Står doktrinene om skapelsen alene?

HVORDAN LANGT KAN 1 MOSEBOK BLI TRUKKET OG STRUKKET FØR ANDRE DOKTRINER MISTER SIN FORM?

Image result for doctrine of creation

1 Mosebok 1:1

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.”

Dessverre er innsettelsen av 1 Mosebok med de kjente ordene omtrent alt de fleste kristne kan si seg enige i. Herfra er kristendommen delt i myriader av meninger om hvor lenge det er siden begynnelsen og hvilken metode Gud brukte til å skape. Noen kompromitterende kristne vil si seg enige med Kirsten Birkett: “Den eksakte detaljen om hvordan vi ankom her spiller virkelig ingen rolle” (min oversettelse). Å hoppe fra 1 Mosebok 1:1 til 1 Mosebok 11:26 (starten av Abrahams familie) ville passe dem så bra fordi det ganske enkelt ville bety at det er naturen av Guds skapende aktiviteter som trenger å bli adressert. Men utelukking av disse uvurderlige detaljene ville lage store hull og mange ubesvarte spørsmål. Og enda viktigere er det at Bibelen ikke utelater denne informasjonen. I steden for bruker den de første elleve kapitlene av 1 Mosebok som et fundament for hvordan vi skulle se på verden rundt oss og å introdusere oss for teologiske temaer som går gjennom hele Bibelen.

SE DETTE FOR DEG

La meg gi deg en analogi av den gjensidige avhengigheten mellom 1 Mosebok og resten av Bibelen fra forretningsverdenen:

“Forestill deg at du spaserer inn til et kontor og ikke liker måten det er innredet på. Så du flytter stolen til venstre. Du legger noen bøker på skjenken. Du tar en hammer og henger et bilde opp et annet sted. Alt dette tar mindre enn en time siden jobben er ganske lett. Å skape forandring i ethvert system bestående av uavhengige deler er vanligvis ikke vanskelig. Nå kan du forestille deg at du går inn til et annet kontor hvor rekker av tau, store gummistrikk og stålbord binder objektene til hverandre. Først ville du ha fått vanskeligheter bare med å gå inn i rommet uten å bli viklet inn. Etter å ha kommet deg langsomt over til stolen forsøker du å flytte på den., men finner at dette lette møbelet ikke vil bevege seg av flekken. Ved å bruke alle kreftene du har klarer du å bevege den noen få tommer, men da oppdager du at et dusin bøker har blitt dratt av bokhyllen og at sofaen også har beveget seg litt i en retning du ikke liker. Du jobber deg langsomt bort til sofaen og forsøker å skubbe den tilbake på rett sted, noe som viser seg å være utrolig vanskelig. Etter en halv time lykkes du, men nå har en lampe blitt dratt av pulten og henger og dingler i luften, holdt oppe av en kabel som går i en retning og et tau som går i den andre retningen.”

Selv om noen kompromitterte kristne beskriver Bibelen som det første kontoret, så stemmer virkeligheten mer med det andre kontoret, bare at det er mye mer gjensidig avhengig. I et forsøk på å gjentolke de første kapitlene av 1 Mosebok for å finne et sted for Big Bang, millioner av geologiske år og de naturalistiske evolusjonære prosessene, gjør de mye mer enn å ta bøker fra en hylle eller flytte på en sofa. De må forvrenge og gjentolke utallige andre skriftsteder i Bibelen som også snakker like klart som, og ofte refererer til, de første kapitlene i 1 Mosebok. Dette er fordi fortolkningen av 1 Mosebok er livsviktig når det kommer til å forstå resten av Bibelen.

I 1 Mosebok finner vi at de viktigste doktrinene i Bibelen har sitt opphav: mennesket og dødeligheten, syndefallet, frelse, guddommen osv. Til og med eskatologien (læren om de siste tider) er basert på disse historiene 1 Mosebok forklarer hvorfor verden er i den forfatningen den er, selv om den ble skapt perfekt av en allmektig, god og elskende Gud. Dersom en person ikke forstår hva 1 Mosebok lærer få er det umulig å fullt ut forstå kristendommens sentrale budskap: nødvendigheten av tro på Jesus og det virkelige håpet som evangeliet gir oss. En gjenfortolkning av en vanlig lesning av 1 Mosebok fører uunngåelig til forsøk på å forandre når døden ble introdusert, eller å flytte fysisk død som del av Forbannelsen, og trekker en skare med andre bibelskriftsteder “av hyllen”. En titt på ordene til en teistisk evolusjonist, slik som John Gibson, burde få enhver kristen til å forbanne i skrekk hva som må gjøres med andre bibelskriftsteder for å imøtekomme et slikt syn: “Det fantes aldri et sted son Edens hage, og der var heller aldri en person kalt Adam som bodde der” (min oversettelse). I et slikt syn ville doktrinene, dersom bibelske doktriner ble representert av det andre kontoret i analogien ovenfor, bli forlatt i et eneste stort rot!

HVORDAN KOM DE ANDRE FORTOLKNINGENE PÅ BANEN?

Debatten blant kristne om fortolkningen av 1 Mosebok 1-11 er en med stor innsats om Bibelens autoritet og er veldig grunnleggende for den kristne tro. Men hvordan kom vi hit? Den ateistiske filosofen Michael Ruse foreslår at “I den tidlige delen av det 19 århundre innså selv de mest evangeliske at en viss tilpasning måtte bli gjort til den moderne vitenskapen” (min oversettelse). Men den evolusjonære vitenskapen som Ruse refererer til var basert på et naturalistisk verdenssyn; veldig forskjellig fra det bibelske verdenssynet. Det var et bevisst forsøk på å fortrenge det. Med økende aksept for disse teoriene, søkte noen bibelstudenter å gjenskape den tradisjonelle fortolkningen av 1 Mosebok 1-11. Teorier om tilpasning til disse teoriene inkluderte: gap-teorien, progressiv skapelse, rammehypotesen og teistisk evolusjon.

ER ALLE DOKTRINER ÅPNE FOR GJENFORTOLKNING?

Forlater dette da enhver bibelsk doktrine for å bli oppfunnet på ny, avhengig av hvilke vitenskapelige teorier folk kommer opp med i framtiden? En annen teistisk evolusjonist, John Polkinghorne, sier “der er noen klassiske doktriner som trenger omarbeiding i en alder med vitenskap” (min oversettelse). Dersom han har rett, hva ville stoppe alle menneskenes feilaktige meninger til å bli referansemål for bibelsk fortolkning? Konsekvensen ville bli at hvem som helst kunne komme til et område i Skriften med en forutinntatt ide og ganske enkelt gjenskape det skriftstedet til å passe med det de ønsket det skulle bety, uten hensyn til den historiske og grammatiske sammenhengen.

INTET KOMPROMISS

Selvsagt burde ikke kristendommen bøye kne for noen form for naturalisme (2 Korinterbrev 10:3-5); det er Bibelens autoritet som står på spill her, det ufeilbarlige Guds Ord. Dersom vi tar 1 Mosebok 1-11, så snakker det ikke bare direkte om teologiske emner, men også om historiske vitenskapelige emner: kosmologi (dannelsen av stjerner og planeter), biologi (dyr som reproduserte seg etter sitt slag), antropologi (dannelsen og slektslistene til menneskene), geologi ((syndefloden) osv. Å akseptere naturalistiske teorier og forsøke å tvinge dem til å passe inn med Bibelen angriper Bibelens autoritet i Skriftene. Kristne forsøker da feilaktig å tilpasse det Hellige til et tankesystem  som ikke gjenkjenner Ham.

Noe annet enn en bokstavelig, direkte forståelse når en leser 1 Mosebok vil gripe alvorlig inn på fortolkningen av Bibelen og evangeliets budskap som er rett fram. Denne bloggen står fast og proklamerer sannheten med Guds Ord som autoritet. Jeg oppfordrer deg til å lese flere av artiklene her på bloggen om forskjellige emner.


 

Advertisement
%d bloggers like this: