Vers 15

“Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Hun skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.”

1 Mosebok 3:15 

I dette verset fortsetter Guds forbannnelse over slangen, men det er viktig å se at dette gjelder Satan mer enn den fysiske slangen. Gud sier “jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen.” Det hebaiske ordet for “sette” betyr “å plassere”, men kan også oversettes som flere – og mange – synonymer. Det Gud vil “sette” mellom “kvinnen” og slangen er “eybah” i grunnteksten. Ordet blir vanligvis oversatt som “fiendskap” eller “hat”. Dette ordet er et objekt, ikke et verb, og det brukes ikke om dyr generelt. Dets skriftlige bruk begrenser det, det er likt verb-roten sin, til fiendskap mellom personer eller moralsk ansvarlige agenter. Dette faktum, sammen med det som følger etterpå, utelater ideen om bare vanlig fiendtlighet, som ikke har samme hatet som dette hebraiske ordet innebærer, mellom mennesker og slanger. Den personlige fristeren blir enda mer tydelig ettersom verset fortsetter. Det fremhever også at det er Herren som ikke vil tillate at dette hatet dør henn – Han vil “plassere” eller “sette ned dette hatefulle fiendskapet. Gud ønsker at menneskene vil fortsette å føle hat overfor denne ondskapen, og Han vekker opp dette hatet selv. Han gjør dette først og fremst på kvinnens vegne. Vi kan imidlertid ikke påstå at Gud vekker Satan til å hate. Det ville gjøre Gud til skaper av det onde, og der er helt imot Guds natur. Derimot er menneskets “hat” av det onde en dyd. Kvinnen, som en faktor i dette fiendskapet, blir framhevet uten at mannen er nevnt fordi det var kvinnen som ble lurt, og fra henne skal skal den direkte gjengjeldelsen komme mot slangen. Det er en slags poetisk rettferdighet at det er den som slangen lurte som skal forårsake dens fall.

Noe av det vi har vært inne på ovenfor, er at dette fallet som kvinnen skal foårsake, er i framtiden. Det understekes her med ordene “mellom din ætt og hennes ætt.” Det var ikke Eva selv som skulle forårsake den ondes fall eller tilintetgjørelse, men vi får et intrykk av at dette er femtidig. Vi snakker om ordet “zera” som kan bety alt fra “barn” til “slekt”, og her ser ut til å gjelde “etterkommere”. Hatet mellom kvinnen og slangen – eller djevelen – skal gå videre fra slekt til slekt. Bi får her et bilde som gjelder alle kvinnens etterkommere, samt alle slangene som enda ikke har blitt klekket ut. Satab blir jor også kalt en far, men “løgnens far” i Johannes 8:44. Ettersom “zera” også kan oversettes som “frukter”, gir dette oss muligheter til å tolke dette i en videre sammenheng. Kvinnens “frukter” er greit nok, men slangens “frukter” kan enten gjelde alle englene – eller åndene – som følger etter ham, eller det kan bety de menneskene som følger etter ham. Det er imidletid helt på det rene at Satan selv er hoved,ålet for forbannelsen her i dette verset og i Vers 14.

Men vi er nødt til å se nærmere på “kvinnens ætt” likevel – og det er på grunn av setningen som står til slutt i dette verset. Det er utrolig viktig å vite hvem som skal utføre de neste handlingene i dette verset, og det får vi ved å se på denne terminologien. “Zera” må gjelde en gruppe med mennesker, en hel klasse med folk og brukes på en kollektiv måte. Hvem dette omhandler er utrolig viktig å avgjøre. Mange mener at dette er en profeti om Jesus Kristus – som ikke bare var en av Evas ætt, men også av Abrahams ætt, som en finner senere. Andre mener at dette skriftsedet ikke har noe med Kristus å gjøre, Det er imidlertid et viktig poeng at en senere kaller “kvinnens ætt” for “hun” (eller “han” i den engelske King James overdsettelsen). Dersom dette verset skulle refrere til at Kristus skulle straffe Satan eller forårsake Satans fall, så ville det synes veldig troverdig, men dersom en sier at Evas etterkommere – som en gruppe – skulle forårsake det samme, så vil det i mine øyne være vanskelig å forklare. En annen teori er at dette gjelder Maria, Jesu mor, men dette er vel et syn som den ksatolske kirken vil ha, og det ville nok ikke bli forsvart av de frie menighetene her i landet.

Men la oss så gå litt videre: Vi finner at kvinnens ætt “skal knuse ditt hode”. Egentlig betyr dette verbet “å gape over”, som å spise eller dekke over noe, men oversettes også som “å overvelde”, “å brekke”, “å knuse” eller “å skade”. Den trodisjonelle oversettelsen har vært “knuse” på norsk. Det brukes også i siste delen av verset hvor “du skal knuse hans hæl” – det vil si slangen skal “knuse” (samme ord på hebraisk) hælen til “kvinnens ætt”. Henry M. Morris ser sammenhengen mellom ordet “knuse” her i dette verset med at Jesus var “såret for våre overttredelser” (Jesaja 53:5) og mener at dette indikerer at Jesus er den som døde – den som Satan knuste, slik at vi kunne få evig liv. Jesus blir kalt “den andre Adam” (1 Korinterbrev 15:45). Han ble profetert blandt annet i Jesaja 7:14 hvor det står: “Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.” Det var fordi Jesus var født av en jomfru – uten en kjødelig far, men overskygget av den Hellige ånd, og derfor uten synd – at Han kunne dø i vårt sted og åpne veien til Herren gjennom Ham. Når Satan tok livet av Kristus på Golgata, så trodde han nok at han hadde vunnet, men Jesus overvant døden, og på grunn av Ham kan vi leve evig. Hele grunnen til at vi kan få frelse og evig liv, er på grunn av at Jesus overvant døden – og Satan. Djevelen vil få sin evige straff i ildsjøen (Johannes åpenbaring 20:10), hans skjebne er for evig oppskrevet i Guds hellige Ord, og han er uten håp.

Det må nevnes at flere av dem som ikke vil godta en messianisk fortolkning av dette verset har stor utfordringer med dette skriftstedet. Leupold siterer Procksch som presterer å si at “kampen ender i uvagjort” og kommer med den tankerekken at siden “kvinnens ætt” og “slangen” begge “knuser hverandre”, så går begge i oppløsning – de tilintetgjør hverandre. De som bruker den engelske King James har i det vide og brede store problemer med denne fortolkningen På engelsk står det jo “the seed of the woman”, et uttrykk som kan oversettes som “kvinnens frø” eller “kvinnens sæd”. Dette blir fremhevet fordi kvinnen ikke har noe “sæd” eller noe “frø” ifølge forplantningslæren. Det er mannen som har dette! Dette lovede frøet vi finner her, forklarer Morris, ville en dag bli født av en menneskelig kvinne, men at Satan ble holdt i mørket vedrørende hvilken kvinne dette gjaldt eller når. Både Adam og Eva kan ha trodd at Gud her snakket om deres førstefødte sønn. Satan har fortsatt sine angrep mot alle hannkjønn som har blitt født i den lovede linjen av patriarler, særlig dem med spesiell profetisk betydning (eks. Noah, Abraham, Jakob, David) i tilfelle disse skulle vise seg å være dette lovede “frøet”. Morris, og mange med ham, hevder hårdnakket at dette “frøet” – eller “ætten” om du vil – snakker om Jesus Kristus, som i fremtiden vil ovevinne – eller “knuse” – djevelen.

La oss helt til slutt bare nevne to ord som synes å bli forbigått i denne diskusjonen. “Kvinnens ætt” skulle “knuse” slangens “hode“. Det er en naturlig forklaring at dersom du tråkker hardt på en slange, så vil resultatet bli at du knuser dens hode. Det er et helt ødeleggende resultat som kan sees i sammenheng med at Satan blir totalt utslettet i ildsjøen som vi ser i Johannes åpenbaring 20:10. Til sammenligning vil slangen “knuse hans hæl.” Hvem er så denne “han” det her er snakk om? Som sagt er det en utbredt oppfatning om at dette snakker om “kvinnens avkom” – “kvinnens ætt” eller “kvinnens frø” – som de fleste mener er Jesus Kristus. Slangen vil “knuse Jesu hæl” leser vi gjerne. Dette kan bety at slangen vi “stikke” eller “bite” Jesus, men uten å overvinne Ham. Som vi vet, døde Jesus på korset, men Han ble ikke overvunnet. Han stod opp igjen på den tredje dagen, og er fremdeles i live i dag, hvor Han sitter ved Faderens høyre hånd. Hebreerne 1:3 forteller oss at Han “satte seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.” Jesus ble “knust” på den måten at Han led døden, men Jesus ble ikke værende i graven. Dersom denne fortolkningen av dette verset er riktig, så er det den første profetien om Jesus i Bibelen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: