriftlærde og de kristne forfedrene våre at Moses skrev disse bøkene. Alle de fem bøkene ble av jødene kalt “Toraen“, eller “Loven etter Moses“. Det var også et syn som Jesus selv hadde. I Lukas 24:27 og 44 leser vi: “Og Han (Jesus) begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som var skrevet om Ham.”, “Så sa Han (Jesus) til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det som måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene.”

Dersom vi kan anta at Moses var ansvarlig for 1. Mosebok slik den har kommet ned til oss, så gjenstår det likevel spørsmålet hvordan han har fått den og ført den videre. Det er tre muligheter: (a) han mottok det som direkte åpenbaring fra Gud, eller i form av hørbare ord som Gud dikterte ham og han skrev ut, eller han fikk visjoner om store hendelser i fortiden som han skrev ned selv guidet av Den Hellige  Ånd, (b) han mottok alt ved oral tradisjon som har blitt sendt videre fra far til sønn, som han skrev ned guidet av Den Hellige Ånd,eller (c) han tok faktiske skrevne oppskrivelser fra fortiden, samlet dem, og så satte dem sammen i en sluttform guidet av Den Hellige Ånd.

Hvilken som helst av disse metodene kan ha blitt brukt uten at det tar vekk Guds hånd i det hele. Det må likevel sier at de første to metodene ikke har noen begrunnelse i Skriften. Visjoner og åpenbaringer synes bare å være forbundet med fremtidige profetier som for eksempel i Daniel, Esekiel og Johannes åpenbaring. Den direkte metoden av diktering ser ut til å være forbundet med lover som eksempelvis De Ti Bud og 3. Mosebok.

Det er også viktig at 1. Mosebok er blitt sitert fra minst 200 ganger i Nye Testamentet, og selv om Moses er nevnt flere ganger, så står det faktisk ikke at han er forfatteren av 1. Mosebok spesifikt. Derimot finnes det grunnlag for å si at han er forfatteren for de andre fire Mosebøkene.

 3. SAMMENDRAG AV PATRIARK OPPSKRIVNINGER

Det fører oss til den siste av teoriene som jeg faktisk tror er den rette. Denne teorien påstår at Moses samlet og redigerte tidligere nedskrivninger som har blitt gitt videre fra far til sønn vie listen og patriarker som er oppskrevet i 1. Mosebok. Det vil si at Adam, Noah, Sem, Tera og andre faktisk skrev ned individuelle nedskrivninger av hendelsene som skjedde i sin egen levetid, om det som de hadde direkte kjennskap til. Disse nedskrivningene ble så tatt vare på til Moses fikk dem. Så ble han ledet av Den Hellige Ånd til å velge ut hva som var relevant til å ta med i Bibelen, og så la han til sine egne redigerende kommentarer og bandt sammen de forskjellige delene.

Jeg er klar over at mange vil reagere på denne teorien. Flere vil si at Adam ikke kunne skrive. Vet du nå det så sikkert? Da Adam ble skapt av Gud var han ingen idiot, ingen huleboer som måtte finne opp ilden. I 1. Mosebok kan du lese om alle yrkene som allerede eksisterte før syndefloden. Dette var intelligente mennesker! Les hva som står i 1. Mosebok 5:1. Der står det “Dette er boken om Adams ætt“. Det hebraiske ordet “toledoth”  er også oversatt “historien” i 1. Mosebok 2:4. Er det så utenkelig at Adam, som kanskje brukte en større del av hjernen enn det vi bruker, kunne skrive og skrev ned det viktigste av det som skjedde i hans liv? Ikke undervurder Adam og Guds skapelse. Adam var perfekt til han falt i synd. Hvem kan vite hva han var istand til.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: