Skapt i Guds bilde

Image result for skapt i guds bilde

Den vanlige oppfattelsen av menneskehetens natur i den vestlige verden som vi lever i nå er ganske enkelt at vi er utviklede dyr, som den avdøde ateistiske evolusjonisten Stephen Hawking sa. “Vi er bare en avansert type apekatt på en mindre planet rundt tilhørende en gjennomsnitts stjerne.” Dette synet på menneskeheten er hvorfor mange folk i den vestlige verden i dag er så forvirret om identiteten deres og derfor også om livets verdi. Til kontrast forstår det bibelske verdenssynet at menneskeheten ikke er et utviklet dyr men er unikt skapt i Guds bilde på skapelsens sjette dag:

Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fygler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden” (1 Mosebok 1:26).

Det er på det rene her at mennesket er toppen av Guds skapelse. Men hva betyr det å være skapt i Guds bilde? Dette er ikke bare livsviktig å forstå for vårt kristne liv, men også for vår kristne tjeneste.

Ikke bare et dyr

Mens Gud tidligere hadde skapt dyrene fra jorden etter sitt slag (1 Mosebok 1:24-25), så skaper Han menneskeheten i Sitt eget bilde. 1 Mosebok skiller også mellom menneskeheten  og dyrene i at de er skapt spesielt og adskilt av Gud (1 Mosebok 2:7, 22). Adskillelsen mellom menneskeheten og dyrene er klar ettersom de som bærer Hans bilde er kalt til å herske over jorden som dyrene og er en del av (1 Mosebok 1:28). Menneskeheten blir også verdsatt over dyrene. Til og med etter Syndefallet i 1 Mosebok 9:6 blir mord sett som ødeleggelse at det bildet som Gud skapte menneskeheten i. Dette kommer fra Guds erklæring om at nå kan dyrene bli drept for mat (1 Mosebok 9:2-4). Menneskeheten er unik. Vi er ikke bare dyr, ettersom vi er gitt bestemte kommuniserbare guddommelige særtegn: fornuft, personlighet og moralitet.

Skapt rasjonell, personlig og moralsk

En del av å være skapt i Guds bilde betyr at vi reflekterer på Guds karakter, noe som kan sees på tre måter i 1 Mosebok 1. For det første er menneskene rasjonelle skapninger, akkurat som Gud. Dette er antydet i 1 Mosebok 1:1-25 hvor vi ser at Gud handler rasjonelt og intelligent når Han skaper og former verden. Akkurat som Gud nevnte tre ting i skapelsen Hans (1 Mosebok 1:5, 8, 19), så fikk Adam gitt disse evnene av Gud i 1 Mosebok 2:19-20 da Adam ga navn til alle dyrene. Dette er også bekreftet i Kolosserne 3:10 hvor apostelen Paulus sier: “og har ikledd dere det nye menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde.” Paulus kobler kunnskap sammen med Guds bilde som en av de tingene som Gud gjør i helliggjørelsen vår ved gradvis å gjenopprette det bildet som ble brutt i menneskehetens Syndefall.

For det andre er menneskene personlig, akkurat som Gud. Dette kommer til uttrykk i forholdet mellom mann og kvinne. Før denne verden eksisterte så hadde Gud allerede en personlighet (som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd). Der burde være uttrykk for det personlige, sosiale og forholdsmessige bildet av Gud på måten menn og kvinner forholder seg til hverandre.

For det tredje er menneskene moralske, akkurat som Gud. I 1 Mosebok 1 blir det sagt at alt Gud gjorde var godt. Den originale menneskeheten var gitt helligdom og rettferdighet i.h.t. hans vilje og følelser (Se Efeserne 4:24).

Skapt mann og kvinne

I skapelsesberetningen blir Guds bilde også uttrykket i kombinasjonen av forholdet mellom mann og kvinne (1 Mosebok 1:26-27). Det er denne unionen som Gud har velsignet og kommandert dem (Adam og Eva) til å være fruktbare og fylle jorden (1 Mosebok 1:28), og bare en kvinnelig hjelper kan hjelpe mannen til å oppfylle oppdraget hans. Å være velsignet i Det gamle testamentet er knyttet direkte til reproduksjon (1 Mosebok 17:16, 20, 22:17, 24:60, 28:3), noe som igjen bare kan oppnås på en naturlig måte ved en mann og en kvinne.

Skapt til å herske

Som Guds bildebærere ble menneskeheten spesielt utstyrt med, og gitt ansvar for å styre og herske over Guds skapelse. Dette blir repetert etter syndefloden i Noahs dager (1 Mosebok 9:2-3) og ble feiret av salmisten (se Salme 8:4-8). Menneskenes bestemmelse over skapelsen er grunnlaget for vår plikt i forvaltning av denne verden. Vi er ikke her for å utnytte denne verden, men for å vise forvaltningsevne, noe som betyr å herske rasjonelt og rettferdig over vår styring av skapelsen.

Skapt overmåte godt

Før Gud skapte menneskeheten i Hans bilde hadde Han allerede slått fast seks ganger at det Han hadde skapt var “godt” (1 Mosebok 1:4, 10, 12, 18, 21, 25). Etter å ha skapt kronverket på toppen av hele skapelsen, så Gud alt Han hadde gjort og erklærte at det var “overmåte godt” (1 Mosebok 1:31). Frasen “overmåte godt” indikerte at Gud skapte verden perfekt uten noe ondt i den. Hovedsammenhengen rundt “overmåte godt” finner vi i 1 Mosebok 1:29-30 hvor det indikerer at mennesker og dyr var vegetarianere før Syndefallet, noe som selvsagt utelukker at dyr ble drept for å bli mat til mennesker og dyr. Selv etter Syndefallet skulle Adam og Eva spise vegetar mat (1 Mosebok 3:17-19), og det var ikke før etter syndefloden at menneskene fikk lov til å spise kjøtt (1 Mosebok 9:3).

Et brutt bilde som trenger å bli gjenopprettet

Dessverre kan ikke den verden vi lever i ikke lengre beskrives som “overmåte godt”. På grunn av Syndefallet i 1 Mosebok 3 har menneskehetens bilde av Gud blitt ødelagt, og dette er hvorfor folk i dag er forvirret vedrørende deres identitet. I en frafalt verden bytter menneskeheten Guds bilde med deres eget bilde (Romerne 1:23), men Skriftene minner oss om at den eneste veien menneskeheten kan tenke riktig om hvem de er og om verden de lever i er når evangeliet gjenoppretter det bildet (Kolosserne 3:10). Dette er hvorfor vi må minne folk på at vi bare kan vite hvem vi virkelig er dersom vi aksepterer evangeliets budskap.


 

Advertisement
%d bloggers like this: